Kategoria: Programy rządowe

31 grudnia 2019

Aplikacja do rozliczenia finansowego „Wychowanie Przedszkolne” za 2019 rok – Gminy i Powiaty

Państwo
Prezydenci Miast
Starostowie Powiatów
Burmistrzowie Miast
Wójtowie Gmin

Nawiązując do informacji z dnia 9.12.2019 r. przedkładam załącznik nr 1 oraz aplikację niezbędną do dokonania rozliczenia finansowego dotacji udzielonej z rezerwy celowej budżetu państwa w 2019 roku na dofinansowanie zadań z zakresu „Wychowania Przedszkolnego”.

Dotację należy rozliczyć według wzoru plików (do pobrania):

  1. Załącznik 1 – tabela – dotyczy rozliczenia dotacji za 2019 rok z dokładnością do groszy w rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej,
  2. Załącznik 2 – aplikacja do rozliczenia – dotyczy rozliczenia dotacji za 2019

W przypadku niewykorzystania pełnych kwot dotacji należy podać szczegółowe uzasadnienie przyczyn jej niewydatkowania.

Dane do potwierdzenia liczby dzieci z MEN dostępne będą po 8 stycznia 2020 r.

Kwoty środków niewykorzystanych w ramach dotacji ujęte w tabelach muszą być zgodne z kwotami środków przekazanych na konto Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego (numer konta: 61 1010 1397 0032 9013 9135 0000). W tytule przelewu wraz z nazwą dotacji należy podać rozdział oraz paragraf klasyfikacji budżetowej.

Rozliczenie w formie papierowej podpisane przez osobę reprezentującą urząd proszę przesłać do 20 stycznia 2020 roku pocztą tradycyjną na adres:

Kuratorium Oświaty w Olsztynie
al. M.J. Piłsudskiego 7/9
10-959 Olsztyn

Telefon do kontaktu: Mateusz Marcinek 89 52 32 559.

Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty
Krzysztof Marek Nowacki

Załączniki

Załącznik nr 2
Data: 2019-12-31, rozmiar: 61 KB
Załącznik nr 1
Data: 2019-12-31, rozmiar: 32 KB
30 grudnia 2019

Wzór rozliczenia finansowego „AKTYWNA TABLICA” za 2019 rok – Gminy i Powiaty

Państwo
Prezydenci Miast
Starostowie Powiatów
Burmistrzowie Miast
Wójtowie Gmin

Uprzejmie informuję, że załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do szczegółowego rozliczenia finansowego dotacji udzielonej z budżetu państwa w 2019 roku w związku z realizacją Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „AKTYWNA TABLICA” powinny być wypełnione według poniżej zamieszczonego wzoru.

  1. Załącznik 1 –wzór tabela – dotyczy rozliczenia dotacji za 2019 rok z dokładnością do groszy w rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej,
  2. Załącznik 2 – wzór tabela – dotyczy zestawienia wydatków poniesionych w 2019 roku na zakup pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu – „Aktywna tablica” w odniesieniu do poszczególnych szkół objętych wsparciem,

Rozliczenie w formie papierowej podpisane przez osobę reprezentującą urząd proszę przesłać do 10 stycznia 2020 roku pocztą tradycyjną na adres:

Kuratorium Oświaty w Olsztynie
al. M.J. Piłsudskiego 7/9
10-959 Olsztyn

Telefon do kontaktu: Mateusz Marcinek 89 52 32 559.

Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty
Krzysztof Marek Nowacki

Załączniki

Załącznik 1
Data: 2019-12-30, rozmiar: 13 KB
Załącznik 2
Data: 2019-12-30, rozmiar: 16 KB
17 grudnia 2019

Sprawozdanie z realizacji zadań w ramach Rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w roku 2019

Starostowie Powiatów,
Prezydenci i Burmistrzowie Miast,
Wójtowie Gmin,
Prezesi Stowarzyszeń

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że Ministerstwo Edukacji Narodowej opracowało wzór sprawozdania organu prowadzącego z realizacji zadań w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków w roku 2019.

Zgodnie z § 6 ust. 8 w zw. z § 12 ust. 1 umowy w sprawie przekazania środków finansowych w formie dotacji celowej na realizację zadania w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, wzór ten zastąpi załącznik nr 4 do wskazanej umowy.

Jednocześnie informuję, że Ministerstwo Edukacji Narodowej opracowało również wzór sprawozdania szkoły z realizacji zadania w ramach modułu 3 Programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Przypominam, że organy prowadzące szkoły, które otrzymały wsparcie finansowe, zobowiązane są do złożenia sprawozdania z realizacji zadań w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w terminie do dnia 31 marca 2020 r. (decyduje data wpływu).

