Kategoria: Szkoły i placówki

5 października 2017

Medale Komisji Edukacji Narodowej 2017 rok

Szanowni Państwo,

informuję, że decyzją Ministra Edukacji Narodowej w 2017 r. za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania Medal Komisji Edukacji Narodowej przyznano 234 nauczycielom z województwa warmińsko-mazurskiego: (więcej…)

3 października 2017

Nagrody Ministra Edukacji Narodowej przyznane nauczycielom w 2017 r.

Szanowni Państwo,

informuję, że Decyzją nr 15 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 września 2017 r. w uznaniu szczególnych zasług w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej nauczycielom z województwa warmińsko – mazurskiego przyznanych zostało 26 nagród.

Serdecznie gratuluję Państwu osiągnięć i życzę kolejnych sukcesów.

Lp. Nazwisko Imię
1. BOĆ Mirosław
2. BONISŁAWSKI Dariusz Piotr
3. CZARNECKA Maria
4. CZERWIŃSKA – KOPCIŃSKA Anna
5. DZIUBA Barbara
6. EJSMONT Barbara
7. FRĄCKIEWICZ-SCHIBOWSKA Elżbieta
8. HARYŃSKI Jakub Jacek
9. JANICKA Ewa
10. JANKOWSKA Katarzyna Beata
11. KAMIŃSKA Wiesława
12. KOTOŃSKA Anna
13. MALKIEWICZ Mariola Małgorzata
14. MICHALEWICZ Ewa
15. MORSKA Janina
16. NOSOWICZ Ewa
17. OBRYCKA Anna
18. OKINCZYC Ewa
19. OŁYŃSKI Waldemar
20. SIERGIEJ Małgorzata
21. SPIKERT Agnieszka
22. STĘPIEŃ Danuta
23. SZELĄG Anna Maria
24. WERNICKA Joanna
25. WITKOWSKA Karolina Zofia
26. ŻYLIŃSKA Joanna

   Warmińsko – Mazurski
        Kurator Oświaty
 Krzysztof Marek Nowacki

6 września 2017

Oferta edukacyjna Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Olsztynie 2017/2018

Olsztyńska Delegatura Instytutu Pamięci Narodowej opracowała ofertę edukacyjną na nowy rok szkolnym 2017/2018. Zawiera ona propozycje bezpłatnych wykładów tematycznych i okolicznościowych przeprowadzanych w placówkach, a także lekcje i warsztaty archiwalne organizowane w Delegaturze, prezentacje wystaw przygotowanych przez pracowników Instytutu oraz warsztaty dla nauczycieli, tematyczne bloki lekcji historii, turnieje historycznych gier planszowych, konkursy historyczne, rajdy terenowe, olsztyńska „Debata oksfordzka IPN” oraz wiele innych nowych propozycji. Zachęcamy nauczycieli do korzystania z tej propozycji i do rozbudzenia w młodzieży pasji historycznych.

Szczegółowe informacje dotyczące oferty dostępne są na stronie internetowej olsztyńskiej Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej: http://bialystok.ipn.gov.pl/pl1/aktualnosci/41373,Oferta-edukacyjna-Delegatury-IPN-w-Olsztynie-20172018.html

21 lipca 2017

Studia podyplomowe Doskonalenie kompetencji wychowawczych dla nauczycieli i wychowawców

Studia podyplomowe dla nauczycieli i wychowawców, których celem jest doskonalenie kompetencji wychowawczych oraz umiejętności rozpoznawania i przeciwdziałania  sytuacjom kryzysowym”

Kolegium Jagiellońskie – Toruńska Szkoła Wyższa realizuje we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej projekt pn. „Dwusemestralne studia podyplomowe dla nauczycieli i wychowawców, w szczególności szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych, w tym branżowych szkół I stopnia, których celem będzie doskonalenie kompetencji wychowawczych oraz umiejętności rozpoznawania i przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym”.

Projekt skierowany jest do nauczycieli i wychowawców, w szczególności pracujących z młodzieżą w wieku, w którym istnieje największe zagrożenie powstawania sytuacji kryzysowych w szkole. Projekt skierowany jest przede wszystkim, ale nie wyłącznie, do nauczycieli, których staż pracy nie przekracza 5 lat. Nauczyciele biorący udział w studiach podyplomowych nie ponoszą odpłatności za studia. Studia będą trwały od września do grudnia 2017 r. obejmować będą 260 godzin zajęć oraz 20 godzin praktyk.

Zajęcia będą odbywać się w Olsztynie.

