22 września 2020

Kuratorium Oświaty w Olsztynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Kuratorium Oświaty w Olsztynie.

Strona internetowa www.ko.olsztyn.pl jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niezgodności lub wyłączenia:

 • nie wszystkie zamieszczone treści i dokumenty (pliki DOC, PDF itp.) spełniają wymogi dostępności cyfrowej;
 • nie wszystkie zamieszczone zdjęcia i grafiki posiadają tekst alternatywny;
 • pomimo starań redaktorów strony internetowej, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
  • pochodzą z różnych źródeł,
  • ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,
  • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
  • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobami do kontaktów są Karol Krupa, adres poczty elektronicznej: kkrupa@ko.olsztyn.pl i Krzysztof Salwowski, adres poczty elektronicznej: ksalwowski@ko.olsztyn.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 89 5232 614 lub 89 5232 375. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Kuratorium Oświaty w Olsztynie, al. M.J. Piłsudskiego 7/9, 10-959 Olsztyn

Kuratorium mieści się na drugim i trzecim piętrze budynku Urzędu Wojewódzkiego. Do budynku prowadzą 3 wejścia dla klientów: dwa od ul. Kopernika oraz jedno od al. Piłsudskiego. Do trzech wejść prowadzą schody. Przy dwóch wejściach znajdują się podjazdy dla wózków. Podjazdy znajdują się przy wejściach, w pobliżu których klienci rozwiążą najwięcej spraw.  W wyposażeniu jest schodołaz, który zapewnia dostęp osoby poruszającej się na wózku wejście na scenę w sali konferencyjnej przy asyście przeszkolonego pracownika. Również w wyposażeniu urzędu znajduje się wózek inwalidzki, który w każdym momencie może być udostępniony.

Budynek posiada trzy dźwigi osobowe z komunikatami głosowymi oraz alfabetem Braille`a.

Dźwigi zapewniają dostęp do wszystkich pomieszczeń (poza nielicznymi technicznymi) na wszystkich kondygnacjach budynku. W wypadku braku zasilania energetycznego posiłkujemy się schodołazem.

Przy dwóch wejściach znajdują się stanowiska ochrony pełniące również funkcje punktów informacyjnych. W holu głównym, w pobliżu wejścia znajduje się Punkt Obsługi Klienta z dostępem bez barier architektonicznych.

Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na każdej kondygnacji budynku, drzwi toalet są oznakowane. Wyposażenie przystosowane do wymagań osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem wyznaczone są 4 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Drzwi wejściowe do budynku są oznakowane w tym zakresie. W przypadku dwóch wejść drzwi otwierają się automatycznie.

Schody są oznakowane kontrastową taśmą: pierwszy i ostatni stopień w każdym biegu, również na zewnątrz.

W obiekcie udostępniona jest wizualizacja rozkładu pomieszczeń w formie infokiosku.

W sali konferencyjnej wydzielona jest strefa dla osób poruszających się na wózku.

Oznakowania w obiekcie staramy się wykonywać w kontrastowych barwach i w druku powiększonym.

Kolorystyka ciągów komunikacyjnych z zachowaniem zasady kontrastu dla osób z upośledzeniem wzroku, ( posadzki znacznie ciemniejsze niż powierzchnia ścian).

Meble dostosowywane dla osób niepełnosprawnych, np.: niskie lady i biurka, możliwość wjechania wózkiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a poza dźwigami osobowymi.

W budynku nie ma systemów naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Kuratorium Oświaty w Olsztynie ,

Delegatura w Elblągu, ul. Wojska Polskiego 1, 82-300 Elbląg

Delegatura mieści się w budynku Delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Elblągu (piętro drugie). Do budynku prowadzą 3 wejścia: jedno wejście dla klientów od ul. Wojska Polskiego, dwa wejścia od strony posesji-parkingu. Do dwóch wejść prowadzą schody. Przy wejściu głównym od strony ul. Wojska Polskiego znajduje się podjazd dla wózków.

Budynek posiada dźwig osobowy, który jest po stronie PWSZ w Elblągu, ale mogą z niej korzystać klienci urzędu. Dźwig osobowy zapewnia dostęp do pomieszczeń, w których pracują pracownicy urzędu.

Przy wejściu na teren Delegatury znajduje się stanowisko ochrony, pełniące funkcję punktu informacyjnego.

Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na każdej kondygnacji budynku, drzwi toalet są oznakowane. Wyposażenie przystosowane do wymagań osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem wyznaczone są dwa miejsca dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem, drzwi wejściowe do budynku są oznakowane w tym zakresie.

Schody są oznakowane taśmą kontrastową: pierwszy i ostatni stopień w każdym biegu, również na zewnątrz.

Kolorystyka ciągów komunikacyjnych z zachowaniem zasady kontrastu dla osób z upośledzeniem wzroku (posadzki znacznie ciemniejsze niż powierzchnia ścian).

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a.

W budynku nie ma systemów naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

 Kuratorium Oświaty w Olsztynie ,

Delegatura w Ełku, ul. Chopina 15, 19-300 Ełk

Do budynku prowadzi jedno wejście. Do wejścia prowadzą schody. Zamontowano również podjazd dla wózków.

Budynek nie posiada dźwigu osobowego. Na poszczególne piętra prowadzą schody. Biuro urzędu znajduje się na drugim piętrze.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się tylko na parterze. Drzwi toalety są oznakowane. Wyposażenie dostosowane jest do wymagań osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem wyznaczono jedno miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma oznaczeń odnoszących się do osób słabowidzących i niewidzących, tj. informacji o możliwości wejścia z psem asystującym i psem przewodnikiem, oznakowania schodów taśmą kontrastującą. Taśma kontrastująca znajduje się tylko przy drzwiach wejściowych na daną kondygnację. Posadzki są nieco ciemniejsze od powierzchni ścian.

W budynku nie ma pętli indukcyjnej oraz oznaczeń w alfabecie Braille’a.

W budynku nie ma systemów naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Ułatwienia na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Olsztynie

Strona internetowa Kuratorium Oświaty w Olsztynie posiada następujące ułatwienia:

 1. Wersję kontrastową
 2. Możliwość zmiany rozmiaru tekstu
 3. Moduł wyszukiwania
 4. Widoczny fokus wokół elementów nawigacyjnych
 5. Wyróżnienie odnośników

Brak aplikacji mobilnych.