Kategoria: Pisma

18 lutego 2019

Warmińsko-Mazurski Kongres Zawodowy

 

Szanowni Państwo

Marszałek Województwa

Starostowie Powiatów

Prezydenci Miast

 

 

WKWO.0230.2.2019.DC                                         Olsztyn, 18 lutego 2019 r.

 

            Mam przyjemność poinformować Państwa, że w dniu 5 kwietnia  2019 r. w Olsztyńskim Parku Naukowo–Technologicznym (ul. Wł. Trylińskiego 2, 10-683 Olsztyn) będzie miał miejsce Warmińsko-Mazurski Kongres Zawodowy. Organizatorem tego ważnego wydarzenia dla całego naszego regionu jest Wojewoda Warmińsko-Mazurski i Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty, a współorganizatorem Ministerstwo Edukacji Narodowej. Partnerami przedsięwzięcia jest Prezydent Olsztyna oraz Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna. Realizacja Kongresu jest możliwa dzięki współpracy z: Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji, Ośrodkiem Rozwoju Edukacji, Centralną Komisją Egzaminacyjną, Centrum Informatycznym Edukacji.

Cele Kongresu:

 • Upowszechnienie zmian w szkolnictwie branżowym; przedstawienie rozwiązań zwiększających wpływ pracodawców na funkcjonowanie kształcenia zawodowego.
 • Prezentacja potencjału szkół prowadzących kształcenie zawodowe w regionie.
 • Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb krajowego, regionalnego i lokalnego rynku pracy.
 • Przedstawienie praktycznych rozwiązań w zakresie współpracy Pracodawców ze Szkołami.
 • Nawiązanie współpracy Szkół z Pracodawcami.
 • Prezentacja możliwości finansowania współpracy Pracodawców ze Szkołami – projekty konkursowe MEN dla pracodawców i szkół wspierające współpracę w zakresie kształcenia zawodowego.
 • Popularyzacja szkolnictwa branżowego w regionie – prezentacja dodatkowych możliwości oferowanych przez szkolnictwo branżowe (kompetencje językowe; krajowe, europejskie i światowe konkursy umiejętności zawodowych; staże zawodowe za granicą (FRSE, CKE, ORE).

Kongres jest skierowany do lokalnych i regionalnych pracodawców reprezentujących branże, w których kształcą szkoły w  województwie, branż strategicznych dla rozwoju regionu, dyrektorów szkół, wojewódzkich rad rynku pracy, izb rzemieślniczych, urzędów pracy, Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego, środowisk związanych z kształceniem branżowym, szkół wyższych prowadzących kształcenie na kierunkach odpowiadających zawodom szkolnictwa branżowego, członków Sektorowych rad ds. kompetencji oraz organów prowadzących szkoły.

Kongres składa się z części konferencyjnej, panelowej i warsztatowej. Wydarzeniu będzie towarzyszyć część wystawiennicza, polegająca na przedstawieniu branż reprezentowanych przez technika i branżowe szkoły I stopnia województwa warmińsko-mazurskiego. Organizacja przedsięwzięcia oparta jest na współpracy, wzajemnym szacunku i życzliwości jego uczestników, a także pozbawiona elementów rywalizacji. W celu realizacji wydarzenia szkoły mogą zapraszać do współpracy partnerów, w szczególności związki pracodawców, instytucje działające na rzecz oświaty, organizacje pozarządowe, zakłady pracy, firmy i znane postacie życia społecznego.

Podczas Kongresu przed Olsztyńskim Parkiem Naukowo-Technologicznym będzie do dyspozycji odwiedzających Mobilne Centrum Edukacyjne https://www.frse.org.pl/artykul/mobilne-centrum-edukacyjne-ruszylo-w-polske/

            W celu zaprezentowania przez szkoły poszczególnych branż konieczne jest wypełnienie formularza znajdującego się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Olsztynie, znajdującego się w zakładce: Aktualności / Warmińsko-Mazurski Kongres Zawodowy / Formularz zgłoszenia do udziału w „Warmińsko-Mazurskim Kongresie Zawodowym”

http://www.ko.olsztyn.pl/2019/02/12/warminsko-mazurski-kongres-zawodowy/

 

Wobec powyższego zwracam się z uprzejmą prośbą o zachęcenie szkół – techników i szkół branżowych I stopnia  – do czynnego włączenia się w planowane przedsięwzięcie. Z pewnością uczestnictwo w Warmińsko-Mazurskim Kongresie Zawodowym będzie dla wszystkich wymierną korzyścią.

