8 lutego 2019

Podział dotacji celowej na rozdziały klasyfikacji budżetowej – Wychowanie przedszkolne 2019 rok

Państwo
Prezydenci Miast
Starostowie Powiatów
Burmistrzowie Miast
Wójtowie Gmin

Uprzejmie informuję, że Ministerstwo Edukacji Narodowej dokonało podziału środków jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na 2019 rok.

W związku z powyższym proszę o dokonanie podziału określonej kwoty dotacji dla gminy i powiatu z wyszczególnieniem na rozdziały klasyfikacji budżetowej według wzoru (tabela 1 do pobrania).

W załączeniu przekazuję Państwu wykaz gmin i powiatów z wyszczególnionymi kwotami (kwoty zaznaczone są kolorem żółtym), naliczonymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej – tabela 2 do pobrania.

Powyższą informację według wzoru załączonej tabeli Nr 1 należy przesłać w terminie do dnia 12 lutego 2019 roku do godz. 1500. w wersji elektronicznej (skan) na adres: sliczynska@ko.olsztyn.pl lub enapiwodzka@ko.olsztyn.pl

Jednocześnie przypominam, że szczegółowe rozliczenie dotacji nastąpi w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

Informacji udziela: Anna Śliczyńska tel. 89 52 32 559.

Warmińsko-Mazurski
Kurator Oświaty
Krzysztof Marek Nowacki

Załączniki