26 listopada 2020

Ważność akredytacji kuratora oświaty

Terminy ważności akredytacji kuratora oświaty

Zgodnie z art. 103 ust. 1 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, po 31 grudnia 2020 r. z obrotu prawnego wyeliminowane zostaną jedynie akredytacje kuratora oświaty przyznane przed 1 września 2019 r. na podstawie art 118 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe.

Podmiot, który uzyskał akredytację kuratora oświaty na podstawie art. 68b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w brzmieniu przed 1 września 2017 r., nadal ją zachowuje po 31 grudnia 2020 r. i może kontynuować działalność w zakresie objętym przyznaną akredytacją, do czasu zmiany przepisów w tym zakresie.

W trwających obecnie pracach legislacyjnych nad projektem ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw, Departament Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego MEN zaproponował zmianę treści art. 103 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, poprzez dodanie ust. 3 uwzględniającego okres ważności (nie dłużej niż do dnia 31 sierpnia 2021 r.) akredytacji kuratora oświaty, wydanych na podstawie art. 68b ustawy o systemie oświaty.