Kategoria: Dyrektorzy szkół

16 września 2019

Zapotrzebowanie na turnusy dokształcania teoretycznego dla uczniów klas pierwszych Branżowej Szkoły I stopnia będących młodocianymi pracownikami w woj. warmińsko-mazurskim w r. szk. 2019/2020

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół branżowych
prowadzących kształcenie zawodowe

W związku ze zmianami obowiązującymi od 1 września 2019 r. ustawy Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148) art. 51 ust. 1: „Kurator oświaty, w imieniu wojewody, wykonuje zadania i kompetencje w zakresie oświaty określone w ustawie i przepisach odrębnych na obszarze województwa, a w szczególności: (…)
pkt 15a) koordynuje organizację dokształcania teoretycznego uczniów będących młodocianymi pracownikami;”, zwracam się do Państwa z prośbą o uzupełnienie w terminie do dnia 20 września 2019 r. formularza dotyczącego zapotrzebowania na turnusy dokształcania teoretycznego uczniów klas pierwszych Branżowej Szkoły I stopnia będących młodocianymi pracownikami. Bardzo proszę każdy zawód wpisać w oddzielnej ankiecie.

Formularz

Osobą do kontaktu jest:

Grażyna Dywańska – koordynator turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników w woj. warmińsko-mazurskim, e-mail: dywanska@ko.olsztyn.pl, tel. 89 5232533

6 września 2019

Wygraj mobilną pracownię multimedialną dla swojej szkoły w ramach konkursu #OSEWyzwanie!

Do wzięcia udziału w konkursie #OSEWyzwanie! zaprasza Ogólnopolska Sieć Edukacyjna (OSE).

Biorąc udział w konkursie blisko 800 szkół z całej Polski może wygrać najnowocześniejszą mobilną pracownię multimedialną, składającą się m.in. z 16 laptopów.

Do konkursu mogą przystąpić szkoły z miejscowości liczących do 50 tysięcy mieszkańców.

Szczegółowe informacje i regulamin konkursu (w tym warunki uczestnictwa w konkursie): https://ose.gov.pl/konkurs-osewyzwanie

3 września 2019

Zmiany w organizacji turnusów dokształcania teoretycznego uczniów będących młodocianymi pracownikami od r. szk. 2019/2020

WKWO.552.73.2019. GD

Zmiany w organizacji turnusów dokształcania teoretycznego uczniów będących młodocianymi pracownikami od roku szk. 2019/2020

Art. 51 ust 1 pkt 15a Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148) od 1 września 2019 r. Kurator oświaty koordynuje organizację dokształcania teoretycznego uczniów będących młodocianymi pracownikami.

Art. 4 pkt 35c Ustawy Prawo oświatowe

Turnus dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników – należy przez to rozumieć formę kształcenia zawodowego teoretycznego młodocianych pracowników w zakresie zawodu nauczanego w branżowej szkole I stopnia, którego program nauczania uwzględnia podstawę programową kształcenia w tym zawodzie

Art. 117 ust. 2c Ustawy Prawo oświatowe

Turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników mogą być prowadzone przez:

1) publiczne i niepubliczne szkoły prowadzące kształcenie zawodowe,
z wyjątkiem szkół artystycznych –
w zakresie zawodów, w których kształcą oraz w zakresie innych zawodów przypisanych do branż, do których należą zawody, w których kształci szkoła;

2) publiczne i niepubliczne centra kształcenia zawodowego.

Art. 120a. Ustawy Prawo oświatowe
1. Pracodawca zatrudniający młodocianych w celu przygotowania zawodowego odbywanego w formie nauki zawodu, kierujący ich na dokształcanie teoretyczne do branżowej szkoły I stopnia zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 191 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.-Kodeks pracy, ustala z dyrektorem szkoły:

1) zakres kształcenia zawodowego zapewnianego przez szkołę
i pracodawcę, wynikający z programu nauczania zawodu;

2) liczbę dni w tygodniu, w których zajęcia praktyczne odbywają się u pracodawcy;

3) sposób monitorowania przez każdą ze stron realizacji programu nauczania zawodu.

2. Ustalenia, o których mowa w ust. 1, stanowią załącznik do umowy
o pracę w celu przygotowania zawodowego odbywanego w formie nauki zawodu.

