16 września 2019

Zapotrzebowanie na turnusy dokształcania teoretycznego dla uczniów klas pierwszych Branżowej Szkoły I stopnia będących młodocianymi pracownikami w woj. warmińsko-mazurskim w r. szk. 2019/2020

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół branżowych
prowadzących kształcenie zawodowe

W związku ze zmianami obowiązującymi od 1 września 2019 r. ustawy Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148) art. 51 ust. 1: „Kurator oświaty, w imieniu wojewody, wykonuje zadania i kompetencje w zakresie oświaty określone w ustawie i przepisach odrębnych na obszarze województwa, a w szczególności: (…)
pkt 15a) koordynuje organizację dokształcania teoretycznego uczniów będących młodocianymi pracownikami;”, zwracam się do Państwa z prośbą o uzupełnienie w terminie do dnia 20 września 2019 r. formularza dotyczącego zapotrzebowania na turnusy dokształcania teoretycznego uczniów klas pierwszych Branżowej Szkoły I stopnia będących młodocianymi pracownikami. Bardzo proszę każdy zawód wpisać w oddzielnej ankiecie.

Formularz

Osobą do kontaktu jest:

Grażyna Dywańska – koordynator turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników w woj. warmińsko-mazurskim, e-mail: dywanska@ko.olsztyn.pl, tel. 89 5232533