31 maja 2022

Opinia o spełnieniu wymagań określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 123 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo oświatowe

Opinia o spełnieniu wymagań określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 123 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo oświatowe – dotyczy niepublicznej placówki

Wniosek o wydanie opinii składa osoba prawna lub fizyczna, która chce założyć niepubliczną placówkę:

 • młodzieżowy ośrodek wychowawczy,
 • młodzieżowy ośrodek socjoterapii,
 • specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy,
 • specjalny ośrodek wychowawczy,
 • ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.

Wniosek powinien zawierać (wzór wniosku w załączniku):

 • oznaczenie osoby zamierzającej prowadzić placówkę, jej miejsca zamieszkania lub siedziby,
 • nazwę i rodzaj placówki,
 • datę rozpoczęcia funkcjonowania placówki,
 • adres siedziby placówki oraz innych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, jeżeli ich utworzenie jest przewidywane.

Podstawa prawna wydania opinii:

art. 168 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.)

Wniosek o wydanie opinii wraz z załącznikami można składać:

 • na adres: Kuratorium Oświaty w Olsztynie, al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, 10-959 Olsztyn, lub
 • bezpośrednio w sekretariacie Kuratorium Oświaty w Olsztynie, al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, pok. 382, w godzinach pracy urzędu, lub
 • na elektroniczną skrzynkę podawczą Kuratorium Oświaty w Olsztynie (ePUAP: /006473260/SkrytkaESP).

 

Do wniosku należy dołączyć:

 • imienny wykaz pracowników pedagogicznych przewidzianych do zatrudnienia w placówce, zawierający imiona i nazwiska osób, zajmowane stanowisko oraz informację o kwalifikacjach (wzór wykazu pracowników pedagogicznych w załączniku),
 • dokumenty oraz statut placówki, zgodny z art. 172 2 ustawy – Prawo oświatowe, zawierające informacje o zasadach działania oraz warunkach pobytu dzieci i młodzieży w placówce, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 123 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo oświatowe, tj. rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania (Dz. U. z 2017 r. poz. 1606, z późn.zm.), uwzględniające:
 1. określenie wychowanków placówki,
 2. zasady przyjmowania dzieci i młodzieży do ośrodka,
 3. warunki realizacji odpowiednio obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki oraz odpowiednio realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego,
 4. organizację pracy ośrodka, w tym czasu pracy, liczebności grup, sposobu zapewnienia opieki wychowankom,
 5. organizację zajęć dla wychowanków,
 6. realizację indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych, o których mowa w art. 127 ust. 3 ustawy – Prawo oświatowe,
 7. zasady organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 8. zasady współpracy z rodzicami wychowanków i innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży,
 9. warunki lokalowe i wyposażenie pomieszczeń.

W przypadku placówek, w skład których wchodzi co najmniej jedna szkoła specjalna (dotyczy młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych) należy także załączyć dokumentację dotyczącą spełniania przez szkołę wchodzącą w skład placówki wymagań określonych w art. 14 ust. 3 ustawy – Prawo oświatowe, zgodnie z informacją umieszczoną na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Olsztynie.

Informacji w sprawie opinii udzielają pracownicy Wydziału Administracyjno-Prawnego:

– Arkadiusz Bolejko, starszy specjalista, tel. 89 52 32 375,

– Adrian Joks, referent administracyjno-prawny, tel. 89 52 32 710,

 Załączniki:

Informacja

wniosek

wykaz

Ułatwienia dostępu