22 czerwca 2018

Kontynuacja spotkań z pracodawcami – seminarium branżowe w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica i Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostródzie

Kontynuacja spotkań z pracodawcami – seminarium branżowe
w
Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica i Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostródzie

Jeszcze przed zakończeniem roku szkolnego w dniu 15 czerwca 2018 r. w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica i Centrum Kształcenia Ustawicznego
w Ostródzie
odbyło się seminarium branżowe z udziałem lokalnych pracodawców, dyrektorów oraz nauczycieli szkół. Lokalni przedsiębiorcy z branży meblarskiej, usługowej, turystyczno-gastronomicznej, jachtowej, spożywczej, mechanicznej, budowlanej zostali zapoznani ze zmianami w kształceniu zawodowym.

Kuratorium Oświaty w Olsztynie reprezentowały Grażyna Dywańska i Alicja Pogorzelska. Grażyna Dywańska przedstawiła cele zmian w edukacji zawodowej oraz rolę pracodawcy
w systemie kształcenia zawodowego
. Zwróciła uwagę, że wprowadzanie dualnego systemu kształcenia odpowiada potrzebom gospodarki oraz uwzględnia potrzeby lokalnego i regionalnego rynku pracy. Podkreśliła, że priorytetem MEN jest aktywne włączanie pracodawców w proces tworzenia nowych zawodów.

Alicja Pogorzelska podsumowała II edycję Programu Wspomagania Uczniów
w Wyborze Zawodu „Laboratorium – Mój Profil”
, podkreśliła rolę programu
w promocji szkolnictwa branżowego oraz wpływ na decyzje uczniów dotyczące wyboru ścieżki kształcenia. Zapowiedziała kontynuację programu w kolejnym roku szkolnym
we wszystkich powiatach województwa warmińsko-mazurskiego. Podkreśliła, że sukces ucznia w kształceniu zawodowym związany jest ze ścisłą współpracą szkół zawodowych
z pracodawcami. Zwróciła uwagę, że procesy kształcenia powinny podążać za potrzebami rynku pracy, stąd szkolnictwo zawodowe musi położyć nacisk na umiejętność wchodzenia młodych ludzi na rynek pracy, a program „Laboratorium – Mój Profil”, jest tego doskonałym narzędziem.

Rolę doradztwa zawodowego w systemie edukacji rozwinęła Beata Mioduszewska, lider doradców zawodowych w powiecie ostródzkim. Wskazała na pilną potrzebę kształtowania orientacji zawodowej we wczesnym etapie edukacji – na poziomie szkół podstawowych.
O przygotowaniu uczniów do wyboru zawodu mówiła Danuta Oleksiak dyrektor W-M ODN w Elblągu, podkreśliła konieczność kształtowania u uczniów kompetencji miękkich, bez których funkcjonowanie na rynku pracy nie jest trudne. W seminarium wzięło udział 18 lokalnych pracodawców, którzy w dyskusji zwracali uwagę na potrzebę kształcenia wśród młodzieży takich cech jak: obowiązkowość, sumienność i sprawność motoryczna. Seminarium było okazją do rozmowy i wymiany doświadczeń. Organizowane w naszym województwie seminaria branżowe są okazją do konsultacji zmian w kształceniu zawodowym, zgodnych z zapotrzebowaniem lokalnego rynku pracy, które MEN planuje wprowadzić we współpracy z lokalnymi pracodawcami.

Ułatwienia dostępu