Wstępna rejestracja: -> REJESTRACJA

Więcej informacji:
Kolegium Jagiellońskie- Toruńska Szkoła Wyższa
Kinga Zielińska
e-mail: k.zielinska@kj.edu.pl
www.kj.edu.pl

29 marca 2017

Informacja dotycząca składania wniosków o przyznanie w 2017 roku nagrody Ministra Edukacji Narodowej oraz nagrody Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty

Szanowni Państwo
Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
Starostowie Powiatów,
Prezydenci i Burmistrzowie Miast,
Wójtowie Gmin

Uprzejmie informuję, że w 2017 roku termin składania wniosków o przyznanie:

  • nagrody Ministra Edukacji Narodowej upływa 19 maja 2017 r.
  • nagrody Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty upływa 23 czerwca 2017 r.

Dostarczona do Kuratorium Oświaty w Olsztynie dokumentacja tej sprawy powinna składać się z:

  1. pisma przewodniego zawierającego nazwiska kandydatów proponowanych do nagrody Ministra Edukacji Narodowej lub nagrody Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty, podpisanego przez dyrektora szkoły lub upoważnionego przedstawiciela organu prowadzącego (w przypadku, gdy wniosek dotyczy dyrektora);
  2. wniosku dotyczącego kandydata, przygotowanego na obowiązującym druku w jednym obustronnie nadrukowanym egzemplarzu (załącznik_nr_1), (załącznik_nr_2);
  3. oświadczenia kandydata o przyjęciu do wiadomości faktu złożenia wniosku oraz wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik_nr_3).

Zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli (Dz.U. z 2009 nr 131 poz. 1078) nagroda może być przyznana nauczycielowi, który:

1) przepracował w szkole co najmniej 2 lata;
2) posiada wyróżniającą ocenę pracy;
3) posiada wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej (…).

W celu usprawnienia działań, zwracam się do Państwa – przedstawicieli organów prowadzących
szkoły – z prośbą o umożliwienie dyrektorom szkół składania wypełnionych wniosków do Kuratorium Oświaty za Państwa pośrednictwem. Państwa Dyrektorów Szkół uprzejmie proszę o składanie wypełnionych wniosków do Kuratorium Oświaty za pośrednictwem organów prowadzących.

Wnioski muszą być dostarczone bezpośrednio do siedziby Kuratorium Oświaty w Olsztynie, al. Piłsudskiego 7/9, 10 – 959 Olsztyn (osobiście lub pocztą) w ww. terminach.

W sprawach związanych z prawidłowym wypełnianiem wniosków proszę kontaktować się z pracownikiem Wydziału Administracyjno – Prawnego Panią Magdaleną Piskorską, tel. 89 5232 316 (pokój 378).

Warmińsko – Mazurski
Kurator Oświaty
Krzysztof Marek Nowacki

Załączniki

Oświadczenie
Data: 2017-03-29, rozmiar: 26 KB
Wniosek o przyznanie nagrody WMKO
Data: 2017-03-29, rozmiar: 28 KB
Wniosek o przyznanie nagrody MEN
Data: 2017-03-29, rozmiar: 29 KB
27 października 2016

Terminarz składania wniosków o ordery, odznaczenia państwowe i resortowe oraz nagrody w 2017 r.

Terminarz składania wniosków o ordery i odznaczenia państwowe, resortowe oraz nagrody Ministra Edukacji Narodowej i Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty w 2017 r.

L.p. RODZAJ: TERMIN: WYMAGANE DOKUMENTY:
1. ORDERY i ODZNACZENIA PAŃSTWOWE 13 stycznia 2017 r. 1) wniosek o nadanie orderu, odznaczenia,

2) zapytanie o udzielenie informacji o osobie (wypełnione w określonej części),

3) zgoda na przetwarzanie danych osobowych – oświadczenie osoby, której wniosek dotyczy.

2. MEDAL KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ 24 lutego 2017 r. 1) wniosek o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej,

2) zgoda na przetwarzanie danych osobowych – oświadczenie osoby, której wniosek dotyczy.

3. NAGRODA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 19 maja 2017 r. 1) wniosek o przyznanie nagrody Ministra Edukacji Narodowej,

2) zgoda na przetwarzanie danych osobowych – oświadczenie osoby, której wniosek dotyczy.

4. NAGRODA WARMIŃSKO – MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY 23 czerwca 2017 r. 1) wniosek o przyznanie nagrody Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty,

2) zgoda na przetwarzanie danych osobowych – oświadczenie osoby, której wniosek dotyczy.

Tytuł honorowy profesora oświaty – informacje należy przekazać do 2 lutego 2017 r.