Kategoria: Szkoły i placówki

4 lutego 2019

Harmonogram szkoleń dla dyrektorów szkół organizowanych przez OKE w Łomży

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

Przedstawiamy harmonogram szkoleń organizowanych przez OKE w Łomży dla dyrektorów szkół województwa warmińsko-mazurskiego w zakresie przygotowania do pełnienia funkcji przewodniczących zespołów egzaminacyjnych podczas organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2018/2019.

Załączniki

Harmonogram szkoleń
Data: 2019-02-04, rozmiar: 353 KB
30 stycznia 2019

Zarządzenie nr 4 Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2019 r.

w sprawie ustalenia zasad i trybu dokonywania oceny pracy dyrektorów szkół lub placówek, nad którymi nadzór pedagogiczny sprawuje Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty.

Załączniki

Zarządzenie nr 4
Data: 2019-01-30, rozmiar: 219 KB
Procedura oceny pracy dyrektora szkoły
Data: 2019-01-30, rozmiar: 1 MB
Wniosek o dokonanie oceny pracy
Data: 2019-01-30, rozmiar: 19 KB
17 stycznia 2019

Cybernauci – kompleksowy projekt kształtowania bezpiecznych zachowań w sieci

Szanowni Państwo
Dyrektorzy i Nauczyciele
szkół i placówek oświatowych

W ramach projektu realizowanego od grudnia 2015 r. w fundacji Nowoczesna Polska razem z Collegium Civitas zostały wypracowane materiały edukacyjne, które inspirują do podejmowania działań promujących bezpieczeństwo w sieci wśród społeczności szkolnych. Zachęcamy Państwa do wdrażania w swoich placówkach tematów dotyczących cyberbezpieczeństwa i edukacji medialnej. Ważne jest podejmowanie takich działań, aby widzieć nie tylko negatywne strony Internetu, ale również pozytywne – służące efektywnemu procesowi nauczania.

Więcej informacji: cybernauci.edu.pl

Materiały edukacyjne: cybernauci.edu.pl/materialy-edukacyjne/

17 stycznia 2019

Informacja w sprawie Medali Komisji Edukacji Narodowej – 2019 r.

Szanowni Państwo

Marszałek Województwa Warmińsko – Mazurskiego,

Starostowie Powiatów, Prezydenci i Burmistrzowie Miast,

Wójtowie Gmin,

Dyrektorzy Szkół i Placówek

województwa warmińsko-mazurskiego

  

Informuję, że w 2019 roku termin składania wniosków o nadanie Medali Komisji Edukacji Narodowej, które wręczane będą z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
upływa 22 lutego 2019 r.

Dostarczony do Kuratorium Oświaty w Olsztynie komplet dokumentów winien składać się z:

 • pisma przewodniego zawierającego nazwisko/a kandydata/ów proponowanego/ych
  do Medalu/i Komisji Edukacji Narodowej,
 • wniosku dotyczącego kandydata, przygotowanego na obowiązującym druku
  w jednym obustronnie nadrukowanym egzemplarzu
  (załącznik nr 1),
 • podpisanych przez kandydata: klauzuli informacyjnej oraz oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 2).

 

Jednocześnie informuję, że Medal Komisji Edukacji Narodowej nadawany jest
za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, w szczególności w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, twórczości dla dzieci i młodzieży
oraz kształcenia i doskonalenia nauczycieli.

 

W celu usprawnienia działań, zwracam się do Państwa – przedstawicieli organów prowadzących szkoły – z prośbą o umożliwienie dyrektorom szkół składania wypełnionych wniosków do Kuratorium Oświaty za Państwa pośrednictwem. W razie dużej liczby składanych wniosków z danego organu prowadzącego (więcej niż 10) prosimy
o przekazywanie LISTY KANDYDATÓW również drogą elektroniczną, na adres email: mpiskorska@ko.olsztyn.plzałącznik nr 3.

 

 

UWAGI FORMALNE opracowane na podstawie najczęściej występujących błędów

 w składanych wnioskach:

 

 

 1. Druk wniosku o nadanie Medalu KEN musi być zgodny z załącznikiem nr 2
  do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 września 2000 r.
  w sprawie szczegółowych zasad nadawania „Medalu Komisji Edukacji Narodowej”, trybu przedstawiania wniosków, wzoru medalu, trybu jego wręczania i sposobu noszenia. (Dz.U. z 2000 r. Nr 99 poz.1073 ze. zm.).
 2. W rubryce nr 7 należy przystawić:
 • pieczątkę nagłówkową/adresową szkoły z pełnymi danymi oraz pieczątkę imienną dyrektora szkoły – w przypadku wniosku dla nauczyciela,
 • pieczątkę nagłówkową/adresową organu prowadzącego z pełnymi danymi
  oraz pieczątkę imienną osoby odpowiedzialnej za ścisłość danych zawartych we wniosku – w przypadku wniosku dla dyrektora.
 1. Uzasadnienie powinno prezentować konkretne, szczególne zasługi kandydata. Prezentowane osiągnięcia powinny być określone w czasie z uwzględnieniem dat realizowanych zadań i osiągnięć. Na początku uzasadnienia w punkcie 8 wniosku proszę umieścić informację o stażu pracy kandydata – łącznie oraz w danej placówce.
 2. W przypadku kandydatury nauczyciela wniosek musi być zaopiniowany przez radę pedagogiczną, zgodnie z art. 70 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe
  (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.). Fakt ten należy potwierdzić w ostatnim zadaniu uzasadnienia zapisem: „Wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez radę pedagogiczną w dniu (podać dokładną datę)”. Opinia rady pedagogicznej musi być aktualna – z bieżącego roku kalendarzowego.
 3. Wniosek należy wypełnić do rubryki nr 8 włącznie. Rubrykę nr 9 (Organ przedstawiający…) wypełnia Warmińsko – Mazurski Kurator Oświaty.
 4. Nie należy zmieniać szerokości rubryk zawartych we wnioskach ani ustalonego rozmiaru czcionki (minimum 10 punktów).
 5. Wniosek winien być sporządzony w jednym egzemplarzu zadrukowanym obustronnie.
 6. Do wniosku o nadanie Medalu KEN proszę nie załączać „Zapytania o udzieleniu informacji o osobie”.

