26 lutego 2021

Informacja dotycząca kontynuacji wykonywania pomiarów stężenia radonu w placówkach oświatowych

Dyrektorzy szkół
województwa warmińsko-mazurskiego

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do pisma z dnia 6 listopada 2020 r. (sygn. IPR.5534.14.2020.AL) w związku z pismem Głównego Inspektora Sanitarnego z 24 lutego 2021 r. (sygn. HŚ.EX.5841.6.2021KŻ), informuję o kontynuacji wykonywania pomiarów stężenia radonu w placówkach oświatowych.

Zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy Prawo atomowe oraz ustawy o ochronie przeciwpożarowej nałożono na Głównego Inspektora Sanitarnego obowiązek prowadzenia działań mających na celu identyfikację terenów, na których poziom średniorocznego stężenia promieniotwórczego radonu w powietrzu wewnątrz pomieszczeń w znacznej liczbie budynków może przekroczyć dopuszczalny poziom odniesienia.

Umowa na wykonanie pomiarów średniorocznego stężenia radonu została zawarta z Wykonawcą ACTE sp. z o.o. Pomiary będą wykonane w pomieszczeniach znajdujących się na parterze budynku m.in. w budynkach użyteczności publicznej tj. szkołach, przedszkolach, żłobkach oraz pozostałych budynkach zamieszkania zbiorowego – pozostających pod nadzorem organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Ponadto informuję, iż zgodnie z pismami GIS, pomiary średniorocznego stężenia radonu wewnątrz pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, mające na celu identyfikację terenów radonowych, są finansowane z budżetu Skarbu Państwa, ze środków finansowych pozostających w dyspozycji Głównego Inspektora Sanitarnego przeznaczonych na realizację tego zadania.

Mając na uwadze powyższe, GIS informuje, że placówki oświatowe, które zostały wytypowane przez Wykonawcę jako miejsce wykonania pomiarów średniorocznego stężenia radonu, nie zostaną w żaden sposób obciążone kosztami finansowymi ich realizacji, bez względu na uzyskany wynik pomiaru.

Główny Inspektor Sanitarny zapewnia, że pomiary średniorocznego stężenia radonu przy użyciu detektorów śladowych są w pełni bezpieczne, a ich celem jest określenie stężenia poziomu radonu, który może występować w budynkach mieszkalnych lub budynkach użyteczności publicznej.

W imieniu Głównego Inspektora Sanitarnego, zachęcam Państwa do współpracy w ramach realizacji tego przedsięwzięcia, tj. postępowania zgodnie z informacją przekazaną wraz z detektorami przez ACTE sp. z o.o.

Jednocześnie informuję, iż w dniu 12 lutego 2021 r. w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, zostało opublikowane obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia Krajowego planu działania w przypadku długoterminowych zagrożeń wynikających z narażenia na radon w budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi oraz w miejscach pracy.

Z poważaniem
Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty
Krzysztof Marek Nowacki