12 października 2020

Zadania Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty

Kurator Oświaty, w imieniu Wojewody, wykonuje zadania i kompetencje w zakresie oświaty określone w ustawie Prawo oświatowe, ustawie Karta Nauczyciela oraz przepisach odrębnych, w szczególności:

 1. Sprawuje nadzór pedagogiczny na publicznymi i niepublicznymi szkołami i placówkami wskazanymi w ustawie Prawo oświatowe, nad innymi formami wychowywania przedszkolnego oraz nad nauczaniem przedmiotów ogólnokształcących w szkołach artystycznych, w szkołach rolniczych i w szkołach leśnych, w szkołach, w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich oraz szkołach przy zakładach karnych i aresztach śledczych.
 2. Wydaje decyzje administracyjne i postanowienia w sprawach określonych w:
  a) ustawie Prawo Oświatowe,
  b) ustawie o systemie oświaty,
  c) ustawie Karta Nauczyciela,
  d) przepisach odrębnych.
 3. Współdziała z radami oświatowymi samorządów terytorialnych.
 4. Wykonuje zadania organu wyższego stopnia w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania administracyjnego w stosunku do organów jednostek samorządu terytorialnego – w sprawach szkół publicznych zakładanych i prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne oraz szkół i placówek niepublicznych, a w stosunku do dyrektorów szkół – w sprawach z zakresu obowiązku szkolnego, obowiązku nauki i skreślenia uczniów z listy uczniów.
 5. Realizuje politykę oświatową państwa oraz współdziała z organami jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu i realizowaniu regionalnej i lokalnej polityki oświatowej.
 6. Opracowuje programy wykorzystania środków na dofinansowanie doskonalenia nauczycieli, wyodrębnionych w budżecie wojewody.
 7. Organizuje olimpiady, konkursy, turnieje, przeglądy oraz inne formy współzawodnictwa i prezentacji osiągnięć uczniów szkół na obszarze województwa.
 8. Współdziała z Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Łomży.
 9. Współdziała z placówkami doskonalenia nauczycieli, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i bibliotekami pedagogicznymi w realizacji zadań dotyczących diagnozowania, na podstawie wyników nadzoru pedagogicznego, potrzeb w zakresie doskonalenia nauczycieli.
 10. Wspomaga działania w zakresie organizowania egzaminów zewnętrznych w szkołach.
 11. Opiniuje plany pracy publicznych placówek doskonalenia nauczycieli wskazanych w ustawie.
 12. Opiniuje arkusze organizacji szkół i placówek wskazanych w ustawie, przedstawiane przez organy prowadzące szkoły i placówki przed zatwierdzeniem arkuszy.
 13. Współdziała z organami jednostek samorządu terytorialnego w zakresie kształtowania i rozwoju bazy materialnej szkół i placówek.
 14. Koordynuje organizację dokształcania teoretycznego uczniów będących młodocianymi pracownikami.
 15. Współdziała z właściwymi organami, organizacjami i innymi podmiotami w sprawach dotyczących warunków rozwoju dzieci i młodzieży, w tym w przeciwdziałaniu zjawiskom patologii społecznej.
 16. Nadzoruje i wspomaga organizację wypoczynku dzieci i młodzieży na obszarze województwa w okresie ferii letnich i zimowych.
 17. Wykonuje inne zadania określone w przepisach odrębnych, w szczególności w zakresie obronności, programów operacyjnych i rządowych o których mowa art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

Ułatwienia dostępu