22 listopada 2022

Oferta pracy

PrzedmiotPsychologia
Termin składania dokumentów2022-12-09
Wymiar zatrudnieniaWakat
Liczba godzin20
Opis

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Mrągowie
ul. Warszawska 53
11-700 Mrągowo
Tel. 89 741 29 63
89 741 00 59
E mail: biuro@poradnia-margowo.pl

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mrągowie
zatrudni psychologa
Wymiar czasu pracy: 1 etat (20 godzin tygodniowo)
Miejsce wykonywania pracy: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mrągowie
Przewidywany termin zatrudnienia: 1 styczeń 2023 rok – 31 sierpień 2023 rok z ewentualną możliwością przedłużenia zatrudnienia.

Wymagane kwalifikacje:
1. Wykształcenie wyższe magisterskie specjalność psychologia kliniczna lub psychologia rozwojowa.
2. Przygotowanie pedagogiczne - ukończony kurs pedagogiczny.
3. Zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych.

Wymagania dodatkowe:
1. Znajomość stosownych przepisów prawa, a w szczególności: Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo Oświatowe, Ustawy – Karta nauczyciela, Rozporządzenia MEN z dnia 1 lutego 2013r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych, Rozporządzenia MEN z dnia 7 września 2017r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych.
2. Brak przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania stanowiska psychologa.
Umiejętności zawodowe:
1. Diagnostyka psychologiczna z wykorzystaniem specjalistycznych narzędzi diagnostycznych.
2. Umiejętność prowadzenia zajęć grupowych.
3. Doświadczenie w poradnictwie indywidualnym
4. Umiejętność pracy w zespole.

Główne obowiązki:
1. Opieka psychologiczna nad dziećmi i młodzieżą z terenu Powiatu Mrągowskiego (udzielanie wsparcia i/lub prowadzenie terapii psychologicznej).
2. Badania psychologiczne dzieci i młodzieży, sporządzanie stosowanych opinii / orzeczeń.
3. Udzielanie porad rodzicom, nauczycielom, wychowawcom w oparciu o prowadzoną na terenie poradni diagnozę, obserwację, wnikliwą analizę dokumentacji ze szkoły, placówki.
4. Prowadzenie zajęć, warsztatów, praca z grupą.
5. Udział w posiedzeniach Zespołu Orzekającego.

Wymagane dokumenty:
1. List motywacyjny.
2. Życiorys (CV).
3. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje.
4. Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy oraz zaświadczeń o ukończonych formach doskonalenia zawodowego.
5. Kserokopia aktu nadania stopnia awansu zawodowego.
6. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.
7. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
8. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku psychologa.
9. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Wymagane dokumenty należy przesłać pocztą lub złożyć w sekretariacie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mrągowie, ul. Nadbrzeżna 13, 11-700 Mrągowo.

Dyrektor
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Mrągowie
mgr Barbara Nowińska-Zera

Typ szkołyInne
Nazwa szkołyPoradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mrągowie
MiastoMrągowo
Kod pocztowy11-700
Adresul. Nadbrzeżna 13
Powiatmrągowski
Gminagmina miejska Mrągowo
Telefon8974129 63
E-mailbiuro@poradnia-mragowo.pl