 

 

Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty

Krzysztof Marek  Nowacki

18 lutego 2019

Podział srodków na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych od stycznia do czerwca 2019 roku

Państwo

Prezydenci Miast

Wójtowie  Gmin

 

ZK.3146.1.2019

 

W związku z dokonaniem przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wstępnego podziału jednostkom samorządu terytorialnego środków na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych za okres od  stycznia do czerwca 2019  roku, uprzejmie proszę o  weryfikację naliczonej  dotacji do realnego zapotrzebowania gminy.

Gmina może wnioskować o dotację  mniejszą, większą lub równą dotacji naliczonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, z zastrzeżeniem, że gmina zgodnie z art. 70 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych  1 , powinna wskazać kwotę środków własnych zaplanowanych na realizację zadania „wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych”.

Na mocy powyższego artykułu wysokość wkładu własnego na realizację Narodowego Programu Stypendialnego na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych  jest uzależniona od pozycji finansowej gminy, tj. wskaźnika dochodowości na jednego mieszkańca.

Przesyłam również Państwu tabelę dotyczącą wskaźników dochodów  podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca dla poszczególnych gmin w 2019 roku.

Powyższą informację proszę sporządzić według wzoru (tabela 1 do pobrania) dołączonego do niniejszego pisma. Wypełnioną tabelę wraz z podpisem (skan) proszę przesłać  do Kuratorium Oświaty w Olsztynie w terminie do dnia 20 lutego 2019 roku do godziny 1500 w wersji elektronicznej na adres email: sliczynska@ko.olsztyn.pl.

W załączeniu przekazuję Państwu wykaz wstępnie naliczonych kwot poszczególnym jednostkom samorządu terytorialnego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (do pobrania).  Kolumna z kwotami  naliczonymi przez MEN zaznaczona jest kolorem  żółtym.

Telefon do kontaktu: Anna Śliczyńska  89-5232-559.

Zał. 3

 1. Tabela – zapotrzebowanie środków z dotacji celowej na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych od  stycznia do czerwca 2019  roku,
 2. Tabela określająca podział środków Narodowego Programu Stypendialnego na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych w okresie  od stycznia do czerwca 2019  roku,
 3. Tabela dotyczącą wskaźników dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca dla poszczególnych gmin w 2019 roku.

 

——————————————————————————————-

Ustawa z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. poz.2203 oraz z 2018 roku poz. 2245).

8 lutego 2019

Podział dotacji celowej na rozdziały klasyfikacji budżetowej – Wychowanie przedszkolne 2019 rok

Państwo
Prezydenci Miast
Starostowie Powiatów
Burmistrzowie Miast
Wójtowie Gmin

Uprzejmie informuję, że Ministerstwo Edukacji Narodowej dokonało podziału środków jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na 2019 rok.

W związku z powyższym proszę o dokonanie podziału określonej kwoty dotacji dla gminy i powiatu z wyszczególnieniem na rozdziały klasyfikacji budżetowej według wzoru (tabela 1 do pobrania).

W załączeniu przekazuję Państwu wykaz gmin i powiatów z wyszczególnionymi kwotami (kwoty zaznaczone są kolorem żółtym), naliczonymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej – tabela 2 do pobrania.

Powyższą informację według wzoru załączonej tabeli Nr 1 należy przesłać w terminie do dnia 12 lutego 2019 roku do godz. 1500. w wersji elektronicznej (skan) na adres: sliczynska@ko.olsztyn.pl lub enapiwodzka@ko.olsztyn.pl

Jednocześnie przypominam, że szczegółowe rozliczenie dotacji nastąpi w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

Informacji udziela: Anna Śliczyńska tel. 89 52 32 559.