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (obowiązującego z dniem 1 września 2019 r.):

§ 1 określa:

1) rodzaje publicznych placówek kształcenia ustawicznego oraz zadania publicznych placówek kształcenia ustawicznego i publicznych centrów kształcenia zawodowego; (…)

§ 5. 1. Publiczne centrum kształcenia zawodowego:

1) realizuje zadania z zakresu praktycznej nauki zawodu, wynikające
z programu nauczania danego zawodu, polegające w szczególności na prowadzeniu:

a) zajęć praktycznych dla uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe, w zakresie całego lub części programu nauczania danego zawodu,

b) zajęć uzupełniających dla młodocianych pracowników, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 120 ust. 4 ustawy, lub

2) prowadzi turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników, o których mowa w art. 117 ust. 1a pkt 4 ustawy Prawo Oświatowe

§ 7. Centra kształcenia ustawicznego i publiczne centra kształcenia zawodowego współpracują z:

1) pracodawcami w zakresie:
a) organizacji i prowadzenia kształcenia praktycznego,

b) przygotowania oferty kształcenia w formach pozaszkolnych, zgodnej z oczekiwaniami pracodawców,

c) kształcenia ustawicznego pracowników;

2) urzędami pracy w zakresie szkolenia osób zarejestrowanych w tych urzędach;

3) innymi podmiotami prowadzącymi kształcenie ustawiczne w zakresie zadań statutowych.

§ 17. 1. Turnus dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników, zwany dalej „turnusem”, organizuje się dla młodocianych pracowników dokształcających się teoretycznie w zakresie danego zawodu szkolnictwa branżowego nauczanego w branżowej szkole I stopnia.

2. Program nauczania realizowany na turnusie uwzględnia zakres kształcenia określony
w skierowaniu, o którym mowa w § 19.

3. Turnus realizuje zajęcia w wymiarze odpowiednim do zakresu dokształcania teoretycznego określonego w skierowaniu, o którym mowa w § 19.

4. Turnus może być prowadzony w zakresie dwóch zawodów przyporządkowanych do tej samej branży określonej w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego, jeżeli jeden z tych zawodów jest określony w tej klasyfikacji jako zawód o charakterze pomocniczym w stosunku do drugiego zawodu. (np. fryzjer i pracownik pomocniczy fryzjera, ślusarz i pracownik pomocniczy ślusarza)

5. Liczba młodocianych pracowników uczestniczących w turnusie organizowanym przez publiczną szkołę lub publiczne centrum kształcenia zawodowego wynosi co najmniej 20. Za zgodą organu prowadzącego liczba młodocianych pracowników uczestniczących w turnusie może być mniejsza niż 20.

§ 18. W przypadkach losowych dyrektor szkoły lub dyrektor centrum kształcenia zawodowego może zorganizować w ramach turnusu konsultacje indywidualne w wymiarze co najmniej 55 godzin.

§ 19. 1. Młodociani pracownicy są przyjmowani na turnusy na podstawie skierowania wydanego przez:

1) pracodawcę albo

2) szkołę – w przypadku gdy szkoła nie ma możliwości zrealizowania kształcenia zawodowego teoretycznego.

2. Skierowanie zawiera:

1) imię i nazwisko młodocianego pracownika oraz datę i miejsce jego urodzenia;

2) numer PESEL młodocianego pracownika, a w przypadku młodocianego pracownika, który nie posiada numeru PESEL – numer dokumentu potwierdzającego jego tożsamość;

3) nazwę pracodawcy albo szkoły kierujących młodocianego pracownika na turnus;

4) nazwę i symbol cyfrowy zawodu, zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego, oraz zakres dokształcania teoretycznego. (…)

3. Skierowanie składa się odpowiednio do dyrektora szkoły lub centrum kształcenia zawodowego w określonym przez nich terminie.

§ 26.

2. Publiczne centra kształcenia zawodowego prowadzące turnusy sporządzają także plan dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników na dany rok szkolny na podstawie skierowań, o których mowa w § 19, zawierający:

1) liczbę młodocianych pracowników, dla których ma być prowadzone dokształcanie teoretyczne;

2) wykaz zawodów, w których ma być prowadzone dokształcanie teoretyczne, oraz nazwę i symbol cyfrowy zawodu, zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego;

3) zakres dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników.

3. Plany, o których mowa w ust. 1 i 2, uwzględnia się w arkuszu organizacji centrum kształcenia ustawicznego i publicznego centrum kształcenia zawodowego.

§ 34. 1. Kształcenie ustawiczne na turnusach dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników odbywające się według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego prowadzi się od dnia 1 września 2019 r. na podstawie przepisów niniejszego rozporządzenia.

Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw poszerza obszar systemowych powiązań pomiędzy szkolnictwem branżowym i kształceniem ustawicznym w formach pozaszkolnych. W szerszym, aniżeli dotychczas, zakresie w system kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych włączono szkoły prowadzące kształcenie zawodowe. Od 1 września 2019 r. będą one mogły prowadzić trzy spośród pięciu rodzajów form pozaszkolnych wskazanych ustawą Prawo oświatowe (dodany ust. 1a w art. 117), tj.: kwalifikacyjne kursy zawodowe, kursy umiejętności zawodowych oraz turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników.

