3 grudnia 2019

Rozliczenie Wyprawki szkolnej za 2019 rok

Państwo
Prezydenci Miast
Burmistrzowie Miast
Wójtowie Gmin

W związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 lipca 2019 roku w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych oraz Uchwałą Nr 60/2019 rok Rady Ministrów z dnia 4 lipca 2019 roku w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 roku – „Wyprawka szkolna”, zwracam się z uprzejmą prośbą o dokonanie szczegółowego rozliczenia według załączonego wzoru (tabela 1).

W załączonej tabeli proszę wypełnić kolumny pod nazwą „liczba uczniów” oraz kolumnę pod nazwą „wysokość wykorzystanej dotacji” (proszę wpisać faktyczną kwotę wykorzystaną z dokładnością do groszy).

Jednocześnie przypominam, że termin realizacji zwrotu rodzicom kosztu zakupu podręczników upływa z dniem 6 grudnia 2019 roku.

Kwoty zwróconych środków niewykorzystanych w ramach dotacji ujętych w tabeli muszą być zgodne z kwotą środków zwróconych na konto Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego (numer konta: 61 1010 1397 0032 9013 9135 0000). W tytule przelewu wraz z nazwą dotacji należy podać rozdział oraz paragraf klasyfikacji budżetowej. W przypadku niewykorzystania pełnej kwoty dotacji należy podać szczegółowe uzasadnienie w miejscu znajdującym się w tabeli.

Wypełnioną tabelę w formie papierowej, podpisaną przez osobę reprezentującą urząd proszę przesłać do 16 grudnia 2019 roku pocztą tradycyjną na adres: Kuratorium Oświaty w Olsztynie , al. M.J. Piłsudskiego 7/9, 10-959 Olsztyn.

Ewentualne pytania proszę kierować do: Anna Śliczyńska, tel. 89 52 32 559.

Warmińsko-Mazurski Wicekurator Oświaty
Wojciech Cybulski

Załączniki

Tabela
Data: 2019-12-03, rozmiar: 47 KB