16 sierpnia 2021

Ogłoszenie o naborze – kierowca

Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty
poszukuje kandydatów na stanowisko:

kierowcy

Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu
Kuratorium Oświaty
al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9
10-959 Olsztyn

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e  

 • wykształcenie średnie,
 • doświadczenie w pracy na stanowisku kierowcy min. 5 lat
 • posiadanie prawa jazdy kategorii B,
 • pełna zdolność do czynności prawnych,
 • niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • stan zdrowia pozwalający za zatrudnienie na tym stanowisku,
 • obowiązkowość, dyspozycyjność, komunikatywność.

wymagania dodatkowe:

 • obsługa komputera,
 • obsługa kserokopiarki,
 • obsługa cyfrowego aparatu fotograficznego.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV,
 • list motywacyjny,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopia prawa jazdy.

Termin składania dokumentów:

od dnia 16 sierpnia 2021 r. do dnia 27 sierpnia 2021 r.

Miejsce składania dokumentów:

Kuratorium Oświaty
al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, pok. 382 (sekretariat)
10-959 Olsztyn


DANE OSOBOWE – KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Aplikując oświadcza, że znana jest mu treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze.

Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 1. Administrator danych i kontakt do niego: Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty z siedzibą w Olsztynie, al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, adres e-mail: ko@ko.olsztyn.pl
 2. Kontakt do inspektora ochrony danych: Inspektor ochrony danych, Kuratorium Oświaty w Olsztynie, al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, adres e-mail: iod@ko.olsztyn.pl, tel. 89/523-23-75
 3. Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko kierowcy.
 4. Informacje o odbiorcach danych: administrator danych nie przewiduje możliwości powierzenia przetwarzania danych innemu podmiotowi.
 5. Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko kierowcy. Dokumenty złożone przez kandydatów, po ogłoszeniu wyników naboru, będą do odbioru w Wydziale Administracyjno-Prawnym Kuratorium Oświaty w Olsztynie przez okres 30 dni, następnie zostaną zniszczone.
 6. Uprawnienia:
  a) prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na podany powyżej adres kontaktowy administratora danych,
  b) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221Kodeksu pracy, art. 6 ust. 1 litera a oraz lit. b RODO oraz art. 9 ust.2 lit. a RODO.
 8. Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.
 9. Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

Inne informacje:

Oferty należy składać osobiście lub drogą pocztową, w zamkniętej kopercie z dopiskiem ”nabór na stanowisko kierowcy”. Oferty dostarczone po terminie (decyduje data dostarczenia lub wpływu do kuratorium) nie będą rozpatrywane. Wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata i datą sporządzenia. Kandydaci, spełniający wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem pracy, zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.