Warmińsko-Mazurski
Kurator Oświaty
Krzysztof Marek Nowacki

Załączniki

11 stycznia 2019

Działania realizowane w rządowym Programie Dostępność Plus 2018-2025

W dniu 17 lipca 2018 r. Rada Ministrów przyjęła rządowy Program Dostępność Plus 2018-2025, którego celem jest szeroko rozumiana poprawa dostępności przestrzeni publicznej dla osób o szczególnych potrzebach. Dzięki realizacji Programu nastąpi stopniowe usuwanie istniejących barier w różnych dziedzinach życia. Dotyczy to takich obszarów jak: architektura, transport, edukacja, cyfryzacja, zdrowie, gospodarka czy usługi. Program ma charakter międzyresortowy i angażuje różne podmioty publiczne. Pierwszymi działaniami, które już trwają lub wkrótce zostaną uruchomione są:

 1. „Bliżej dostępności” – projekt, którego celem jest przeprowadzenie szkoleń dla służb architektoniczno-budowlanych z zakresu zapewnienia dostępności.
 2. „Przestrzeń dostępnej szkoły” – konkurs, w którym w 200 szkołach (na początek 50 szkół podstawowych z całego kraju) przeprowadzony zostanie audyt, usunięte będą bariery architektoniczne i dokonane zakupy sprzętu niezbędnego do nauki dzieci z niepełnosprawnością; ogłoszony w listopadzie 2018 r. konkurs jest pilotażem, w którym dwaj wybrani operatorzy zrealizują działania dla 50 szkół; budżet konkursu wynosi 100 mln PLN, nabór na operatorów wsparcia potrwa do 17.01.2019 r., natomiast szkoły będą mogły zgłaszać się do projektu w drugiej połowie 2019 r.
 3. „Inkubator dostępności” – celem tego konkursu jest wsparcie procesu inkubacji nowych pomysłów umożliwiających szybsze, skuteczniejsze i bardziej wydajne rozwiązywanie problemów związanych z brakiem dostępności przestrzeni i usług publicznych; budżet konkursu wynosi 10 mln PLN, z których planowane jest dofinansowanie ok. 100 inicjatyw (maksymalny pułap indywidualnego dofinasowania to 100 tys. zł); nabór podmiotów do pełnienia funkcji inkubatora potrwa do 30.01.2019 r.
 4. „Dostępna uczelnia” – konkurs, w którym na początek 50 uczelni (docelowo 100) otrzyma wsparcie na usuwanie barier i pomoc studentom z niepełnosprawnościami; budżet konkursu wynosi 200 mln PLN, nabór zostanie ogłoszony w lutym 2019 r.

 

Informacje o kolejnych naborach będą publikowane na bieżąco na stronie internetowej:

www.miir.gov.pl/strony/zadania/program-dostepnosc-plus/nabory/

8 stycznia 2019

UWAGA – Zmienione wzory sprawozdania z Programu Aktywna tablica za 2018 r.

Państwo
Prezydenci Miast
Starostowie Powiatów
Burmistrzowie Miast
Wójtowie Gmin

W związku z otrzymaniem dnia 7 stycznia 2019 roku pisma Ministerstwa Edukacji Narodowej nr DPPI-WIT.4063.78.2018 informuję, że zmienione zostały wzory sprawozdania dyrektora szkoły oraz organu prowadzącego w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „AKTYWNA TABLICA” za 2018 r.

Zmiana dotyczy między innymi uzupełnienia – na wniosek Ministerstwa Finansów, sprawozdania o rodzaj pomocy dydaktycznych zapewnionych przez organ prowadzący w ramach rzeczowego wkładu własnego.

W związku z powyższym proszę o dokonanie rozliczenia dotacji na zmienionych wzorach sprawozdań i przesłanie ich do dnia 15 stycznia 2018 roku w formie papierowej podpisanych przez osobę reprezentującą urząd na adres:

Kuratorium Oświaty w Olsztynie
al. M.J. Piłsudskiego 7/9
10-959 Olsztyn

Telefon do kontaktu: Karina Gawrońska 89 52 32 383.

