Kategoria: Programy rządowe

20 sierpnia 2020

Dotacja podręcznikowa – aktualizacja złożonych wniosków na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w 2020 roku

(więcej…)

Załączniki

Załączniki nr 4 i 5
Data: 2020-08-20, rozmiar: 118 KB
Tabela informująca o wysokości wskaźników
Data: 2020-08-20, rozmiar: 14 KB
Załączniki nr 1 i 2
Data: 2020-08-20, rozmiar: 116 KB
10 lipca 2020

Ważne! Wyprawka szkolna – szacunek danych o liczbie uczniów uprawnionych do objęcia programem w 2020 roku

Państwo
Prezydenci Miast,
Burmistrzowie Miast,
Wójtowie Gmin

Informuję, że w Ministerstwie Edukacji Narodowej trwają ostatnie procedury dotyczące przyjęcia Rządowego programu pomocy uczniom w 2020 roku – „Wyprawka szkolna”.

W związku z powyższym zwracam się z prośbą o przekazanie danych na temat występujących potrzeb w zakresie dofinansowania podręczników uczniom wyszczególnionych grup według załączonej tabeli.

W załączonej tabeli proszę wypełnić kolumny pod nazwą „liczba uczniów”. Wartość w pozostałych kolumnach pod nazwą „wysokość dotacji” zostanie wygenerowana automatycznie. Proszę o ich nieuzupełnianie.

Informacje o liczbie uczniów oraz wysokości środków na realizację zadania posłużą do podziału rezerwy celowej poszczególnym jednostkom samorządu terytorialnego.

Dane przygotowane zgodnie z załączoną tabelą wraz z podpisem (skan) proszę przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 lipca 2020 roku na adres poczty elektronicznej: mmarcinek@ko.olsztyn.pl

W przypadku, gdy w Państwa gminie nie będzie uczniów kwalifikujących się do objęcia wsparciem finansowym w ramach programu, proszę przesłać informację negatywną.

Proszę Państwa o dołożenie starań, by przekazane informacje były rzetelne.

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników oraz materiałów edukacyjnych zostanie przyznana uczniom:

1) słabowidzącym,
2) słabosłyszącym,
3) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
4) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
5) niesłyszącym,
6) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
7) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
8) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1–7,
9) posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ustawę, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910) albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203, z 2018 r. poz. 2245
oraz z 2019 poz. 2187) uczęszczających w roku szkolnym 2020/2021 do:

 • branżowej szkoły I stopnia,
 • klasy I branżowej szkoły II stopnia,
 • klasy I i II czteroletniego liceum ogólnokształcącego,
 • klas II i III dotychczasowego liceum ogólnokształcącego prowadzonych w czteroletnim liceum ogólnokształcącym,
 • klasy I i II pięcioletniego technikum,
 • klas II-IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum,
 • klas III i VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia,
 • klas VI-IX ogólnokształcącej szkoły baletowej,
 • klasy I i II liceum sztuk plastycznych,
 • klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych,
 • klas II-IV dotychczasowego liceum plastycznego prowadzonych w liceum sztuk plastycznych,
 • klas V i VI dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych prowadzonych w liceum sztuk plastycznych,
 • szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.

Kwoty dofinansowania na poszczególne stopnie niepełnosprawności znajdują się w załączniku nr 1 – TABELA – Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w 2020 roku – szacunek danych.

Ewentualne pytania proszę kierować do:

Mateusz Marcinek, tel. 89 52 32 559.

Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty
Krzysztof Marek Nowacki

Załączniki

Wyprawka szkolna - szacunek danych
Data: 2020-07-13, rozmiar: 56 KB
3 lipca 2020

Podział środków na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych od września do grudnia 2020 roku

(więcej…)

Załączniki

2 października 2019

Wnioski w sprawie dokonania zmian pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej – Wychowanie przedszkolne

Państwo
Prezydenci Miast,
Starostowie Powiatów,
Burmistrzowie Miast
oraz Wójtowie Gmin

W związku z realizacją zadań związanych z udzielaniem jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, uwzględniając zapisy art. 154 ust. 7 i 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) informuję o możliwości dokonania ewentualnych zmian pomiędzy kwotami dotacji w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

Celem dokonania ewentualnych zmian zainteresowane jednostki samorządu terytorialnego winny wystąpić do Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty z wnioskiem zawierającym stosowne uzasadnienie w terminie do dnia 11 października 2019 r.

Po upływie tego terminu Warmińsko – Mazurski Kurator Oświaty skieruje do Wojewody Warmińsko – Mazurskiego wniosek o wystąpienie do Ministra Finansów o dokonanie korekty decyzji w sprawie zmian w budżecie i planach dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego.

