Kategoria: Deklaracja dostępności

22 września 2020

Deklaracja dostępności cyfrowej

Ułatwienia do czytania strony internetowej dla osób niedowidzących i niewidomych

Na stronie internetowej w prawym dolnym rogu znajduje się panel sterowania czytnikiem strony. Aby skorzystać z tego narzędzia należy zaznaczyć tekst, który ma zostać przeczytany, a następnie nacisnąć przycisk „Play” (na poniższym rysunku przycisk zaznaczono kolorem czerwonym).

Kolejnym dostępnym rozwiązaniem jest program NVDA – jest to czytnik ekranu, dzięki wbudowanej obsłudze syntezy mowy oraz brajla, pozwala osobom niewidomym i niedowidzącym korzystać z komputera pracującego w oparciu o systemy operacyjne Windows. Z automatu odczyta wszystko co wskażemy kursorem na ekranie. Dostępny jest za darmo na licencji GPL. Link do pobrania: www.nvda.pl/pobierz

Czytnik immersyjny to narzędzie umożliwiające czytanie na głos przez Narratora, dzielenie tekstu na sylaby czy zwiększanie odstępów między wierszami i literami. Czytnik współpracuje z Microsoft Edge i aplikacjami Microsoft Office 365. Przykład: prawoklik na stronie z tekstem w przeglądarce Microsoft Edge i wybieramy ‘Otwórz w czytniku immersyjnym’.

Deklaracja dostępności cyfrowej

Kuratorium Oświaty w Olsztynie zapewnia dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Kuratorium Oświaty w Olsztynie.

Data publikacji strony internetowej: 1 stycznia 2017 r.
Data ostatniej dużej aktualizacji: 13 marca 2021 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

 1. pewne dokumenty opublikowane na stronie nie są w pełni dostępne ze względu na ich ilość, sukcesywne doszkalanie pracowników oraz z uwagi na fakt, że:
  – pochodzą z różnych źródeł,
  – są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,
  – opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
  – posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji, np. pliki udostępniane są dla programistów i opisują schemat dokumentów,
  – opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 2. niektóre treści zostały opublikowane w serwisie z grafikami, które zawierają tekst, ponieważ treść na grafice była niezbędna do skutecznej komunikacji danego zagadnienia,
 3. nie wszystkie filmy zamieszczone w serwisie mają napisy i audiodeskrypcję,
 4. mogą zdarzyć się sytuacje, w których zdjęcia, grafiki nie mają opisów alternatywnych lub są one nieprawidłowe,
 5. niektóre elementy serwisu posiadają zbyt niski kontrast,
 6. po zwiększeniu zawartości strony, strona nie mieści się w całości w oknie przeglądarki; istnieje konieczność przewijania w poziomie i poziomie,
 7. brak możliwości zmiany odstępu między wierszami, akapitami, słowami i literami,
 8. zdarzają się elementy strony, po których poruszanie się klawiaturą jest utrudnione.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych. Strona internetowa Kuratorium Oświaty w Olsztynie posiada następujące ułatwienia:

 • wersję kontrastową,
 • możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
 • moduł wyszukiwania,
 • widoczny fokus wokół elementów nawigacyjnych,
 • wyróżnienie odnośników
 • strona internetowa została dostosowana do urządzeń mobilnych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Joanna Truszkowska, e-mail: jtruszkowska@ko.olsztyn.pl lub Krystian Soliński, e-mail: ksolinski@ko.olsztyn.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 (89) 523-24-13 lub +48 (89) 523-23-75. Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej, a także skargi na brak zapewnienia dostępności można składać pod adresem e-mail: ko@ko.olsztyn.pl. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, np. przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp.

Żądanie powinno zawierać:

 1. dane osoby zgłaszającej żądanie,
 2. wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz
 3. sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Kuratorium Oświaty w Olsztynie zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie oraz poinformuje o terminie realizacja żądania, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Kuratorium Oświaty w Olsztynie zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy Kuratorium Oświaty w Olsztynie odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek/skargę do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Informacje dodatkowe

Kuratorium Oświaty w Olsztynie dokłada wszelkich starań aby strona internetowa Kuratorium Oświaty  była dostępna dla jak największej grupy użytkowników bez względu na wiek, poziom sprawności, używaną technologię i oprogramowanie. Jesteśmy świadomi tego, że dostępność jest procesem, nad którym pracujemy każdego dnia.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-30

Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi: 2021-06-16

Dostępność architektoniczna

Kuratorium Oświaty w Olsztynie, al. M.J. Piłsudskiego 7/9, 10-959 Olsztyn

Kuratorium mieści się na drugim i trzecim piętrze budynku Urzędu Wojewódzkiego. Do budynku prowadzą 3 wejścia dla klientów: dwa od ul. Kopernika oraz jedno od al. Piłsudskiego. Do trzech wejść prowadzą schody. Przy dwóch wejściach znajdują się podjazdy dla wózków. Podjazdy znajdują się przy wejściach, w pobliżu których klienci rozwiążą najwięcej spraw. W wyposażeniu jest schodołaz, który zapewnia dostęp osoby poruszającej się na wózku wejście na scenę w sali konferencyjnej przy asyście przeszkolonego pracownika. Również w wyposażeniu urzędu znajduje się wózek inwalidzki, który w każdym momencie może być udostępniony. Budynek posiada trzy dźwigi osobowe z komunikatami głosowymi oraz alfabetem Braille`a. Dźwigi zapewniają dostęp do wszystkich pomieszczeń (poza nielicznymi technicznymi) na wszystkich kondygnacjach budynku. W wypadku braku zasilania energetycznego posiłkujemy się schodołazem. Przy dwóch wejściach znajdują się stanowiska ochrony pełniące również funkcje punktów informacyjnych. W holu głównym, w pobliżu wejścia znajduje się Punkt Obsługi Klienta z dostępem bez barier architektonicznych.

Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na każdej kondygnacji budynku, drzwi toalet są oznakowane. Wyposażenie przystosowane do wymagań osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem wyznaczone są 4 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Drzwi wejściowe do budynku są oznakowane w tym zakresie. W przypadku dwóch wejść drzwi otwierają się automatycznie. Schody są oznakowane kontrastową taśmą: pierwszy i ostatni stopień w każdym biegu, również na zewnątrz. W obiekcie udostępniona jest wizualizacja rozkładu pomieszczeń w formie infokiosku. W sali konferencyjnej wydzielona jest strefa dla osób poruszających się na wózku. Oznakowania w obiekcie staramy się wykonywać w kontrastowych barwach i w druku powiększonym. Kolorystyka ciągów komunikacyjnych z zachowaniem zasady kontrastu dla osób z niepełnosprawnością wzrokową (posadzki znacznie ciemniejsze niż powierzchnia ścian). Meble dostosowywane dla osób niepełnosprawnych, np.: niskie lady i biurka, możliwość wjechania wózkiem.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych, nie ma także oznaczeń w alfabecie Braille’a (poza dźwigami osobowymi). Ponadto brak jest systemów naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Kuratorium Oświaty w Olsztynie

Delegatura w Elblągu, ul. Wojska Polskiego 1, 82-300 Elbląg

Delegatura mieści się w budynku Delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Elblągu (piętro drugie). Do budynku prowadzą 3 wejścia: jedno wejście dla klientów od ul. Wojska Polskiego, dwa wejścia od strony posesji-parkingu. Do dwóch wejść prowadzą schody. Przy wejściu głównym od strony ul. Wojska Polskiego znajduje się podjazd dla wózków. Budynek posiada dźwig osobowy, który jest po stronie PWSZ w Elblągu, ale mogą z niej korzystać klienci urzędu. Dźwig osobowy zapewnia dostęp do pomieszczeń, w których pracują pracownicy urzędu. Przy wejściu na teren Delegatury znajduje się stanowisko ochrony, pełniące funkcję punktu informacyjnego.

Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na każdej kondygnacji budynku, drzwi toalet są oznakowane. Wyposażenie przystosowane do wymagań osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem wyznaczone są dwa miejsca dla osób niepełnosprawnych. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem, drzwi wejściowe do budynku są oznakowane w tym zakresie. Schody są oznakowane taśmą kontrastową: pierwszy i ostatni stopień w każdym biegu, również na zewnątrz.

Kolorystyka ciągów komunikacyjnych z zachowaniem zasady kontrastu dla osób z upośledzeniem wzroku (posadzki znacznie ciemniejsze niż powierzchnia ścian). W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, brak jest także systemów naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Kuratorium Oświaty w Olsztynie

Delegatura w Ełku, ul. Chopina 15, 19-300 Ełk

Do budynku prowadzi jedno wejście. Do wejścia prowadzą schody. Zamontowano podjazd dla wózków. Budynek nie posiada dźwigu osobowego. Na poszczególne piętra prowadzą schody. Biuro urzędu znajduje się na drugim piętrze.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się tylko na parterze. Drzwi toalety są oznakowane. Wyposażenie dostosowane jest do wymagań osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem wyznaczono jedno miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma oznaczeń odnoszących się do osób słabowidzących i niewidzących,

(np. informacji o możliwości wejścia z psem asystującym i psem przewodnikiem, oznakowania schodów taśmą kontrastującą). Taśma kontrastująca znajduje się tylko przy drzwiach wejściowych na daną kondygnację. Posadzki są nieco ciemniejsze od powierzchni ścian. W budynku nie ma pętli indukcyjnej oraz oznaczeń w alfabecie Braille’a. W budynku nie ma systemów naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.