19 czerwca 2019

Zapotrzebowanie na podręcznik Niko do języka niemieckiego dla niemieckiej mniejszości narodowej

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół podstawowych prowadzących  nauczanie języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej,

 

W związku z realizacją zadania dotyczącego finansowania podręczników przeznaczonych dla uczniów deklarujących przynależność do mniejszości narodowej, prosimy o przekazanie informacji dotyczącej zapotrzebowania na podręczniki Niko 1,  Niko 2 oraz Niko 3, przeznaczonych do nauczania języka niemieckiego jako języka mniejszości w klasach I-III szkoły podstawowej dla uczniów deklarujących przynależność do niemieckiej mniejszości narodowej.

Prosimy o wskazanie liczby zamawianych egzemplarzy poszczególnych tytułów podręczników wraz z uzasadnieniem konieczności zakupu dodatkowych egzemplarzy tych podręczników.

W informacji obok zapotrzebowania na ww. podręczniki, proszę o wskazanie liczby uczniów objętych nauczaniem języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej na poziomie danej klasy szkoły podstawowej. Proszę o wskazanie również liczby nauczycieli prowadzących zajęcia języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej wg. załączonej tabeli.

Wypełnione tabele (załącznik do komunikatu) proszę przesłać w formie elektronicznej do dnia 25 czerwca 2019 r. na adres: rileczko@ko.olsztyn.pl

Informacje dotyczące zapotrzebowania na podręczniki NIKO przesyłają tylko szkoły, objęte nauczaniem języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej.

Załącznik:

17 czerwca 2019

Przyznanie tytułów „Zawodowy Pracodawca” oraz „Zawodowy Mistrz” w r. szk. 2018/19

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, że 11 czerwca 2019 r. odbyło się posiedzenie Kapituły do rozpatrzenia wniosków o przyznanie wyróżnień w postaci tytułu ”Zawodowy Pracodawca” oraz tytułu „Zawodowy Mistrz”.

Tytuł w kategorii „ZAWODOWY PRACODAWCA” otrzymali pracodawcy, którzy podejmują szczególne działania na rzecz kształcenia zawodowego i wyróżniają się wysoką jakością tych działań.

W załączeniu lista pracodawców, którym przyznano tytuł Zawodowy Pracodawca oraz wykaz wnioskodawców, którzy wystąpili do Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty o przyznanie wyróżnień dla pracodawców.

Szkoły, z inicjatywy których zostały przyznane Tytuły otrzymały wyróżnienia w postaci Tytułu PARTNER PRACODAWCY W ROKU SZKOLNYM 2018/2019.

Tytuł w kategorii „ZAWODOWY MISTRZ” przyznano osobom, które wyróżniają się w swojej pracy wyjątkową postawą jako nauczyciel zawodu:

  1. Pani Halinie Kołtun, Salon Fryzjerski w Braniewie, ul. Kościelna 1 – na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Braniewie;
  2. Panu Leszkowi Jastrzębowskiemu, Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Dorota” w Olsztynie, ul. Kołobrzeska 13 – na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Olsztynie.

Gratulujemy Zwycięzcom. Wręczenie okolicznościowych Statuetek oraz Wyróżnień odbędzie się podczas Uroczystej Gali w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie we wrześniu 2019 r.

O terminie uroczystości pracodawcy i wnioskodawcy zostaną powiadomieni listownie.

Załączniki

Tabela
Data: 2019-06-17, rozmiar: 109 KB
14 czerwca 2019

Wyniki Wojewódzkiego Konkursu „Kreatywna i innowacyjna szkoła” dla szkół prowadzących kształcenie zawodowe

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół
Prowadzących Kształcenia Zawodowe

Uprzejmie  informujemy, że Wojewódzki konkurs pn. „Kreatywna i innowacyjna szkoła” został rozstrzygnięty.

Przedstawiamy wyniki konkursu:

I miejsce – Zespół Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Olsztynie

II miejsce ex aequo –  Zespół Szkół Zawodowych im. Jana Liszewskiego w Braniewie
i Branżowa Szkoła I stopnia w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Braniewie

Gratulujemy Zwycięskim Szkołom. Wręczenie nagród odbędzie się podczas Uroczystej Gali w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie we wrześniu 2019 r. O terminie uroczystości dyrektorzy szkół zostaną powiadomieni listownie.