Kategoria: Szkoły i placówki

13 października 2017

Spotkania Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego, nauczycielami i rodzicami na temat aktualnego stanu wdrażania zmian w oświacie

Rozpoczęły się spotkania Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty z przedstawicielami organów prowadzących, dyrektorami szkół, nauczycielami i rodzicami w związku ze zmianami wprowadzanymi w szkołach w wyniku wdrożonej reformy oświaty. 11 października br. Krzysztof Marek Nowacki Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty spotkał się z Marianną Bogusławą Szydlik Wójtem Gminy Dźwierzuty. Kurator wraz z przedstawicielami samorządu i pracownikami Kuratorium Oświaty w Olsztynie odbyli wizyty w szkołach Gminy Dźwierzuty, podczas których omówiono kwestie związane z organizacją i funkcjonowaniem oświaty. Zwrócono szczególną uwagę na problemy małych szkół na terenie wiejskim. Spotkania te były okazją do przyjrzenia się osiągnięciom i potrzebom poszczególnych szkół. Kurator rozmawiał również z nauczycielami i rodzicami. Poinformował ich, że Ministerstwo Edukacji Narodowej będzie podejmowało działania mające na celu wsparcie funkcjonowania małych szkół. Podobne wizyty w Gminie Kalinowo w powiecie ełckim odbył Wojciech Cybulski Warmińsko-Mazurski Wicekurator Oświaty. Podczas spotkań omówiono działania związane z reformą edukacji.

5 października 2017

Medale Komisji Edukacji Narodowej 2017 rok

Szanowni Państwo,

informuję, że decyzją Ministra Edukacji Narodowej w 2017 r. za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania Medal Komisji Edukacji Narodowej przyznano 234 nauczycielom z województwa warmińsko-mazurskiego: (więcej…)

3 października 2017

Nagrody Ministra Edukacji Narodowej przyznane nauczycielom w 2017 r.

Szanowni Państwo,

informuję, że Decyzją nr 15 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 września 2017 r. w uznaniu szczególnych zasług w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej nauczycielom z województwa warmińsko – mazurskiego przyznanych zostało 26 nagród.

Serdecznie gratuluję Państwu osiągnięć i życzę kolejnych sukcesów.

Lp. Nazwisko Imię
1. BOĆ Mirosław
2. BONISŁAWSKI Dariusz Piotr
3. CZARNECKA Maria
4. CZERWIŃSKA – KOPCIŃSKA Anna
5. DZIUBA Barbara
6. EJSMONT Barbara
7. FRĄCKIEWICZ-SCHIBOWSKA Elżbieta
8. HARYŃSKI Jakub Jacek
9. JANICKA Ewa
10. JANKOWSKA Katarzyna Beata
11. KAMIŃSKA Wiesława
12. KOTOŃSKA Anna
13. MALKIEWICZ Mariola Małgorzata
14. MICHALEWICZ Ewa
15. MORSKA Janina
16. NOSOWICZ Ewa
17. OBRYCKA Anna
18. OKINCZYC Ewa
19. OŁYŃSKI Waldemar
20. SIERGIEJ Małgorzata
21. SPIKERT Agnieszka
22. STĘPIEŃ Danuta
23. SZELĄG Anna Maria
24. WERNICKA Joanna
25. WITKOWSKA Karolina Zofia
26. ŻYLIŃSKA Joanna

   Warmińsko – Mazurski
        Kurator Oświaty
 Krzysztof Marek Nowacki

27 września 2017

Nagrody Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty przyznane nauczycielom w 2017 r.

