Kategoria: Profesor Oświaty

29 grudnia 2017

Nadanie tytułu honorowego Profesora Oświaty

I. Podstawa prawna:
– art. 9i ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 967),
– rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 września 2008 r. w sprawie Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty (t.j. Dz. U. Nr 163, poz. 1017).

II. Wymagane dokumenty:
– informacja o kandydacie wraz z uzasadnieniem, zawierająca opis dorobku zawodowego z uwzględnieniem kryteriów wymienionych w § 6 ww. rozporządzenia – w wersji papierowej oraz na nośniku elektronicznym (formularz nr 1),
– kopia aktu nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, a w przypadku dyrektora szkoły – przez organ prowadzący,
– zaświadczenie dyrektora szkoły/placówki, a w przypadku gdy kandydatem jest dyrektor szkoły/placówki – zaświadczenie organu prowadzącego – o aktualnym zatrudnieniu potwierdzającym okres pracy pedagogicznej oraz okres pracy na stanowisku nauczyciela dyplomowanego od dnia nadania stopnia awansu nauczyciela dyplomowanego,
– zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych (formularz nr 2).

III. Miejsce złożenia dokumentów:
– zgłoszenie wraz z uzasadnieniem w wersji papierowej i elektronicznej należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Profesor Oświaty” w Kuratorium Oświaty w Olsztynie, al. J. Piłsudskiego 7/9, 10-950 Olsztyn, za pośrednictwem poczty lub osobiście w pokoju nr 382 (sekretariat).

IV. Termin złożenia dokumentów:
– do dnia 2 lutego 2018 r. 

V. Informacje dodatkowe:

 1. tytuł honorowy profesora oświaty może być nadany nauczycielowi dyplomowanemu, posiadającemu co najmniej 20-letni okres pracy w zawodzie nauczyciela, w tym co najmniej 10-letni okres pracy jako nauczyciel dyplomowany oraz znaczący i uznany dorobek zawodowy, określony w § 6 ust. l i 2 ww. rozporządzenia,
 2. tytuł honorowy profesora oświaty nadaje Minister Edukacji Narodowej na wniosek Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty;
  Kapituła do Spraw Profesorów Oświaty ocenia dorobek zawodowy kandydata, biorąc pod uwagę w szczególności:
  1) jakość pracy prowadzonej z uczniami,
  2) pozytywne oddziaływanie na nauczycieli,
  3) wysoki poziom kultury pedagogicznej kandydata,
  Kapituła bierze także pod uwagę szczególne osiągnięcia kandydata związane z wykonywaniem zawodu nauczyciela, takie jak:
  1) opracowanie własnego programu wychowania przedszkolnego lub programu nauczania cieszącego się uznaniem nauczycieli,
  2) uznany dorobek zawodowy potwierdzony Medalem Komisji Edukacji Narodowej, nagrodami ministra, kuratora oświaty lub organów prowadzących szkoły i placówki,
  3) znaczący udział w przygotowaniu zawodowym przyszłych nauczycieli,
  4) publikacje dotyczące oświaty i problematyki edukacyjnej,
 3. wnioski do Kapituły o nadanie tytułu honorowego profesora oświaty składa Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty, po analizie zgłoszeń pod względem spełniania kryteriów formalnych, o których mowa w ustawie Karta Nauczyciela i wyżej przywołanym rozporządzeniu, z uwzględnieniem znaczącego i uznanego w środowisku oświatowym dorobku zawodowego kandydata,
 4. kandydata do tytułu honorowego profesora oświaty może zgłosić:
  1) dyrektor szkoły/placówki oświatowej,
  2) organ prowadzący szkołę,
  3) zainteresowany nauczyciel,
  4) inne podmioty działające na rzecz oświaty,
 5. nauczycielowi dyplomowanemu, który uzyskał tytuł honorowy profesora oświaty minister właściwy do spraw oświaty i wychowania wypłaca jednorazową gratyfikację pieniężną w wysokości 18 tys. zł (art. 31 ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela).