25 lipca 2022

Oferta pracy

PrzedmiotPsychologia
Termin składania dokumentów2022-08-24
Wymiar zatrudnieniaWakat
Liczba godzin10
Opis

Psycholog szkolny. Absolwent psychologii, posiadający przygotowanie pedagogiczne. Do zadań psychologa szkolnego należy m.in.:
1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów;
2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów;
3) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;
5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;
6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
8) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
Możliwość zatrudnienia we wszystkich szkołach prowadzonych przez Gminę Wiejską Lubawa.

Typ szkołySzkoła podstawowa
Nazwa szkołySzkoła Podstawowa w Tuszewie
MiastoTuszewo
Kod pocztowy14-260
AdresTuszewo 24
Powiatiławski
Gminagmina wiejska Lubawa
Telefon896452847
E-mailsp.tuszewo@gmail.com