Szanowni Państwo,

informuję, że decyzją Nr 26 Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty z dnia 12 września 2017 r. za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej nauczycielom z województwa warmińsko – mazurskiego przyznanych zostało 31 nagród. Serdecznie gratuluję Państwu osiągnięć i życzę kolejnych sukcesów. (więcej…)

6 września 2017

Oferta edukacyjna Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Olsztynie 2017/2018

Olsztyńska Delegatura Instytutu Pamięci Narodowej opracowała ofertę edukacyjną na nowy rok szkolnym 2017/2018. Zawiera ona propozycje bezpłatnych wykładów tematycznych i okolicznościowych przeprowadzanych w placówkach, a także lekcje i warsztaty archiwalne organizowane w Delegaturze, prezentacje wystaw przygotowanych przez pracowników Instytutu oraz warsztaty dla nauczycieli, tematyczne bloki lekcji historii, turnieje historycznych gier planszowych, konkursy historyczne, rajdy terenowe, olsztyńska „Debata oksfordzka IPN” oraz wiele innych nowych propozycji. Zachęcamy nauczycieli do korzystania z tej propozycji i do rozbudzenia w młodzieży pasji historycznych.

Szczegółowe informacje dotyczące oferty dostępne są na stronie internetowej olsztyńskiej Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej: http://bialystok.ipn.gov.pl/pl1/aktualnosci/41373,Oferta-edukacyjna-Delegatury-IPN-w-Olsztynie-20172018.html

22 sierpnia 2017

Opiniowanie zmian do zatwierdzonego arkusza organizacji pracy publicznej szkoły oraz publicznego przedszkola na rok szkolny 2017/2018

Szanowni Państwo
Marszałek Województwa,
Prezydenci i Burmistrzowie Miast,
Wójtowie Gmin,
Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych
województwa warmińsko-mazurskiego

 1. Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty działając na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 12 oraz z art. 110 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.) w związku z art. 307 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.), opiniuje zmiany do zatwierdzonego arkusza organizacji publicznej szkoły i publicznego przedszkola.
 2. Zgodnie z przepisami § 17 ust. 8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz. 649) oraz art. 110 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.) w przypadku wprowadzenia zmian do zatwierdzonego na rok szkolny 2017/2018 arkusza organizacji szkoły lub przedszkola do dnia 30 września 2017 r. organ prowadzący szkołę lub przedszkole przed zatwierdzeniem zmian do arkusza jest obowiązany do uzyskania opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny. Natomiast zmiany w zatwierdzonych arkuszach organizacji dokonane po 30 września 2017 r. nie podlegają opiniowaniu przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
 3. W związku z bardzo krótkim terminem określonym w ww. rozporządzeniu (4 dni od dnia otrzymania zmian)  odnoszącym się do wydawania opinii przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, o których mowa w pkt. 1,  zwracam się do Państwa z prośbą o uwzględnianie w aneksach do arkusza organizacji pracy szkoły
  lub przedszkola w sposób jasny i czytelny tylko wprowadzanych  zmian i dołączanie niezbędnych dokumentów, np. przydziału zajęć edukacyjnych i innych zajęć dla nauczycieli, szkolnych planów nauczania, jeśli wprowadzono w nich zmiany, itp. Nie ma obowiązku opracowywania aneksu w formie nowego arkusza organizacji pracy szkoły lub przedszkola.

Warmińsko-Mazurski Wicekurator Oświaty
Wojciech Cybulski

21 lipca 2017

Studia podyplomowe Doskonalenie kompetencji wychowawczych dla nauczycieli i wychowawców

Studia podyplomowe dla nauczycieli i wychowawców, których celem jest doskonalenie kompetencji wychowawczych oraz umiejętności rozpoznawania i przeciwdziałania  sytuacjom kryzysowym”

Kolegium Jagiellońskie – Toruńska Szkoła Wyższa realizuje we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej projekt pn. „Dwusemestralne studia podyplomowe dla nauczycieli i wychowawców, w szczególności szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych, w tym branżowych szkół I stopnia, których celem będzie doskonalenie kompetencji wychowawczych oraz umiejętności rozpoznawania i przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym”.

