21 grudnia 2021

„AKTYWNA TABLICA” – rozliczenie finansowe 2021 r

Szanowni Państwo
Starostowie Powiatów,
Prezydenci i Burmistrzowie Miast,
Wójtowie Gmin,
Prezesi Stowarzyszeń i Fundacji

 

   Przypominamy o konieczności dokonania szczegółowego rozliczenia finansowego dotacji udzielonej z budżetu państwa w 2021 roku w związku z realizacją Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii
informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „AKTYWNA TABLICA”. Rozliczenie finansowe należy złożyć do 10 stycznia 2022 r.

Dotację należy rozliczyć według wzoru (pliki do pobrania):

 1. Załącznik 2 – Rozliczenie dotacji wg rozdziałów– Aktywna tablica,
 2. Załącznik 3 – Zestawienie wydatków poniesionych na zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych
  oraz narzędzi do terapii
 3. Załącznik 4 – Oświadczenie.

 

Ponadto proszę o dołączenie:

 1. Kserokopii faktur za zakupione pomoce dydaktyczne oraz sprzęt komputerowy,
 2. Kserokopii faktur za zakupiony sprzęt komputerowy (wkład własny rzeczowy),
 3. Potwierdzenia dokonanej zapłaty (potwierdzenie przelewu bankowego itp.).

 

Uwaga:

Faktury winny być opisane w sposób trwały i opieczętowane przez dyrektora szkoły i osobę reprezentującą organ prowadzący. Każdą stronę kserowanego dokumentu tj. sprawozdania dyrektorów szkół, faktury, potwierdzenia dokonanej zapłaty itp. należy potwierdzić za zgodność z oryginałem.

 

W przypadku niewykorzystania pełnych kwot dotacji należy podać szczegółowe uzasadnienie przyczyn jej niewydatkowania.

 

Kwotę niewykorzystanej dotacji należy zwrócić do 31 stycznia 2022 r. w przypadku
JST na konto Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego na numer konta:
61 1010 1397 0032 9013 9135 0000
natomiast w przypadku Stowarzyszeń, Fundacji oraz pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na konto Kuratorium Oświaty w Olsztynie na nr konta 75 1010 1397 0035 0622 3000 0000. W tytule przelewu wraz z nazwą dotacji należy podać rozdział oraz paragraf klasyfikacji budżetowej.

Rozliczenie z wykorzystania dotacji przygotowane przez organ prowadzący należy przekazać
w jednej, z niżej wymienionych form:

 • przesłać na adres:
  Kuratorium Oświaty w Olsztynie, al. Marsz. Józefa Piłsudskiego 7/9, 10-959 Olsztyn;
 • przesłać za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP
  na skrzynkę podawczą Kuratorium Oświaty w Olsztynie;
 • złożyć osobiście w Kuratorium Oświaty w Olsztynie, al. Marsz. Józefa Piłsudskiego 7/9, pok. 382 (sekretariat) 10-959 Olsztyn.

Telefon do kontaktu:

 

Mateusz Marcinek 89 52 32 383. (Gminy i Powiaty)

Adres email: mmarcinek@ko.olsztyn.pl

 

Malwina Kamińska 89 52 32 559 (Stowarzyszenia i Fundacje)

Adres email: mkaminska@ko.olsztyn.pl