W załączeniu wzory sprawozdań z realizacji programu:

Sprawozdanie organu z realizacji zadania w ramach modułu 3 Programu Posiłek w szkole i w domu
Sprawozdanie szkoły z realizacji zadania w ramach modułu 3 Programu Posiłek w szkole i w domu

Z poważaniem
Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty
Krzysztof Marek Nowacki

 

17 grudnia 2019

Rozliczenie z wykorzystania dotacji w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”

Starostowie Powiatów,
Prezydenci i Burmistrzowie Miast,
Wójtowie Gmin,
Prezesi Stowarzyszeń

Szanowni Państwo,

przypominam, że zgodnie z § 5 umowy w sprawie przekazania środków finansowych w formie dotacji celowej na realizację zadania w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” organy prowadzące szkoły, które otrzymały wsparcie finansowe w terminie do dnia 15 stycznia 2020 r. (decyduje data wpływu) zobowiązane są do przekazania Warmińsko-Mazurskiemu Kuratorowi Oświaty, działającemu w imieniu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego rozliczenia z wykorzystania dotacji według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do umowy.

Organ prowadzący jest zobowiązany do przedłożenia, wraz z rozliczeniem dowodów poniesienia wydatków, tj. kopii faktur/dokumentów księgowych lub innych dokumentów  uzupełniających o wartości dowodowej równoważnej fakturom, do wysokości całkowitego kosztu realizacji zadania.

Do rozliczenia dotacji, o którym mowa powyżej dołącza się zestawienie ilościowo-wartościowe wydatków dokonanych w ramach udzielonego wsparcia finansowego, z wyszczególnieniem wkładu własnego organu prowadzącego sporządzone zgodnie ze wzorem, stanowiącym załącznik nr 3 do umowy (treść załącznika zmieniona aneksem do umowy).

Niewykorzystaną dotację celową należy zwrócić w terminie określonym w § 7 zawartej umowy.

Rozliczenie oraz zestawienie ilościowo-wartościowe wydatków dokonanych w ramach udzielonego wsparcia finansowego, przygotowane przez organ prowadzący należy przesłać na adres:

Kuratorium Oświaty w Olsztynie
al. Marsz. Józefa Piłsudskiego 7/9
10-959 Olsztyn

lub złożyć osobiście w sekretariacie Kuratorium Oświaty w Olsztynie z dopiskiem na kopercie: Rozliczenie – Rządowy program „Posiłek w szkole i w domu”.

Proszę również o przesłanie wersji elektronicznej (edytowalnej) rozliczenia i zestawienia wydatków dokonanych w ramach udzielonego wsparcia finansowego na adres e-mail: zasadam@ko.olsztyn.pl

Jednocześnie przypominam, że organy prowadzące szkoły, które otrzymały wsparcie finansowe, zobowiązane są do złożenia zbiorczego sprawozdania z realizacji zadania w terminie do dnia 31 marca 2020 r. (decyduje data wpływu).

Z poważaniem,
Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty
Krzysztof Marek Nowacki

Załączniki:

9 grudnia 2019

Rozliczenie finansowe dotacji celowej na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych na 2019 rok

(więcej…)

Załączniki

Załącznik nr 4 - Załącznik_nr_8_2019
Data: 2019-12-09, rozmiar: 243 KB
Załącznik nr 4 - Załącznik_nr_9_2019
Data: 2019-12-09, rozmiar: 245 KB
Załącznik nr 3 - Załącznik_nr_6_2019
Data: 2019-12-09, rozmiar: 17 KB
Załącznik nr 3 - Załącznik_nr_7_2019
Data: 2019-12-09, rozmiar: 19 KB
Załącznik nr 2 - Wykaz kwot dotacji
Data: 2019-12-09, rozmiar: 17 KB
17 października 2019

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – nabór wniosków na 2020 r.

(więcej…)

Załączniki

Wniosek dyrektora szkoły
Data: 2019-10-17, rozmiar: 94 KB
Wniosek organu prowadzącego
Data: 2019-10-17, rozmiar: 82 KB
Informacja o realizacji programu
Data: 2019-10-17, rozmiar: 596 KB
2 października 2019

Wnioski w sprawie dokonania zmian pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej – Wychowanie przedszkolne

Państwo
Prezydenci Miast,
Starostowie Powiatów,
Burmistrzowie Miast
oraz Wójtowie Gmin

W związku z realizacją zadań związanych z udzielaniem jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, uwzględniając zapisy art. 154 ust. 7 i 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) informuję o możliwości dokonania ewentualnych zmian pomiędzy kwotami dotacji w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

Celem dokonania ewentualnych zmian zainteresowane jednostki samorządu terytorialnego winny wystąpić do Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty z wnioskiem zawierającym stosowne uzasadnienie w terminie do dnia 11 października 2019 r.

Po upływie tego terminu Warmińsko – Mazurski Kurator Oświaty skieruje do Wojewody Warmińsko – Mazurskiego wniosek o wystąpienie do Ministra Finansów o dokonanie korekty decyzji w sprawie zmian w budżecie i planach dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego.

Wnioski należy przekazać do Kuratorium Oświaty w Olsztynie w wersji elektronicznej na adres: kgawronska@ko.olsztyn.pl (skan pisma opatrzonego podpisami osób upoważnionych) oraz papierowej na adres:

Kuratorium Oświaty w Olsztynie

al. M. J. Piłsudskiego 7/9

10 – 959 Olsztyn

Warmińsko – Mazurski

Kurator Oświaty

Krzysztof Marek Nowacki