9 grudnia 2019

Rozliczenie finansowe „AKTYWNA TABLICA” za 2019 rok – Gminy i Powiaty

Państwo
Prezydenci Miast
Starostowie Powiatów
Burmistrzowie Miast
Wójtowie Gmin

Zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o dokonanie szczegółowego rozliczenia finansowego dotacji udzielonej z budżetu państwa w 2019 roku w związku z realizacją Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „AKTYWNA TABLICA”.

Dotację należy rozliczyć według wzoru plików (do pobrania):

  1. Załącznik 1 – tabela – dotyczy rozliczenia dotacji za 2019 rok z dokładnością do groszy w rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej,
  2. Załącznik 2 – tabela – dotyczy zestawienia wydatków poniesionych w 2019 roku na zakup pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu – „Aktywna tablica” w odniesieniu do poszczególnych szkół objętych wsparciem,
  3. Załącznik 3 – oświadczenie organu prowadzącego – dotyczy zgodności zakupionych pomocy dydaktycznych ze złożonym wnioskiem oraz z § 2 ust. 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2017 roku w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica” (Dz. U. z 2017 roku poz. 1401) oraz naliczenia podatku od towarów i usług przy zakupie ww. pomocy dydaktycznych.

Ponadto proszę o dołączenie:

  1. Kserokopii faktur za zakupione pomoce dydaktyczne,
  2. Kserokopii faktur za zakupiony sprzęt komputerowy,
  3. Potwierdzenia dokonanej zapłaty (potwierdzenie przelewu bankowego itp.).

Uwaga:

Faktury winny być opisane w sposób trwały i opieczętowane przez dyrektora szkoły i osobę reprezentującą organ prowadzący. Każdą stronę kserowanego dokumentu tj. sprawozdania dyrektorów szkół, faktury, potwierdzenia dokonanej zapłaty itp. należy potwierdzić za zgodność z oryginałem.

Pomoce dydaktyczne znajdujące się na fakturze za zakupione pomoce dydaktyczne muszą być zgodne z § 2, ust. 5, pkt. 1- 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2017 roku w sprawie szczegółowych warunków, form, i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych – „Aktywna tablica” (Dz. U. z 2017 roku poz. 1401).

Faktura za zakupiony sprzęt komputerowy winna wystąpić tylko wtedy, gdy jednostka samorządu terytorialnego składając wniosek o dotację wykazała wkład własny rzeczowy. Zgodnie z § 3, ust. 4 pkt. 2 ww. rozporządzenia sprzęt winien być zakupiony w roku złożenia wniosku o udział w Programie, ale nie później niż do dnia złożenia wniosku o udział w Programie.

W przypadku niewykorzystania pełnych kwot dotacji należy podać szczegółowe uzasadnienie przyczyn jej niewydatkowania.

Kwoty środków niewykorzystanych w ramach dotacji ujęte w tabelach muszą być zgodne z kwotami środków przekazanych na konto Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego (numer konta: 61 1010 1397 0032 9013 9135 0000). W tytule przelewu wraz z nazwą dotacji należy podać rozdział oraz paragraf klasyfikacji budżetowej.

Rozliczenie w formie papierowej podpisane przez osobę reprezentującą urząd proszę przesłać do 10 stycznia 2020 roku pocztą tradycyjną na adres:

Kuratorium Oświaty w Olsztynie
al. M.J. Piłsudskiego 7/9
10-959 Olsztyn

Przypominamy, że zgodnie z § 16 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”, organy prowadzące szkoły przesyłają do Kuratorium Oświaty w Olsztynie w terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po roku udzielenia wsparcia finansowego sprawozdanie merytoryczne, zawierające:

1) zestawienie ilościowo-wartościowe wydatków dokonanych w ramach udzielonego wsparcia finansowego, z wyszczególnieniem wkładu własnego;
2) ocenę wpływu stosowania TIK w szkołach na zaangażowanie nauczycieli w proces nauczania i uczniów w proces uczenia się; 3) charakterystykę problemów i barier w realizacji Programu.

Sprawozdanie merytoryczne musi objąć cały rok szkolny, co powinno być uwzględnione w sprawozdaniu merytorycznym szkoły, które składane jest do organu prowadzącego w terminie do 15 czerwca roku następującego po roku udzielenia wsparcia finansowego.

Telefon do kontaktu: Mateusz Marcinek 89 52 32 559.

Warmińsko-Mazurski
Wicekurator Oświaty
Wojciech Cybulski

 

Załączniki

Załącznik 1
Data: 2019-12-30, rozmiar: 12 KB
Załącznik 2
Data: 2019-12-09, rozmiar: 14 KB
Załącznik 3
Data: 2019-12-09, rozmiar: 16 KB