Kategoria: Akredytacja

Opłata za akredytację formy pozaszkolnej w 2022 roku

W dniu 17 grudnia 2021 r. Minister Edukacji i Nauki ustalił wysokość opłaty wnoszonej w 2022 roku przez podmiot ubiegający się o uzyskanie akredytacji na kształcenie ustawiczne prowadzone w formie pozaszkolnej. Opłata w 2022 roku wynosi 1102,68 zł.

Opłatę akredytacyjną wnosi się na rachunek bankowy Kuratorium Oświaty w Olsztynie: Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Olsztynie 25 1010 1397 0035 0622 3100 0000 tytułem „Opłata za akredytację”.

Szczegółowe informacje: www.gov.pl

 

Załączniki:

Opłata za akredytację formy pozaszkolnej w 2022 r.

 

Ważność akredytacji kuratora oświaty

Terminy ważności akredytacji kuratora oświaty

Zgodnie z art. 103 ust. 1 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, po 31 grudnia 2020 r. z obrotu prawnego wyeliminowane zostaną jedynie akredytacje kuratora oświaty przyznane przed 1 września 2019 r. na podstawie art 118 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe.

Podmiot, który uzyskał akredytację kuratora oświaty na podstawie art. 68b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w brzmieniu przed 1 września 2017 r., nadal ją zachowuje po 31 grudnia 2020 r. i może kontynuować działalność w zakresie objętym przyznaną akredytacją, do czasu zmiany przepisów w tym zakresie.

W trwających obecnie pracach legislacyjnych nad projektem ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw, Departament Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego MEN zaproponował zmianę treści art. 103 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, poprzez dodanie ust. 3 uwzględniającego okres ważności (nie dłużej niż do dnia 31 sierpnia 2021 r.) akredytacji kuratora oświaty, wydanych na podstawie art. 68b ustawy o systemie oświaty.

Akredytacja

Wykaz akredytowanych placówek doskonalenia nauczycieli w województwie warmińsko-mazurskim – stan na 11 sierpnia 2021 r.

Akredytacja placówek doskonalenia nauczycieli w województwie warmińsko-mazurskim

Zasady przyznawania akredytacji placówkom i ośrodkom prowadzącym kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych w województwie warmińsko-mazurskim

  • Załącznik nr 1 – własna ocena kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych prowadzonego przez placówkę albo inny podmiot prowadzący kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych
  • Załącznik nr 2 – wniosek o przyznanie akredytacji na kształcenie ustawiczne w formie pozaszkolnej