3 września 2019

Zmiany w organizacji kursów pedagogicznych dla instruktorów praktycznej nauki zawodu od 1 września 2019 r.

WKWO.5633.20.2019.GD

Zmiany w organizacji kursów pedagogicznych dla instruktorów praktycznej nauki zawodu
od 1 września 2019 r.

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148),

 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2019 r., poz. 391)

 1. Kurs pedagogiczny uprawniający do pełnienia funkcji instruktora praktycznej nauki zawodu może być przeprowadzony wyłącznie na podstawie programu opracowanego zgodnie z wzorem określonym w załączniku do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu, pn. Ramowy program kursu pedagogicznego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu zatwierdzonego przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty.

 2. Występując z wnioskiem do Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty o zatwierdzenie programu kursu, organizator kursu przedstawia podpisane przez organizatora dwa egzemplarze programu kursu pedagogicznego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu.

 3. W przypadku zatwierdzenia programu przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty, przyjmuje się, że numer programu jest jednoznaczny z sygnaturą pisma informującego wnioskodawcę o zatwierdzeniu programu.

 4. W § 10 ust. 5 rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r.
  w sprawie praktycznej nauki zawodu
  wskazano, że osoba, która ukończyła kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu
  i określono zakres informacji, jakie zamieszcza się na zaświadczeniu.

 5. Z dniem wejścia w życie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu, osoby, które pełnią funkcję instruktora praktycznej nauki zawodu zachowują dotychczas uzyskane kwalifikacje.

Ułatwienia dostępu