Projekt skierowany jest do nauczycieli i wychowawców, w szczególności pracujących z młodzieżą w wieku, w którym istnieje największe zagrożenie powstawania sytuacji kryzysowych w szkole. Projekt skierowany jest przede wszystkim, ale nie wyłącznie, do nauczycieli, których staż pracy nie przekracza 5 lat. Nauczyciele biorący udział w studiach podyplomowych nie ponoszą odpłatności za studia. Studia będą trwały od września do grudnia 2017 r. obejmować będą 260 godzin zajęć oraz 20 godzin praktyk.

Zajęcia będą odbywać się w Olsztynie.

Wstępna rejestracja: -> REJESTRACJA

Więcej informacji:
Kolegium Jagiellońskie- Toruńska Szkoła Wyższa
Kinga Zielińska
e-mail: k.zielinska@kj.edu.pl
www.kj.edu.pl

26 kwietnia 2017

Procedura oceny pracy dyrektora szkoły

Załącznik do Zarządzenia
Nr 2/2017 Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty
z dnia 30.01.2017 r.

 

PROCEDURA OCENY PRACY DYREKTORA SZKOŁY

 1. Podstawę prawną oceny pracy dyrektora szkoły stanowią:
  1) Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) zwana dalej Karta Nauczyciela.
  2) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego (Dz. U. poz. 2035) zwane dalej rozporządzeniem.
 2. Ilekroć w procedurze jest mowa o szkołach – rozumie się przez to przedszkola, szkoły i placówki oraz inne jednostki organizacyjne wymienione w art. 1 ust. 1 pkt 1 i 4 oraz ust. 2 pkt 1a i 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela.
 3. Oceny pracy dyrektora szkoły oraz nauczyciela, któremu czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora szkoły, dokonuje Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty – organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.
 4. Na ocenę pracy dyrektora oraz nauczyciela, któremu czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora szkoły nie mogą mieć wpływu jego przekonania religijne i poglądy polityczne, a także fakt odmowy wykonania przez dyrektora/nauczyciela polecenia służbowego, gdy odmowa taka wynikała z uzasadnionego przekonania dyrektora/nauczyciela, że wydane polecenie było sprzeczne z dobrem ucznia, dobrem służby albo dobrem publicznym.
 5. Ocena pracy dyrektora może być dokonana w każdym czasie, nie wcześniej jednak niż po upływie roku od dokonania poprzedniej oceny lub oceny dorobku zawodowego, o której mowa w art. 9c ust. 6 Karty Nauczyciela.
 6. Ocena pracy dyrektora może być dokonana na wniosek (załącznik nr 1):
  1) dyrektora/nauczyciela, któremu czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora szkoły,
  2) organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
  3) organu prowadzącego szkołę,
  4) rady szkoły,
  5) rady rodziców.
 7. Ocenie podlega praca dyrektora szkoły lub nauczyciela, któremu powierzono stanowisko dyrektora w:
  a) publicznym przedszkolu, szkole i placówce prowadzonych przez osoby fizyczne oraz osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego,
  b) przedszkolu niepublicznym, niepublicznej placówce, prowadzonych przez osoby fizyczne oraz osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, a także szkole niepublicznej o uprawnieniach szkół publicznych.
 8. Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty dokonuje oceny pracy dyrektora szkoły lub nauczyciela, któremu powierzono pełnienie obowiązków dyrektora szkoły w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia złożenia do Kuratorium Oświaty w Olsztynie/Delegatury w Ełku/Delegatury w Elblągu wniosku z zastrzeżeniem terminu, o którym mowa w pkt 5.
 9. Jeśli oceny dokonuje się na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego szkołę, rady szkoły lub rady rodziców, organ sprawujący nadzór pedagogiczny powiadamia o tym w formie pisemnej dyrektora szkoły co najmniej na miesiąc przed dokonaniem oceny.
