18 grudnia 2020

Komunikat dotyczący wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie zimowej przerwy świątecznej oraz ferii zimowych w 2021 r.

Szanowni Państwo,

Informujemy, że uległy zmianie przepisy dotyczące organizowania wypoczynku dla dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych 2021, wyznaczonych na okres 4-17 stycznia 2021 r.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 grudnia 2020 r. (1). w roku szkolnym 2020/2021 w czasie ferii zimowych wypoczynek, o którym mowa w art. 92a–92t i art. 96a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, jest organizowany wyłącznie w kraju. Nie organizuje się wypoczynku za granicą.

Wypoczynek może być organizowany wyłącznie w formie:

1) półkolonii dla dzieci uczęszczających do klas I–IV szkoły podstawowej lub klas szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie odpowiadającym klasom I–IV szkoły podstawowej;

2) obozów szkoleniowych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe lub art. 9 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r., dla uczniów szkół mistrzostwa sportowego oraz uczniów oddziałów mistrzostwa sportowego w szkołach ogólnodostępnych.

Organizatorem wypoczynku mogą być wyłącznie:

1) szkoły i placówki;

2) organy prowadzące szkoły lub placówki;

3) stowarzyszenia i inne organizacje, w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły lub placówki.

Tak więc, zajęcia w trakcie zimowego wypoczynku będą mogły być prowadzone tylko dla najmłodszych, w ścisłym reżimie sanitarnym, w świetlicach szkolnych oraz innych przystosowanych do tego celu pomieszczeniach, w grupach maksymalnie do 12 uczniów. Zajęcia mogą zorganizować zarówno szkoły i placówki oświatowe, organy prowadzące, jak i organizacje, które na co dzień współpracowały z placówkami w tym zakresie i mają odpowiednie doświadczenie, np. organizacje pozarządowe.

Możliwe będzie też organizowanie obozów szkoleniowych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ust. 5 z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe lub art. 9 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty, dla uczniów szkół mistrzostwa sportowego oraz oddziałów mistrzostwa sportowego w szkołach ogólnodostępnych.

W związku ze zmianą przepisów dotyczących organizowania wypoczynku dla dzieci i młodzieży Kuratorium Oświaty w Olsztynie nie będzie zatwierdzać zgłoszeń, które nie spełniają przepisów rozporządzenia z dnia 16 grudnia 2020 r.

Natomiast te, które zostały już zatwierdzone, a nie spełniają przepisów ww. rozporządzenia, zostaną zamknięte (zakończone), a do organizatorów zostaną przesłane informacje, że wypoczynek został zakończony (w bazie pojawi się stosowana informacja).

Wytyczne GIS, MZ i MEN dla organizatorów półkolonii (obowiązujące w czasie ferii zimowych w 2021 r.) stanowią podstawę dla organizatorów wypoczynku do opracowania własnych procedur (regulaminów) bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, adekwatnych do organizowanych różnych form półkolonii. Regulaminy powinny uwzględniać specyfikę, charakter planowanych zajęć, sposób i miejsce ich realizacji, inne lokalne uwarunkowania.

Jednocześnie pragniemy podkreślić, iż organizator wypoczynku, w sprawach dotyczących przestrzegania przepisów sanitarno-higienicznych podczas pobytu na wypoczynku będzie zobowiązany stosować się, przede wszystkim, do komunikatów zamieszczonych na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia.

Informuję również, że w roku szkolnym 2020/2021 w czasie zimowej przerwy świątecznej, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie:

1) art. 47 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe,
2) art. 53 ust. 5 i art. 47 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe,
3) art. 22 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r.,
4) art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r.

– nie organizuje się wypoczynku, o którym mowa w art. 92a–92t i art. 96a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Z poważaniem,

Krzysztof Marek Nowacki
Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty

(1) Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z 16 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.