9 grudnia 2019

Rozliczenie dotacji celowych za 2019 rok „Pomoc dla społeczności romskiej” oraz „Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów – stypendia”

Państwo
Prezydenci Miast
Starostowie Powiatów
Burmistrzowie Miast
Wójtowie Gmin

Zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o dokonanie szczegółowego rozliczenia dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa w 2019 roku wykorzystując wzory tabel w formie Excel (2 arkusze) – do pobrania.

Arkusz 1– tabela (w formie Excel) – dotyczy rozliczenia dotacji „Pomoc dla społeczności romskiej”,

Arkusz 2 – tabela (w formie Excel) – dotyczy rozliczenia dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendia socjalne).

Do rozliczenia dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendia socjalne) za 2019 rok, dotyczącej wysokości wkładu własnego, mają zastosowanie przepisy art. 70 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 22 listopada 2018 roku o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 roku, poz. 2245). Proszę zwrócić szczególną uwagę przy rozliczaniu ww dotacji.

W przypadku niewykorzystania pełnych kwot dotacji należy podać szczegółowe uzasadnienie przyczyn jej niewydatkowania. Kwoty środków niewykorzystanych w ramach dotacji ujęte w tabelach muszą być zgodne z kwotami środków przekazanych na konto Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego (numer konta: 61 1010 1397 0032 9013 9135 0000). W tytule przelewu wraz z nazwą dotacji należy podać rozdział oraz paragraf klasyfikacji budżetowej.

Wypełnione tabele (załączniki w arkuszach 1 i 2 podpisane przez osobę reprezentującą urząd proszę przesłać do 10 stycznia 2020 roku pocztą tradycyjną na adres: Kuratorium Oświaty w Olsztynie, 10-959 Olsztyn, al. M.J. Piłsudskiego 7/9.

Przypominam Państwu również o przedłożeniu dodatkowych sprawozdań z realizowanych zadań w 2019 roku na odrębnych drukach w terminach określonych w zawartych z Państwem umowach (dotyczy dofinansowania inwestycji – Miasto Ruciane Nida, Miasto Węgorzewo, Powiat Kętrzyński, Powiat Nidzicki i zakupów inwestycyjnych – Miasto Olecko, Powiat Kętrzyński, Powiat Nidzicki, Powiat Piski, Gmina Janowo, Miasto Pisz, Gmina Janowiec Kościelny, Miasto Olsztyn, Miasto Olsztynek, Gmina Dąbrówno, Gmina Jedwabno, Gmina Wieliczki).

Telefon do kontaktu: Anna Śliczyńska 89 52 32 559.

Warmińsko-Mazurski
Wicekurator Oświaty
Wojciech Cybulski

Załączniki

TABELA
Data: 2019-12-09, rozmiar: 36 KB