8 czerwca 2021

Wyprawka szkolna – dane szacunkowe 2021 r.

Państwo
Prezydenci Miast,
Burmistrzowie Miast,
Wójtowie Gmin

Na podstawie:

 • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020 – 2022 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1227),

proszę o przekazanie informacji na temat występujących potrzeb w zakresie dofinansowania podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych uczniom z wyszczególnionych grup według załącznika.

W załączonej tabeli proszę wypełnić kolumny pod nazwą „liczba uczniów”. Wartość w pozostałych kolumnach pod nazwą „wysokość dotacji” zostanie wygenerowana automatycznie.

Informacje o liczbie uczniów oraz wysokości środków na realizację zadania posłużą do podziału rezerwy celowej poszczególnym jednostkom samorządu terytorialnego. Dane przygotowane zgodnie z załączoną tabelą wraz z podpisem (skan) proszę przesłać do dnia 18 czerwca 2021 roku na adres poczty elektronicznej: mmarcinek@ko.olsztyn.pl

W przypadku, gdy w Państwa gminie nie będzie uczniów kwalifikujących się do objęcia wsparciem finansowym w ramach programu, proszę przesłać informację negatywną.

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników oraz materiałów edukacyjnych zostanie przyznana uczniom:

 1. słabowidzącym,
 2. niesłyszącym,
 3. słabosłyszącym,
 4. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
 5. z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
 6. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 7. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 8. z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1–7,

posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.) albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 poz. 2187) uczęszczających w roku szkolnym 2021/2022 do:

 • branżowej szkoły I stopnia,
 • branżowej szkoły II stopnia,
 • klas I – III czteroletniego liceum ogólnokształcącego,
 • klasy III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonych w czteroletnim liceum ogólnokształcącym,
 • klas I – III pięcioletniego technikum,
 • klasy III i IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum,
 • klas III – VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia,
 • klas VI – IX ogólnokształcącej szkoły baletowej,
 • klas I – III liceum sztuk plastycznych,
 • klasy VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych,
 • klas III – IV dotychczasowego liceum plastycznego prowadzonych w liceum sztuk plastycznych,
 • klasy VI dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych prowadzonych w liceum sztuk plastycznych,
 • szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.

Kwoty dofinansowania na poszczególne stopnie niepełnosprawności znajdują się w załączniku nr 1.

Ewentualne pytania proszę kierować do: Mateusz Marcinek, tel. 89 52 32 559.

Warmińsko-Mazurski
Kurator Oświaty
Krzysztof Marek Nowacki

Załączniki

Załącznik nr 1 - Dane szacunkowe
Data: 2021-06-08, rozmiar: 57 KB