Wnioski należy przekazać do Kuratorium Oświaty w Olsztynie w wersji elektronicznej na adres: kgawronska@ko.olsztyn.pl (skan pisma opatrzonego podpisami osób upoważnionych) oraz papierowej na adres:

Kuratorium Oświaty w Olsztynie

al. M. J. Piłsudskiego 7/9

10 – 959 Olsztyn

Warmińsko – Mazurski

Kurator Oświaty

Krzysztof Marek Nowacki

18 lutego 2019

Podział srodków na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych od stycznia do czerwca 2019 roku

Państwo

Prezydenci Miast

Wójtowie  Gmin

 

ZK.3146.1.2019

 

W związku z dokonaniem przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wstępnego podziału jednostkom samorządu terytorialnego środków na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych za okres od  stycznia do czerwca 2019  roku, uprzejmie proszę o  weryfikację naliczonej  dotacji do realnego zapotrzebowania gminy.

Gmina może wnioskować o dotację  mniejszą, większą lub równą dotacji naliczonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, z zastrzeżeniem, że gmina zgodnie z art. 70 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych  1 , powinna wskazać kwotę środków własnych zaplanowanych na realizację zadania „wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych”.

Na mocy powyższego artykułu wysokość wkładu własnego na realizację Narodowego Programu Stypendialnego na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych  jest uzależniona od pozycji finansowej gminy, tj. wskaźnika dochodowości na jednego mieszkańca.

Przesyłam również Państwu tabelę dotyczącą wskaźników dochodów  podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca dla poszczególnych gmin w 2019 roku.

Powyższą informację proszę sporządzić według wzoru (tabela 1 do pobrania) dołączonego do niniejszego pisma. Wypełnioną tabelę wraz z podpisem (skan) proszę przesłać  do Kuratorium Oświaty w Olsztynie w terminie do dnia 20 lutego 2019 roku do godziny 1500 w wersji elektronicznej na adres email: sliczynska@ko.olsztyn.pl.

W załączeniu przekazuję Państwu wykaz wstępnie naliczonych kwot poszczególnym jednostkom samorządu terytorialnego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (do pobrania).  Kolumna z kwotami  naliczonymi przez MEN zaznaczona jest kolorem  żółtym.

Telefon do kontaktu: Anna Śliczyńska  89-5232-559.

Zał. 3

 1. Tabela – zapotrzebowanie środków z dotacji celowej na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych od  stycznia do czerwca 2019  roku,
 2. Tabela określająca podział środków Narodowego Programu Stypendialnego na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych w okresie  od stycznia do czerwca 2019  roku,
 3. Tabela dotyczącą wskaźników dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca dla poszczególnych gmin w 2019 roku.

 

——————————————————————————————-

Ustawa z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. poz.2203 oraz z 2018 roku poz. 2245).

7 grudnia 2018

Rozliczenie finansowe dotacji celowej na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych za 2018 rok

(więcej…)

Załączniki

Załącznik nr 3 - Załącznik nr 6-2018
Data: 2018-12-07, rozmiar: 17 KB
Załącznik nr 3 - Załącznik nr 7-2018
Data: 2018-12-07, rozmiar: 22 KB
Załącznik nr 4 - Załącznik nr 8-2018
Data: 2018-12-07, rozmiar: 243 KB
Załącznik nr 4 - Załącznik nr 9-2018
Data: 2018-12-07, rozmiar: 244 KB
Załącznik nr 2 - wykaz kwot dotacji
Data: 2018-12-07, rozmiar: 21 KB
21 czerwca 2017

Lista podmiotów, którym przyznano dofinansowanie w programie „Bezpieczna+” na rok 2017

Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty, działając na podstawie pełnomocnictwa nr OK-II.0030.145.2016 wydanego przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego, zgodnie z § 8 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie realizacji Rządowego programu wspomagania w latach 2015–2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+” (Dz. U. z 2015 r. poz. 972) podaje do publicznej wiadomości listę organów prowadzących wraz ze szkołami, którym zostało udzielone wsparcie finansowe, w ramach ww. programu.

Załączniki

9 maja 2017

Nabór wniosków w ramach Rządowego programu „Bezpieczna+”

Organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły na terenie
województwa warmińsko – mazurskiego

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że do dnia 1 czerwca 2017 r. organy prowadzące mogą występować z wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego w ramach Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+”.

Celem głównym programu jest poprawa bezpieczeństwa uczniów poprzez działania prowadzone we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami zajmującymi się sprawami bezpieczeństwa, sprzyjające kształtowaniu postaw i nawyków bezpiecznego zachowania.

Wsparcie finansowe może być udzielone organom prowadzącym szkoły, z wyłączeniem przedszkoli, szkół policealnych, pomaturalnych oraz szkół dla dorosłych, na realizację działań ułatwiających współdziałanie z podmiotami, o których mowa w art. 2a ust. 1 i art. 56 ust. 1 ustawy z dnia

7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej „ustawą”, których celem jest kształtowanie otwartości i budowanie pozytywnego klimatu szkoły, oraz zakup wyposażenia niezbędnego do prowadzenia tych działań.