 

Ostateczny termin składania wniosków do  Kuratorium Oświaty w Olsztynie, al. Piłsudskiego 7/9, 10 – 959 Olsztyn  upływa dnia 22 lutego 2019 r. (data wpływu do KO).

W sprawach związanych z prawidłowym wypełnianiem wniosków proszę kontaktować się z Magdaleną Piskorską (Kuratorium Oświaty w Olsztynie Wydział Administracyjno – Prawny), tel. 89 5232 316.

 

Podstawa prawna:

 • 51 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 967 ze zm.),
 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 września 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad nadawania „Medalu Komisji Edukacji Narodowej”, trybu przedstawiania wniosków, wzoru medalu, trybu jego wręczania i sposobu noszenia (Dz. U. z 2000 Nr 99, poz. 1073 ze zm.).

 

Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty

Krzysztof Marek Nowacki

 

21 grudnia 2018

Terminarz składania wniosków o ordery, odznaczenia państwowe i resortowe oraz nagrody w 2019 r.

 

L.P. RODZAJ: TERMIN: WYMAGANE DOKUMENTY:
1. ORDERY i ODZNACZENIA PAŃSTWOWE 31 stycznia 2019 r.
(data wpływu do KO w Olsztynie)
1) wniosek o nadanie orderu, odznaczenia,

2) zapytanie o udzielenie informacji o osobie (wypełnione w punktach od 1 do 11 oraz 12.1),

3) klauzula informacyjna,

4) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

2. TYTUŁ HONOROWY PROFESORA OŚWIATY 31 stycznia 2019 r.
(data wpływu do KO w Olsztynie)
1) informacja o kandydacie do tytułu honorowego profesora oświaty wraz z uzasadnieniem (w wersjach: papierowej i edytowalnej elektronicznej na płycie CD),

2) klauzula informacyjna,

3) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

3. MEDAL KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ 22 lutego 2019 r. 1) wniosek o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej,

2) klauzula informacyjna,

3) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

4. NAGRODA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 17 maja 2019 r. 1) wniosek o przyznanie nagrody Ministra Edukacji Narodowej,

2) klauzula informacyjna,

3) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

5. NAGRODA WARMIŃSKO – MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY 22 czerwca 2019 r. 1) wniosek o przyznanie nagrody Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty,

2) klauzula informacyjna,

3) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

 

 

 

 

 

22 listopada 2018

III Ogólnopolska Konferencja Rad Rodziców

Konferencja organizowana przez Fundację „Rodzice Szkole” poświęcona jest przede wszystkim:

– gospodarce finansowej rad rodziców,
– tworzeniu programów wychowawczo-profilaktycznych szkół,
– współpracy wszystkich uczestników życia społecznego.

Wspólna debata rodziców z całej Polski odbędzie się 24 listopada 2018 r. (Warszawa, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ul. Wóycickiego 1/3)

Formularz zgłoszeniowy: www.radyrodzicow.pl

13 listopada 2018

IV Kongres Polonistów i Bibliotekarzy

Szanowni Państwo nauczyciele języka polskiego oraz osoby zainteresowane kształceniem polonistycznym,

Informujemy, że w dniach 20-23 listopada 2019 r. na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu odbędzie się IV Kongres Dydaktyki Polonistycznej.

Szczegółowe informacje na temat IV Kongresu Dydaktyki Polonistycznej znajdziecie Państwo pod adresem www.kongresdydaktyki2019.pl

9 listopada 2018

Projekt „Dualny system kształcenia w branży motoryzacyjnej”

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół zawodowych
kształcących w zawodach branży motoryzacyjnej

Polska Izba Motoryzacji planuje realizację pilotażowego „Modelowego programu praktycznej nauki zawodu w zawodach branży motoryzacyjnej” w II półroczu r. szk. 2018/19 w ramach projektu „Dualny system kształcenia w branży motoryzacyjnej”.

Więcej informacji na stronie  pim.pl/dualny-system-ksztalcenia-w-branzy-motoryzacyjnej/ oraz w załącznikach.

Załączniki