Kategoria: Odznaczenia resortowe – 2022 r.

15 stycznia 2021

Informacja w sprawie Medali Komisji Edukacji Narodowej – 2022 r.

Szanowni Państwo

     Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego,

     Starostowie Powiatów, Prezydenci i Burmistrzowie Miast,

     Wójtowie Gmin,

     Dyrektorzy szkół i placówek

     województwa warmińsko-mazurskiego

 

 Informuję, że w 2022 roku termin składania wniosków o nadanie Medali Komisji Edukacji Narodowej, które wręczane będą z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
upływa 22 lutego 2022 r.

Dostarczony do Kuratorium Oświaty w Olsztynie komplet dokumentów winien składać się z:

 • pisma przewodniego zawierającego nazwisko/a kandydata/ów proponowanego/ych
  do Medalu/i Komisji Edukacji Narodowej,
 • wniosku dotyczącego kandydata, przygotowanego na obowiązującym druku
  w jednym obustronnie nadrukowanym egzemplarzu
  (załącznik nr 1),
 • podpisanych przez kandydata: klauzul informacyjnych oraz oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 2).

Jednocześnie informuję, że Medal Komisji Edukacji Narodowej nadawany jest
za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, w szczególności w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, twórczości dla dzieci i młodzieży oraz kształcenia i doskonalenia nauczycieli:

 • autorom wybitnych prac pedagogicznych, wyróżniających się nowatorskich podręczników i pomocy naukowych,
 • nauczycielom legitymującym się co najmniej siedmioletnią wyróżniającą się działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, inicjującym i podejmującym nowatorskie formy i metody pracy edukacyjnej,
 • autorom utworów literackich, popularnonaukowych, dzieł scenicznych, muzycznych, plastycznych, filmowych, widowisk telewizyjnych i audycji radiowych, które wywierają szczególnie wartościowy wpływ wychowawczy i edukacyjny na dzieci
  i młodzież,
 • nauczycielom akademickim legitymującym się wybitnym dorobkiem w zakresie oświaty i wychowania,
 • działaczom społecznym i związkowym, fundatorom oraz innym osobom, których działalność wydatnie przyczynia się do rozwoju oświaty i wychowania,
 • wyróżniającym się pracownikom nadzoru i doradztwa pedagogicznego oraz doskonalenia zawodowego nauczycieli,
 • obywatelom polskim mieszkającym za granicą, cudzoziemcom i innym osobom, którzy swoją działalnością przyczyniają się do promowania Polski za granicą
  i rozwoju współpracy międzynarodowej w zakresie oświaty i wychowania,
 • innym osobom legitymującym się wybitnym, uznanym dorobkiem w zakresie oświaty i wychowania.

W celu usprawnienia działań, zwracam się do Państwa – przedstawicieli organów prowadzących szkoły – z prośbą o umożliwienie dyrektorom szkół składania wypełnionych wniosków do Kuratorium Oświaty za Państwa pośrednictwem. W razie dużej liczby składanych wniosków z danego organu prowadzącego (więcej niż 10) prosimy
o przekazywanie LISTY KANDYDATÓW również drogą elektroniczną, na adres email: mpiskorska@ko.olsztyn.plzałącznik nr 3.

 UWAGI FORMALNE opracowane na podstawie najczęściej występujących błędów

 w składanych wnioskach:

 1. Druk wniosku o nadanie Medalu KEN musi być zgodny z załącznikiem nr 2
  do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 września 2000 r.
  w sprawie szczegółowych zasad nadawania „Medalu Komisji Edukacji Narodowej”, trybu przedstawiania wniosków, wzoru medalu, trybu jego wręczania i sposobu noszenia.
 2. W rubryce nr 7 należy przystawić:
 • pieczątkę nagłówkową/adresową szkoły z pełnymi danymi oraz pieczątkę imienną dyrektora szkoły – w przypadku wniosku dla nauczyciela,
 • pieczątkę nagłówkową/adresową organu prowadzącego z pełnymi danymi
  oraz pieczątkę imienną osoby odpowiedzialnej za ścisłość danych zawartych we wniosku – w przypadku wniosku dla dyrektora.
 1. Uzasadnienie powinno zawierać konkretne, szczególne zasługi kandydata. Prezentowane osiągnięcia powinny być określone w czasie z uwzględnieniem dat realizowanych zadań i osiągnięć. Na początku uzasadnienia, w punkcie 8 wniosku, proszę umieścić informację o stażu pracy kandydata – łącznie oraz w danej placówce.
 2. W przypadku kandydatury nauczyciela wniosek musi być zaopiniowany przez radę pedagogiczną, zgodnie z art. 70 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe
  (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.). Fakt ten należy potwierdzić w ostatnim zadaniu uzasadnienia zapisem: „Wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez radę pedagogiczną w dniu (podać dokładną datę)”. Opinia rady pedagogicznej musi być aktualna – z bieżącego roku kalendarzowego.
 3. Wniosek należy wypełnić do rubryki nr 8 włącznie. Rubrykę nr 9 (Organ przedstawiający…) wypełnia Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty.
 4. Nie należy zmieniać szerokości rubryk zawartych we wnioskach ani ustalonego rozmiaru czcionki (minimum 10 punktów).
 5. Wniosek winien być sporządzony w jednym obustronnie zadrukowanym egzemplarzu.
 6. Do wniosku o nadanie Medalu KEN proszę nie załączać „Zapytania o udzieleniu informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego.

Wnioski winny być dostarczone do  Kuratorium Oświaty w Olsztynie,
al. Piłsudskiego 7/9, 10 – 959 Olsztyn – nie później niż do dnia 22 lutego 2022 r. W razie wysłania decyduje data nadania w placówce pocztowej.

W sprawach związanych z prawidłowym wypełnianiem wniosków proszę kontaktować się z Magdaleną Piskorską (Kuratorium Oświaty w Olsztynie Wydział Administracyjno-Prawny) – adres e-mail: mpiskorska@ko.olsztyn.pl, tel. 89 5232 413.

Podstawa prawna:

 • 51 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2021 r.
  poz. 1762),
 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 września 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad nadawania „Medalu Komisji Edukacji Narodowej”, trybu przedstawiania wniosków, wzoru medalu, trybu jego wręczania i sposobu noszenia (Dz. U. z 2000 nr 99, poz. 1073 ze zm.).