W ramach powyższego mogą być realizowane w szczególności działania wspierające szkoły w realizacji przedsięwzięć:

 1. promujących aktywność uczniów, mających na celu zwiększenie otwartości szkoły na współpracę z otoczeniem, kształtowanie w uczniach aktywnej, otwartej, prospołecznej postawy;
 2. wychowawczych, w tym rozwijających umiejętności psychospołeczne, takie jak komunikacyjne, kształtujące więzi interpersonalne między uczniami;
 3. włączających uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w życie społeczne;
 4. umożliwiających nabycie umiejętności pracy z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
 5. antydyskryminacyjnych, w tym służących przeciwdziałaniu agresji rówieśniczej powodowanej stereotypami i uprzedzeniami;
 6. związanych z wdrażaniem programu mediacji rówieśniczych oraz programów profilaktycznych ukierunkowanych na rozwiązywanie konfliktów z wykorzystaniem metody mediacji i negocjacji;
 7. integrujących z lokalnym środowiskiem.

Informuję, że zgodnie z paragrafem 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie realizacji Rządowego programu wspomagania w latach 2015–2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+” (Dz.U. z 2015r., poz. 972), Minister Edukacji Narodowej wskazał następujące działania wspierające szkoły, jako priorytetowe do realizacji w 2017 r. w ramach celu szczegółowego nr 2 dla Rządowego programu wspomagania w latach 2015–2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+” :

 • Zwiększenie otwartości szkoły na współpracę z otoczeniem, kształtowanie u uczniów aktywnej, otwartej, prospołecznej postawy;

 • Przedsięwzięcia/projekty wychowawcze, rozwijające umiejętności psychospołeczne, takie jak komunikacyjne, kształtujące więzi interpersonalne między uczniami.

Organ prowadzący szkołę może otrzymać wsparcie finansowe jeden raz w odniesieniu do danej szkoły, przy czym w przypadku szkoły posiadającej organizacyjnie podporządkowaną szkołę filialną również jeden raz w odniesieniu do szkoły filialnej.

Wnioski na realizację zadań w ramach Rządowego programu wspomagania w latach 2015–2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+” mogą składać:

a) jednostki samorządu terytorialnego,
b) osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego,
c) osoby fizyczne
– będące organami prowadzącymi szkoły z wyłączeniem przedszkoli, szkół policealnych, pomaturalnych oraz szkół dla dorosłych.

Warunkiem udzielenia wsparcia ze środków budżetu państwa jest zapewnienie przez organ prowadzący własnego wkładu finansowego w wysokości co najmniej 20% kosztów realizacji zadania.

Wykazane w kosztorysie koszty powinny zostać zaplanowane do sfinansowania do końca roku budżetowego 2017, ze względu na brak możliwości przekazania środków finansowych na działania podejmowane po zakończeniu roku budżetowego.

Przypominam, że ze względu na klasyfikację budżetową, środki finansowe przydzielane są szkole ze względu na jej typ (szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum ogólnokształcące itd.), nie ma natomiast możliwości przydzielenia środków finansowych na zespół czy inną jednostkę złożoną.

Do dnia 1 czerwca 2017 r. (decyduje data wpływu) z wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego organ prowadzący szkołę występuje do Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty.

W załączeniu:

 • WZÓR wniosku organu prowadzącego
 • WZÓR karty informacyjnej o szkole
 • Zestawienie zbiorcze szkół wnioskujących o wsparcie finansowe (tabela Excel)

Organ prowadzący szkołę składa wniosek (wraz z zestawieniem zbiorczym (tabela Excel) oraz karty szkół) w formie papierowej w sekretariacie Kuratorium Oświaty w Olsztynie – pok. 382 lub przesyła pocztą tradycyjną na adres:

Kuratorium Oświaty w Olsztynie
al. Piłsudskiego 7/9,
10-959 Olsztyn

oraz przesyła wersję elektroniczną wyłącznie zestawienia zbiorczego (tabela Excel) na adres: apouch@ko.olsztyn.pl (korespondencja mailowa powinna być zatytułowana Bezpieczna+ – nazwa organu przesyłającego wniosek).

Ocenie nie będą podlegać wnioski złożone po terminie lub niezawierające danych, o których mowa w § 5 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie realizacji Rządowego programu wspomagania w latach 2015–2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+” (Dz.U. z 2015r., poz. 972).

UWAGA! W przypadku ofert przesłanych pocztą decyduje data wpływu oferty do Kuratorium Oświaty, potwierdzona pieczęcią wpływu, a nie data stempla pocztowego.

Szczegółowe informacje o programie dostępne są na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej: www.men.gov.pl w zakładce Projekty – „Bezpieczna+”.

Z poważaniem,
Krzysztof Marek Nowacki
Warmińsko – Mazurski Kurator Oświaty

Załączniki