17 listopada 2021

Formularz zgłoszeniowy: „Dziecko z cukrzycą” – szkolenie online dla pracowników przedszkoli i szkół podstawowych

  Formularz zgłoszeniowy

  „Dziecko z cukrzycą"
  szkolenie online dla pracowników przedszkoli i szkół podstawowych
  13 grudnia 2021 r., godz. 10.00 – 14.00

  *pola wymagane

  Ochrona danych osobowych*

  __________________________________________________________________________

  KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

  W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO przysługują Pani/Panu określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Kuratorium Oświaty w Olsztynie (dalej: KO w Olsztynie).

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty z siedzibą w Olsztynie, Al. Piłsudskiego 7/9, kod pocztowy 10-959 Olsztyn, tel. 89 523 26 00.

  2. Sposoby kontaktu z inspektorem ochrony danych w Kuratorium Oświaty w Olsztynie: Inspektor ochrony danych, Al. Piłsudskiego 7/9, kod pocztowy 10-959 Olsztyn, tel. 89 523 23 75.

  3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO w celu realizacji zadań Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w ramach organizacji szkolenia „Dziecko z cukrzycą" - szkolenie online dla pracowników przedszkoli i szkół podstawowych (sporządzenie ewidencji uczestników szkolenia oraz przygotowanie i wydanie zaświadczeń o ukończeniu formy doskonalenia zawodowego).

  4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie: Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty.

  5. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane innym odbiorcom wyłącznie na podstawie przepisów prawa, bądź stosownie do wyrażonej przez Panią/Pana zgody.

  6. Pani/Pan dane osobowe będą przechowywane przez okresy wynikające z przepisów prawa oraz będą archiwizowane zgodnie z regulacjami obowiązującymi w Kuratorium Oświaty w Olsztynie.

  7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

  8. W związku z przetwarzaniem przez KO w Olsztynie, Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do (z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z przepisów prawa):
  - dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 RODO);
  - sprostowania danych (zgodnie z art. 16 RODO);
  - usunięcia danych (zgodnie z art. 17 RODO);
  - ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 RODO);
  - przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 RODO);
  - cofnięcia zgody w dowolnym momencie, wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem (art. 7 RODO).

  9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeśli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

  10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

  11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak w przypadku ich niepodania nie będzie możliwości zapisania się na listę uczestników szkolenia pt. „Dziecko z cukrzycą” - szkolenie online dla pracowników przedszkoli i szkół podstawowych.

  __________________________________________________________________________