29 maja 2020

Sprawozdanie z realizacji zadań wynikających z Rządowego programu „Aktywna tablica” – edycja 2019

Szanowni Państwo
Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie,
oraz inne organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe
Dyrektorzy szkół podstawowych
z terenu województwa warmińsko-mazurskiego

Przypomina się, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”, dyrektorzy szkół podstawowych i organy prowadzące zobowiązani są do złożenia sprawozdania z realizacji zadań wynikających z Programu.

Termin, forma i miejsce składania sprawozdań (dotyczy wsparcia finansowego w 2019 r. – edycja III Programu):

– do dnia 15 czerwca 2020 roku

Dyrektor szkoły:

 1. przesyła do organu prowadzącego sprawozdanie wg załączonego wzoru,
 2. jednocześnie (na podstawie tego sprawozdania) wypełnia formularz elektroniczny opublikowany pod adresem: LINK

– do dnia 30 czerwca 2020 roku

Organ prowadzący:

 1. weryfikuje sprawozdania dyrektorów szkół pod względem prawidłowości i kompletności danych,
 2. przesyła sprawozdanie (wg załączonego wzoru) wraz z załącznikami nr 1, 2 i 3 na adres:
  Kuratorium Oświaty w Olsztynie
  10-959 Olsztyn
  Al. Piłsudskiego 7/9

z dopiskiem na kopercie: Sprawozdanie – Rządowy program „Aktywna tablica 2019”

 1. wypełnia obowiązkowo wersję elektroniczną sprawozdania zamieszczoną pod adresem: LINK

UWAGA:

 1. Wszystkie dokumenty – z właściwą datą – muszą być podpisane i opieczętowane przez upoważnione osoby.
 2. Przesłana dokumentacja zawiera oryginał sprawozdania organu prowadzącego szkołę wraz z załącznikami nr 1, 2 i 3.

Informacje w sprawie sprawozdania:

Dariusz Człapiński – Zastępca Dyrektora Wydziału Kształcenia, Wychowania i Opieki Kuratorium Oświaty w Olsztynie, tel. 89 52 32 533, e-mail: dczlapinski@ko.olsztyn.pl

Podstawa prawna

– Rozporządzenie Rady Ministrów (Dz.U. 2017, poz.1401) – link

Załączniki