9 stycznia 2019

Liczba wychowanków wychowania przedszkolnego, która posłuży do rozliczenia dotacji za 2018 rok

Państwo
Prezydenci Miast
Burmistrzowie Miast
Wójtowie Gmin

Uprzejmie informuję, że została Państwu wysłana elektroniczna aplikacja do rozliczenia dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego za rok 2018. Wobec powyższego proszę o sporządzenie dla potrzeb Ministerstwa Edukacji Narodowej rocznego rozliczenia wykorzystania dotacji. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej rozliczenia należy dokonać do dnia 31 stycznia roku następującego po roku, w którym dotacja została udzielona, czyli do 31 stycznia 2019 roku. Mimo terminu wskazanego w rozporządzeniu proszę o, w miarę możliwości, wcześniejsze przesłanie powyższego sprawozdania.

Proszę zwrócić szczególną uwagę, by przy sporządzaniu rocznego rozliczenia wykorzystania dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (dotyczy załącznika MEN), liczba wychowanków wychowania przedszkolnego na dzień 30.09.2017 roku oraz na dzień 30.09.2018 roku była zgodna z danymi z SIO.

Uprzejmie informuję, że na stronie Kuratorium Oświaty w Olsztynie została umieszczona tabela (do pobrania) z wykazem jednostek samorządu terytorialnego przedstawiająca liczbę wychowanków wychowania przedszkolnego, ujętą do naliczenia dotacji celowej na 2018 rok – dane według SIO na 30.09.2017 roku (kolumna zaznaczona kolorem żółtym ) oraz liczbę wychowanków wykazanych według SIO na 30 września 2018 roku (kolumna zaznaczona kolorem zielonym).

Wykaz ten posłuży Państwu do ujednolicenia danych przy sporządzaniu rocznego rozliczenia wykorzystania dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego za rok 2018.

W załączniku MEN sprawozdania:

w wierszu 2 należy wpisać liczbę wychowanków na dzień 30.09.2017 roku z kolumny zaznaczonej kolorem żółtym,
w wierszu 3 należy wpisać liczbę wychowanków na dzień 30.09.2018 roku z kolumny zaznaczonej kolorem zielonym. Liczbę tę można wpisać pod warunkiem, że nie zmieni się ona po zweryfikowaniu przez Państwa danych, w przeciwnym razie należy wpisać liczbę rzeczywistą według danych SIO po korektach.

Wypełniony załącznik (dla potrzeb MEN) dotyczący rozliczenia dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w formie papierowej, podpisany przez osobę reprezentującą urząd proszę przesłać, w miarę możliwości jak najszybciej, pocztą tradycyjną na adres: Kuratorium Oświaty w Olsztynie, 10-959 Olsztyn, al. M.J. Piłsudskiego 7/9.

Telefon do kontaktu: Ewelina Paź-Zduniuk 89 52 32 559.

Uwaga! Do rozliczenia dotacji celowej za 2018 rok ma zastosowanie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 2425).

Warmińsko-Mazurski
Kurator Oświaty
Krzysztof Marek Nowacki

Załączniki