12 kwietnia 2019

Dotacja celowa na podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe wnioski – 2019 r.

Państwo
Prezydenci Miast
Starostowie Powiatów
Burmistrzowie Miast
Wójtowie Gmin

W związku z art. 55, art. 58 ust. 1 – 8 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2203 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2019 roku (Dz. U. z dnia 27 marca 2019 r., poz. 574) w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe w 2019 roku, zwracam się do Państwa z prośbą o przekazanie informacji niezbędnych do ustalenia wysokości dotacji celowej na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

Wniosek o udzielenie dotacji celowej w 2019 r. należy sporządzić na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia, a w przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do rozporządzenia. Załączniki nr 4 i nr 5 (dla dyrektorów szkół nr 1 i 2) z określonymi wskaźnikami dla każdej niepełnosprawności oraz podanymi formułami ułatwiającymi obliczenie kwot wnioskowanej dotacji stanowią załączniki niniejszego pisma.

Załączniki nr 1-5 dostępne są również na stronie MEN w zakładce: Co robimy-Podręczniki- Darmowe podręczniki- Dotacja celowa na podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2019 roku.

W załączeniu tabela informująca o wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych, którzy będą korzystać z podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych, dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych tych uczniów.

Wypełnione wnioski (załącznik nr 4 i nr 5) o udzielenie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe podpisane przez osobę reprezentującą urząd należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 maja 2019 roku pocztą elektroniczną (skan) na adres email: estolarczyk@ko.olsztyn.pl oraz w wersji papierowej na adres Kuratorium Oświaty w Olsztynie.

Dla każdego rodzaju niepełnosprawności należy złożyć osobny formularz (załącznik nr 5).

Bardzo Państwa proszę o rzetelne i przemyślane ustalenia wysokości dotacji celowej na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe i przekazanie w nieprzekraczalnym terminie tj. do dnia 6 maja 2019 roku.

Osoba do kontaktu: Elżbieta Stolarczyk tel. 89 52-32-383.

Warmińsko – Mazurski
Kurator Oświaty
Krzysztof Marek Nowacki

Załączniki