Kategoria: Legalizacja dokumentów

12 marca 2024

Wydanie klauzuli apostille lub uwierzytelnienie dokumentów.

 1. podstawa prawna:

  • rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 7 czerwca 2023 roku w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków;
 2. sposób załatwienia sprawy:

  • kurator oświaty właściwy ze względu na siedzibę szkoły wydaje apostille do dokumentów szkolnych (świadectwa szkolnego promocyjnego, świadectwa ukończenia szkoły, indeksu lub innego dokumentu wydanego przez szkołę, placówkę kształcenia ustawicznego albo centrum kształcenia zawodowego) przeznaczonych do obrotu prawnego w państwie będącym stroną Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 roku – dalej zwaną: Konwencją haską; wykaz państw – stron Konwencji haskiej: HCCH | #12 – Status table
  • w przypadku, gdy dokument przeznaczony jest do obrotu prawnego w państwie niebędącym stroną Konwencji haskiej, kurator oświaty dokonuje jego uwierzytelnienia;
 3. wymagane dokumenty oraz miejsce ich złożenia:

  • wniosek zawierający informację o państwie/państwach, do których dokument jest przeznaczony oraz klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych
   w Kuratorium Oświaty w Olsztynie (załącznik 1),
  • oryginały dokumentów szkolnych (świadectw, indeksów i innych) lub ich duplikaty,
  • upoważnienie – w przypadku składania wniosku dotyczącego dokumentu, którego właścicielem jest inna pełnoletnia osoba (załącznik 2),
  • klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Kuratorium Oświaty w Olsztynie, podpisana przez osobę upoważnioną (załącznik 3),
  • dowód wpłaty – tylko w przypadku uwierzytelnienia dokumentów do krajów niebędących stroną Konwencji haskiej;
  • dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać drogą pocztową na adres: Kuratorium Oświaty w Olsztynie, aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn;
 4. opłata:

  • za opatrzenie klauzulą apostille dokumentów szkolnych przeznaczonych do obrotu prawnego w państwie będącym stroną Konwencji haskiej nie jest pobierana opłata skarbowa,
  • za uwierzytelnienie dokumentu przeznaczonego do obrotu prawnego w państwie niebędącym stroną Konwencji haskiej pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu – 26,00 zł; opłatę wnosi się na rachunek bankowy:
   Kuratorium Oświaty w Olsztynie
   aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 7 / 9
   10-575 Olsztyn
   numer konta: 25 1010 1397 0035 0622 3100 0000
 5. termin i sposób przekazania informacji o załatwieniu sprawy:

  • wydanie klauzuli apostille lub uwierzytelnienie dokumentu dokonywane jest po potwierdzeniu faktu wydania dokumentu przez właściwą jednostkę (szkołę lub archiwum);
  • wniosek rozpatrywany jest bez zbędnej zwłoki nie później niż w terminie 1 miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych – w ciągu 2 miesięcy;
  • opatrzony klauzulą apostille lub uwierzytelniony dokument przesyłany jest drogą pocztową na adres wskazany we wniosku, może zostać również odebrany osobiście lub przez osobę upoważnioną przez wnioskodawcę.

Załączniki

Ułatwienia dostępu