Autor: Krzysztof Salwowski

16 czerwca 2016

Stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania za wybitne osiągnięcia w roku szkolnym 2015/2016

Szanowni Państwo, Dyrektorzy szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych Nawiązując do postanowień art. 90i ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i […]

6 czerwca 2016

Stypendia Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2016/2017

Szanowni Państwo, Dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży Nawiązując do postanowień art. 90h ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania […]

7 kwietnia 2015

Procedura uznawania zagranicznych świadectw szkolnych lub innych dokumentów potwierdzających wykształcenie

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że na stronie MEN znajdują się aktualne informacje na temat nowych zasad uznawania lub potwierdzania wykształcenia uzyskanego za granicą. Proponujemy, aby Państwo wykorzystali te informacje lub link.

3 marca 2015

Udzielanie informacji publicznej na wniosek

Zgodnie z Ustawą o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) uprzejmie informujemy o procedurze dostępu do informacji publicznej nieudostępnionej w naszym Biuletynie: Art. 10. 1. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek. 2. Informacja publiczna, która może być […]

21 stycznia 2015

Lustracja – oświadczenie lustracyjne kandydata na stanowisko dyrektora szkoły publicznej

Zgodnie z art. 7 ust. 1 w związku z art. 4 pkt 45 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2141 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą osoby kandydujące na stanowisko dyrektora szkoły […]

26 listopada 2013

Legalizacja dokumentów wydawanych przez szkoły, przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą

I Podstawa prawna 25 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 893 z późn.zm.) II Opłata Zgodnie z § 26 ust.3 przywołanego rozporządzenia w związku z cz. II pkt. 5 załącznika do ustawy z […]

30 sierpnia 2013

Akredytacja

Wykaz akredytowanych placówek doskonalenia nauczycieli w województwie warmińsko-mazurskim – stan na 14 marca 2022 r. Akredytacja placówek doskonalenia nauczycieli w województwie warmińsko-mazurskim załącznik – Wniosek o przyznanie wstępnej akredytacji nowo tworzonej placówce doskonalenia nauczycieli Wniosek o przyznanie akredytacji funkcjonującej placówce doskonalenia nauczycieli Zał. 1 – Własna ocena działalności funkcjonującej placówki doskonalenia nauczycieli Zał. 2 – Informacja […]