Warmińsko-Mazurski
Kurator Oświaty
Krzysztof Marek Nowacki

Załączniki

Organ prowadzący sprawozdanie za 2018 r.
Data: 2019-01-08, rozmiar: 26 KB
Dyrektor szkoły sprawozdanie za 2018 r
Data: 2019-01-08, rozmiar: 33 KB
7 grudnia 2018

Rozliczenie finansowe dotacji celowej na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych za 2018 rok

(więcej…)

Załączniki

Załącznik nr 3 - Załącznik nr 6-2018
Data: 2018-12-07, rozmiar: 17 KB
Załącznik nr 3 - Załącznik nr 7-2018
Data: 2018-12-07, rozmiar: 22 KB
Załącznik nr 4 - Załącznik nr 8-2018
Data: 2018-12-07, rozmiar: 243 KB
Załącznik nr 4 - Załącznik nr 9-2018
Data: 2018-12-07, rozmiar: 244 KB
Załącznik nr 2 - wykaz kwot dotacji
Data: 2018-12-07, rozmiar: 21 KB
28 listopada 2018

Otwarte konkursy Ministerstwa Edukacji Narodowej – konkursy ofert na realizację zadania publicznego

Departament Współpracy Międzynarodowej informuje o otwartych konkursach Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakresie wspomagania języka polskiego za granicą. Konkurs adresowany jest do jednostek samorządu terytorialnego i organizacji samorządowych zainteresowanych złożeniem oferty na realizację pożytku publicznego oraz do szkół, które są chętne do podjęcia współpracy ze szkołami funkcjonującymi w systemach oświaty innych państw lub szkołami organizacji Polaków za granicą, gdzie prowadzone jest nauczanie języka polskiego i w języku polskim.

 1. Konkurs ofert na realizację zadania publicznego pt.: ,,Organizowanie kolonii i innych form wypoczynku dzieci i młodzieży polonijnej oraz doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim za granicą w roku 2019’’.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu: bip.men.gov.pl

 1. Konkurs ofert na realizację zadania publicznego pt.: ,,Rodzina polonijna. Współpraca szkół funkcjonujących w systemach oświaty innych państw oraz organizacji społecznych za granicą prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim ze szkołami w Polsce w latach 2019-2020.’’

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu: bip.men.gov.pl

21 września 2018

Informacja o programie „Wyprawka szkolna” w 2018 roku

 

Państwo

Prezydenci Miast

Burmistrzowie Miast

Wójtowie Gmin

 

ZK.3146.4.2018.AŚ

Uprzejmie informuję, że z dniem 17 września 2018 roku przyjęta została Uchwała Nr 126/2018 Rady Ministrów w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom – „Wyprawka szkolna”.

Celem przyjętego programu jest wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów przez dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych. Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych jest jedną z form realizacji zadania wyrównywania szans edukacyjnych, podnoszenia jakości kształcenia uczniów niepełnosprawnych, a w konsekwencji zwiększania ich szans edukacyjnych.

Nadmieniam, że na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakładce: Finansowanie edukacji/Wyprawka szkolna, została zamieszczona informacja na temat Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”, Uchwała Rady Ministrów w sprawie Rządowego Programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 września 2018 roku w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz.U. poz. 1796).

Jednocześnie informuje, że zweryfikowane dane o  liczbie uczniów uprawnionych objęciem programu, przesłane przez Państwa do Kuratorium Oświaty w Olsztynie we wrześniu 2018 roku posłużą do podziału niezbędnych środków potrzebnych do realizacji programu.

Ponadto uprzejmie proszę Państwa o spowodowanie, by dofinansowaniem zakupu podręczników objęto jak największą liczbę uprawnionych uczniów, a środki finansowe były wykorzystane w maksymalnej wysokości.

Z upoważnienia

Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty

Mirosława Gralla-Kaperzyńska

Dyrektor Wydziału Administracyjno-Prawnego