Kategoria: Programy rządowe

16 lutego 2021

Stypendia i zasiłki szkolne – weryfikacja wysokości dotacji na okres styczeń – czerwiec 2021 rok

Szanowni Państwo,

Prezydenci Miast,

Burmistrzowie Miast,

Wójtowie Gmin

 

W związku z dokonaniem przez Ministerstwo Edukacji i Nauki wstępnego podziału jednostkom samorządu terytorialnego środków na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych za okres od stycznia do czerwca 2021 roku, uprzejmie proszę o weryfikację naliczonej dotacji do realnego zapotrzebowania gminy.

Gmina może wnioskować o dotację mniejszą, większą lub równą dotacji naliczonej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, z zastrzeżeniem, że gmina powinna wskazać  kwotę środków własnych zaplanowanych na realizację zadania „wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych”, zgodnie
z art. 70 ustawy z dnia 27 października 2017 roku  o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 2029 z późn. zm.).

Na mocy powyższego artykułu wysokość wkładu własnego na realizację Narodowego Programu Stypendialnego na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych jest uzależniona od pozycji finansowej gminy, tj. wskaźnika dochodowości na jednego mieszkańca.

Przesyłam również Państwu tabelę dotyczącą wskaźników dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca dla poszczególnych gmin w 2021 roku.

Powyższą informację proszę sporządzić według wzoru (tabela 1 do pobrania) dołączonego do niniejszego pisma. Wypełnioną tabelę wraz z podpisem proszę przesłać do Kuratorium Oświaty w Olsztynie w terminie do dnia 22 lutego 2021 roku w wersji elektronicznej (skan) na adres email: rklonowski@ko.olsztyn.pl.

W załączeniu przekazuję Państwu wykaz wstępnie naliczonych kwot poszczególnym jednostkom samorządu terytorialnego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Kolumna z kwotami  naliczonymi przez MEiN zaznaczona jest kolorem żółtym.

Osoba do kontaktu: Rafał Klonowski, email: rklonowski@ko.olsztyn.pl, tel. 89 52 32 383

Zał. 3.

 1. Tabela 1 – zapotrzebowanie środków z dotacji celowej na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych od stycznia do czerwca 2021 roku,
 2. Podział środków na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych w okresie od stycznia do czerwca 2021 roku,
 3. Wskaźniki Gminy 2021 r.

 

 

Warmińsko-Mazurski
Kurator Oświaty
Krzysztof Marek Nowacki

 

4 lutego 2021

Wychowanie przedszkolne – Podział klasyfikacji budżetowej na rozdziały w dotacji

Szanowni Państwo
Prezydenci Miast
Starostowie Powiatów
Burmistrzowie Miast
Wójtowie Gmin

Informuję, że Ministerstwo Edukacji Narodowej dokonało podziału środków jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na 2021 rok. Wysokość dotacji przypadającą na jednego ucznia w 2021 roku wynosi 1 471 zł.

W związku z powyższym proszę o dokonanie podziału na rozdziały klasyfikacji budżetowej kwoty dotacji dla gminy i powiatu według wzoru (załącznik nr 1).

W załączeniu przekazuję również Państwu wykaz gmin i powiatów z wyszczególnionymi kwotami przyznanej dotacji, naliczonymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (załącznik nr 2).

Powyższą informację według załącznika nr 1 należy przesłać w terminie do dnia

 • 11 lutego 2020 roku do godz. 1300

w wersji elektronicznej (skan) na adres: mmarcinek@ko.olsztyn.pl

Jednocześnie przypominam, że szczegółowe rozliczenie dotacji nastąpi w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

Załączniki:

 • Załącznik nr 1 – Podział dotacji wychowania przedszkolnego z wyszczególnieniem na rozdziały klasyfikacji budżetowej w 2021 roku
 • Załącznik nr 2 – Liczba uczniów w wieku do lat 5 oraz kwota dotacji przedszkolnej przewidziana na 2021 rok w podziale na jednostki samorządu terytorialnego.

Informacji udziela: Mateusz Marcinek tel. 89 52 32 559.

Warmińsko-Mazurski
Kurator Oświaty
Krzysztof Marek Nowacki

Załączniki

Załącznik nr 2
Data: 2021-02-04, rozmiar: 17 KB
Załącznik nr 1
Data: 2021-02-04, rozmiar: 11 KB
21 stycznia 2021

Sprawozdanie z realizacji zadań w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”

Starostowie Powiatów,
Prezydenci i Burmistrzowie Miast,
Wójtowie Gmin,
Prezesi Stowarzyszeń

Szanowni Państwo,

przypominam, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącym wspierania w latach 2019–2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków (Dz.U.2019 poz. 267) oraz zapisami umowy zawartej w tej sprawie:

 1. Szkoły objęte wsparciem finansowym w roku 2020 składają organom prowadzącym sprawozdania z realizacji zadania w terminie do 28 lutego 2021 roku.
 2. Organy prowadzące, którym udzielono wsparcia finansowego w 2020 r., składają Warmińsko-Mazurskiemu Kuratorowi Oświaty, działającemu w imieniu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, zbiorcze sprawozdania z realizacji zadania w terminie do 31 marca 2021 r. (decyduje data wpływu).

Sprawozdanie organu z realizacji zadań w ramach modułu 3 Programu Posiłek w szkole i w domu należy przekazać w jednej z niżej wymienionych form:

 1. przesłać na adres: Kuratorium Oświaty w Olsztynie, al. Marsz. Józefa Piłsudskiego 7/9, 10-959 Olsztyn;
 2. przesłać za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP na skrzynkę podawczą Kuratorium Oświaty w Olsztynie;
 3. złożyć osobiście w Kuratorium Oświaty w Olsztynie, to znaczy w skrzynce podawczej oznaczonej „Kuratorium Oświaty w Olsztynie” zlokalizowanej w przedsionku budynku Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, wejście od strony al. Marsz. J. Piłsudskiego.

W załączeniu wzory sprawozdań z realizacji programu.

Kontakt:

Angelika Pouch, e-mail: apouch@ko.olsztyn.pl, tel. 89 52 32 446.

Z poważaniem,
Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty
Krzysztof Marek Nowacki

Załączniki