3 września 2019

Wyprawka szkolna – weryfikacja danych o liczbie uczniów uprawnionych do objęcia programem w 2019 roku

Państwo

Prezydenci Miast

Burmistrzowie Miast

Wójtowie Gmin

ZK.3146.2.2019.AŚ Olsztyn, 3 września 2019 r.

Z uwagi na wyznaczony, w Uchwale Nr 60/2019 Rady Ministrów z dnia
4 lipca 2019 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 roku – „Wyprawka szkolna”, termin do dnia 24 września 2019 r. przekazania przez jednostki samorządu terytorialnego zweryfikowanych danych o liczbie uczniów uprawnionych do objęcia programem „Wyprawka szkolna” zwracam się z uprzejmą prośbą
o przekazanie danych według załączonego wzoru (tabela 1).

W załączonej tabeli proszę wypełnić kolumny pod nazwą „liczba uczniów”. Wartość w pozostałych kolumnach pod nazwą „wysokość dotacji” zostanie wygenerowana automatycznie. Proszę o ich nieuzupełnianie.

Informacje o liczbie uczniów oraz wysokości środków na realizację zadania posłużą do podziału rezerwy celowej poszczególnym jednostkom samorządu terytorialnego.

Dane przygotowane zgodnie z załączoną tabelą wraz z podpisem (skan) proszę przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 września 2019 roku na adres poczty elektronicznej: sliczynska@ko.olsztyn.pl lub estolarczyk@ko.olsztyn.pl

W przypadku, gdy w Państwa gminie nie będzie uczniów kwalifikujących się do objęcia wsparciem finansowym w ramach programu, proszę przesłać informację negatywną.

Proszę Państwa o dołożenie starań, by przekazane informacje były rzetelne.

Zgodnie z opracowanym projektem Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” w 2019 r. pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników oraz materiałów edukacyjnych zostanie przyznana uczniom:

1) słabowidzącym,

2) niesłyszącym,

3) słabosłyszącym,

4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

5) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

6) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

7) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

8) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1–7

  • posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996
    z późn. zm.) albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę ­– Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 i 949 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 2245).

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, oraz materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego, o których mowa w art. 3 pkt 24 lit. A ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r., poz. 1457, 1560, 1669 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 730) będzie udzielana uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczających
w roku szkolnym 2019/2020 do:

– branżowej szkoły I stopnia

– klasy I czteroletniego liceum ogólnokształcącego,

– klas I-III dotychczasowego liceum ogólnokształcącego prowadzonych w czteroletnim liceum ogólnokształcącym,

– klasy I pięcioletniego technikum,

– klas I-IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim Technikum,

– szkoły specjalnej przyspasabiającej do pracy,

– klas III-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia,

– klas VI-IX ogólnokształcącej szkoły baletowej,

– klasy I liceum sztuk plastycznych,

– klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych,

– klas I-IV liceum plastycznego prowadzonych w liceum sztuk plastycznych,

– klas IV-VI dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych prowadzonych

w liceum sztuk plastycznych.

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia w zawodach, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, przed 1 stycznia 2019 roku oraz dopuszczonych od 1 stycznia 2019 roku zgodnie z art. 115 ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw – Ustawa z dnia 22 listopada 2018 roku o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2245 i 2432), będzie udzielana uczniom posiadającym orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczającym w roku szkolnym 2019/2020 do:

  1. klasy II i III branżowej szkoły I stopnia,

  2. klas II-IV dotychczasowego technikum czteroletniego prowadzonych w pięcioletnim technikum.

Pomoc w formie dofinansowania zakupu materiałów edukacyjnych do kształcenia zawodowego, o których mowa w art. 3 pkt. 24 lit. B ustawy o systemie oświaty będzie udzielana uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczającym w roku szkolnym 2019/2020 do:

  1. klasy I branżowej szkoły I stopnia,

  2. klasy I technikum pięcioletniego,

  3. klasy I dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonej w pięcioletnim technikum,

  4. szkoły specjalnej przyspasabiającej do pracy

Dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych będzie wynosić:

 

dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do; branżowej szkoły I stopnia, klasy I czteroletniego liceum ogólnokształcącego, klas I-III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonych w czteroletnim liceum ogólnokształcącym, klasy I pięcioletniego technikum, klas I-IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum lub szkoły specjalnej przyspasabiającej do pracy

do kwoty 225 zł

dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących,
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonym w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do branżowej szkoły I stopnia

do kwoty 390 zł

dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących,
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do klasy I czteroletniego liceum ogólnokształcącego, klas I-III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonych w czteroletnim liceum ogólnokształcącym, klasy I pięcioletniego technikum, klas I-IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum, klas III-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas VI-IX ogólnokształcącej szkoły baletowej, klasy I liceum sztuk plastycznych, klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas I-IV liceum plastycznego prowadzonych w liceum sztuk plastycznych lub klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych prowadzonych w liceum sztuk plastycznych.

do kwoty 445 zł

 

Ewentualne pytania proszę kierować do: Anna Śliczyńska, tel. 89 52 32 559 lub Elżbieta Stolarczyk, tel. 89 52 32 383.

Zał. – tabela.

Warmińsko – Mazurski

Wicekurator Oświaty

Wojciech Cybulski