3 lipca 2020

Podział środków na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych od września do grudnia 2020 roku

Państwo
Prezydenci Miast
Burmistrzowie Miast
Wójtowie Gmin

W związku z dokonaniem przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wstępnego podziału jednostkom samorządu terytorialnego środków na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych za okres od września do grudnia 2020 roku, uprzejmie proszę o weryfikację naliczonej dotacji do realnego zapotrzebowania gminy.

Gmina może wnioskować o dotację mniejszą, większą lub równą dotacji naliczonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, z zastrzeżeniem, że gmina powinna wskazać kwotę środków własnych zaplanowanych na realizację zadania „wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych”, zgodnie z art. 70 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych 1.

Na mocy powyższego artykułu wysokość wkładu własnego na realizację Narodowego Programu Stypendialnego na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych jest uzależniona od pozycji finansowej gminy, tj. wskaźnika dochodowości na jednego mieszkańca.

Przesyłam również Państwu tabelę (do stosowania i wykorzystania) dotyczącą wskaźników dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca dla poszczególnych gmin w 2019 roku.

Powyższą informację proszę sporządzić według wzoru (tabela 1 do pobrania) dołączonego do niniejszego pisma. Wypełnioną tabelę wraz z podpisem (skan) proszę przesłać do Kuratorium Oświaty w Olsztynie w terminie do dnia 6 lipca 2020 roku do godziny 1200 w wersji elektronicznej na adres email: rklonowski@ko.olsztyn.pl

W załączeniu przekazuję Państwu wykaz wstępnie naliczonych kwot poszczególnym jednostkom samorządu terytorialnego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (do pobrania). Kolumna z kwotami naliczonymi przez MEN zaznaczona jest kolorem żółtym.

Telefon do kontaktu: Rafał Klonowski 89-5232-383.

Warmińsko-Mazurski
Wicekurator Oświaty
Wojciech Cybulski

——————————————————————————————-
1 Ustawa z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 17)

 

Załączniki