 10. Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w pkt 6 lub 7, na piśmie informuje dyrektora szkoły/placówki o wszczęciu procedury oceny jego pracy (załącznik 1a).
 11. Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w pkt 6 lub 7 informuje organ prowadzący o wszczęciu procedury oceny pracy i występuje o dokonanie cząstkowej oceny w zakresie wskazanym w § 9 ust. 2 pkt 1 i 3 rozporządzenia (załącznik nr 1b).
 12. Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty dokonuje oceny pracy dyrektora szkoły po zasięgnięciu opinii rady szkoły (załącznik nr 2) i zakładowych organizacji związkowych działających w danej szkole (załącznik nr 3). Opinie te powinny być wyrażone na piśmie w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania pisma
  w ich sprawie od organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
 13. Podstawę oceny pracy dyrektora szkoły lub osoby, której czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora szkoły, stanowi stopień realizacji zadań określonych w art. 6, art. 7 ust. 2 i art. 42 ust. 2 Karty Nauczyciela oraz art. 4 i art. 39 ust. 1, 3 i 4 ustawy o systemie oświaty – ustalony w wyniku sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz nadzoru w zakresie spraw finansowych i administracyjnych.
 14. Oceny cząstkowej pracy dyrektora szkoły lub nauczyciela, któremu czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora szkoły, dokonuje:
  1) organ prowadzący szkołę w zakresie realizacji zadań wymienionych w art. 39 ust. 1 pkt 5 i ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.) zwanej dalej ustawą oraz w art. 7 2 pkt 5 Karty Nauczyciela,
  2) Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty, jako organ sprawujący nadzór pedagogiczny nad szkołą w zakresie realizacji zadań wymienionych w art. 4 i art. 39 ust. 1 pkt 2 i 7 ustawy oraz w art. 7 ust. 2 pkt 1 i art. 42 ust. 2 Karty Nauczyciela,
  3) organ sprawujący nadzór pedagogiczny nad szkołą w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę w zakresie realizacji zadań wymienionych w art. 39 ust. 1 pkt 1, 3, 4, 5a, 6, 9 i pkt 10 oraz ust. 4 ustawy oraz w art. 6 i w art. 7 ust. 2 pkt 2-4 i pkt 6 Karty Nauczyciela.
 15. Projekt cząstkowej oceny pracy dyrektora szkoły lub nauczyciela, któremu czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora szkoły w zakresie wskazanym w § 9 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia (załącznik nr 4) przygotowuje wizytator, wskazany przez dyrektora Wydziału/Delegatury Kuratorium Oświaty w Olsztynie.
 16. Sporządzając projekt cząstkowej oceny pracy dyrektora lub nauczyciela, któremu czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora szkoły wizytator bierze pod uwagę efekty pracy szkoły, wyniki analizy dokumentacji prowadzonej w ramach sprawowanego przez dyrektora nadzoru pedagogicznego, a także uwzględnia informacje zawarte w arkuszu samooceny pracy dyrektora w zakresie § 9 ust. 2 pkt 2 i 3 rozporządzenia (załącznik nr 5) oraz w karcie analizy pracy dyrektora, uwzględniającej wyniki obserwacji zajęć (załącznik nr 6).
 17. Wizytator Kuratorium Oświaty w Olsztynie sporządza projekt wspólnej cząstkowej oceny pracy dyrektora lub nauczyciela, któremu czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora szkoły w zakresie przewidzianym dla organu sprawującego nadzór pedagogiczny i organu prowadzącego szkołę (§ 9 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia), uwzględniając informacje zawarte w ocenie cząstkowej organu prowadzącego szkołę (załącznik nr 7).
 18. Wspólną ocenę cząstkową ustalają dyrektor Wydziału/Delegatury Kuratorium Oświaty w Olsztynie oraz przedstawiciel organu prowadzącego szkołę/placówkę.
