3 grudnia 2019

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – zmiany przyjęte przez Radę Ministrów

Organy prowadzące szkoły
Dyrektorzy szkół
z terenu województwa warmińsko-mazurskiego

Informujemy, że Rada Ministrów przyjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” i rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”. Program dotyczy wspierania w latach 2016 – 2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

Po zmianach, wsparcia finansowego na zakup książek można udzielić organom prowadzącym publiczne i niepubliczne szkoły: szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży, branżowe szkoły I stopnia, czteroletnie licea ogólnokształcące dla dzieci i młodzieży, pięcioletnie technika, szkoły policealne prowadzące kształcenie w formie dziennej i szkoły specjalne przysposabiające do pracy, a także szkoły artystyczne realizujące kształcenie

Zmianie ulegają m.in. terminy składania wniosków. Wnioski o wsparcie finansowe na 2020 r. dyrektorzy szkół będą zobowiązani złożyć do 6 grudnia 2019 roku. Organy prowadzące szkoły przekazują wnioski do właściwego wojewody do 12 grudnia 2019 roku

W przypadku, gdy szkoły i organy prowadzące złożyły wnioski przed wejściem w życie nowego rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016–2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych (Dz.U. poz. 2324), powinny złożyć wnioski ponownie. Zatem rozpatrywane mogą być wnioski złożone od 29 listopada 2019 r.

Więcej szczegółów: www.gov.pl

Skorygowane formularze wniosków są dostępne na stronie internetowej MEN: www.gov.pl