 19. Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty podpisuje projekt oceny pracy dyrektora szkoły oraz nauczyciela, któremu czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora szkoły. Powinien on być parafowany przez wizytatora i dyrektora Wydziału/Delegatury Kuratorium Oświaty w Olsztynie.
 20. Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty zapoznaje dyrektora szkoły lub nauczyciela, któremu czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora szkoły z projektem oceny (załącznik nr 8, załącznik nr 9) i wysłuchuje jego ewentualnych uwag i zastrzeżeń. Dyrektor szkoły lub nauczyciel, któremu czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora szkoły może zgłosić swoje uwagi w formie pisemnej, jednak nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia zapoznania się z projektem oceny.
 21. Na wniosek dyrektora szkoły lub nauczyciela, któremu czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora szkoły przy zapoznawaniu go z projektem oceny i wysłuchaniu jego uwag i zastrzeżeń może być obecny przedstawiciel wskazanej przez dyrektora zakładowej organizacji związkowej. O miejscu i terminie zapoznawania się z projektem oceny zakładową organizację związkową powiadamia dyrektor szkoły.
 22. Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty może zlecić przeprowadzenie w szkole kontroli doraźnej w celu uzupełnienia informacji niezbędnych do dokonania oceny pracy dyrektora szkoły oraz nauczyciela, któremu czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora szkoły.
 23. Ocena pracy dyrektora szkoły ma charakter opisowy i jest zakończona stwierdzeniem uogólniającym:
  1) ocena wyróżniająca,
  2) ocena dobra,
  3) ocena negatywna (załącznik nr 10).
 24. Dyrektorowi szkoły lub nauczycielowi, któremu czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora szkoły – przysługuje prawo złożenia wniosku o ponowne ustalenie oceny jego pracy do Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
 25. Wniosek dyrektora szkoły o ponowne ustalenie oceny jego pracy rozpatruje, w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku, powołany przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty zespół oceniający w składzie:
  1) przedstawiciel Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty, jako przewodniczący zespołu,
  2) przedstawiciel organu prowadzącego,
  3) przedstawiciel rodziców wchodzący w skład rady szkoły, a w szkole, w której rada szkoły nie została powołana – przedstawiciel rady rodziców,
  4) nauczyciel doradca metodyczny – powołany na wniosek ocenianego dyrektora szkoły,
  5) przedstawiciel wskazanej przez ocenianego dyrektora szkoły zakładowej organizacji związkowej – powołany na jego wniosek.
 26. Wniosek o ponowne ustalenie oceny pracy dyrektora placówki doskonalenia nauczycieli rozpatruje, w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku, powołany przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny nad placówką doskonalenia nauczycieli zespół oceniający w składzie:
  1) przedstawiciel Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty, jako przewodniczący zespołu,
  2) przedstawiciel organu prowadzącego placówkę doskonalenia nauczycieli,
  3) przedstawiciel wskazanej przez ocenianego dyrektora placówki doskonalenia nauczycieli zakładowej organizacji związkowej – powołany na jego wniosek.
 27. W skład zespołu oceniającego nie mogą wchodzić osoby uczestniczące w dokonywaniu oceny, od której dyrektor szkoły się odwołuje.
 28. Rozstrzygnięcia co do utrzymania lub ustalenia nowej oceny pracy zapadają większością głosów, a w przypadku równej liczby oddanych głosów decyduje przewodniczący zespołu. Od oceny dokonanej przez zespół oceniający nie przysługuje odwołanie.
 29. Oryginał karty oceny pracy otrzymuje dyrektor szkoły.

Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty
Krzysztof Marek Nowacki

Załączniki

29 marca 2017

Informacja dotycząca składania wniosków o przyznanie w 2017 roku nagrody Ministra Edukacji Narodowej oraz nagrody Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty

Szanowni Państwo
Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
Starostowie Powiatów,
Prezydenci i Burmistrzowie Miast,
Wójtowie Gmin

Uprzejmie informuję, że w 2017 roku termin składania wniosków o przyznanie:

 • nagrody Ministra Edukacji Narodowej upływa 19 maja 2017 r.
 • nagrody Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty upływa 23 czerwca 2017 r.

Dostarczona do Kuratorium Oświaty w Olsztynie dokumentacja tej sprawy powinna składać się z:

 1. pisma przewodniego zawierającego nazwiska kandydatów proponowanych do nagrody Ministra Edukacji Narodowej lub nagrody Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty, podpisanego przez dyrektora szkoły lub upoważnionego przedstawiciela organu prowadzącego (w przypadku, gdy wniosek dotyczy dyrektora);
 2. wniosku dotyczącego kandydata, przygotowanego na obowiązującym druku w jednym obustronnie nadrukowanym egzemplarzu (załącznik_nr_1), (załącznik_nr_2);
 3. oświadczenia kandydata o przyjęciu do wiadomości faktu złożenia wniosku oraz wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik_nr_3).

Zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli (Dz.U. z 2009 nr 131 poz. 1078) nagroda może być przyznana nauczycielowi, który:

1) przepracował w szkole co najmniej 2 lata;
2) posiada wyróżniającą ocenę pracy;
3) posiada wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej (…).

W celu usprawnienia działań, zwracam się do Państwa – przedstawicieli organów prowadzących
szkoły – z prośbą o umożliwienie dyrektorom szkół składania wypełnionych wniosków do Kuratorium Oświaty za Państwa pośrednictwem. Państwa Dyrektorów Szkół uprzejmie proszę o składanie wypełnionych wniosków do Kuratorium Oświaty za pośrednictwem organów prowadzących.

Wnioski muszą być dostarczone bezpośrednio do siedziby Kuratorium Oświaty w Olsztynie, al. Piłsudskiego 7/9, 10 – 959 Olsztyn (osobiście lub pocztą) w ww. terminach.

W sprawach związanych z prawidłowym wypełnianiem wniosków proszę kontaktować się z pracownikiem Wydziału Administracyjno – Prawnego Panią Magdaleną Piskorską, tel. 89 5232 316 (pokój 378).

Warmińsko – Mazurski
Kurator Oświaty
Krzysztof Marek Nowacki

Załączniki

Oświadczenie
Data: 2017-03-29, rozmiar: 26 KB
Wniosek o przyznanie nagrody WMKO
Data: 2017-03-29, rozmiar: 28 KB
Wniosek o przyznanie nagrody MEN
Data: 2017-03-29, rozmiar: 29 KB
27 października 2016

Terminarz składania wniosków o ordery, odznaczenia państwowe i resortowe oraz nagrody w 2017 r.

Terminarz składania wniosków o ordery i odznaczenia państwowe, resortowe oraz nagrody Ministra Edukacji Narodowej i Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty w 2017 r.

L.p. RODZAJ: TERMIN: WYMAGANE DOKUMENTY:
1. ORDERY i ODZNACZENIA PAŃSTWOWE 13 stycznia 2017 r. 1) wniosek o nadanie orderu, odznaczenia,

2) zapytanie o udzielenie informacji o osobie (wypełnione w określonej części),

3) zgoda na przetwarzanie danych osobowych – oświadczenie osoby, której wniosek dotyczy.

2. MEDAL KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ 24 lutego 2017 r. 1) wniosek o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej,

2) zgoda na przetwarzanie danych osobowych – oświadczenie osoby, której wniosek dotyczy.

3. NAGRODA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 19 maja 2017 r. 1) wniosek o przyznanie nagrody Ministra Edukacji Narodowej,

2) zgoda na przetwarzanie danych osobowych – oświadczenie osoby, której wniosek dotyczy.

4. NAGRODA WARMIŃSKO – MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY 23 czerwca 2017 r. 1) wniosek o przyznanie nagrody Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty,

2) zgoda na przetwarzanie danych osobowych – oświadczenie osoby, której wniosek dotyczy.

Tytuł honorowy profesora oświaty – informacje należy przekazać do 2 lutego 2017 r.