Kategoria: Szkoły i placówki

28 lutego 2018

Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych nowo powstających e-materiałów dydaktycznych do przedmiotów kształcenia ogólnego

Szanowni Państwo,

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych nowo powstających e-materiałów dydaktycznych do 10 przedmiotów kształcenia ogólnego, tj. do języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie, matematyki, informatyki, przyrody, biologii, geografii, fizyki i chemii, oraz 6 przedmiotów artystycznych, tj. historii sztuki, historii muzyki, języka łacińskiego i kultury antycznej, wiedzy o kulturze, muzyki i plastyki.

E-materiały zostały opracowane przez beneficjentów konkursowych wybranych w konkursie organizowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej z wykorzystaniem różnych rodzajów multimediów – audiobooków, cykli krótkich filmów edukacyjnych, animacji 3D oraz ćwiczeń interaktywnych.

Szczegóły na stronie: http://www.epodreczniki.pl/begin/konsultacje-spoleczne/

Konsultacje trwają do 5 marca 2018 r.

14 lutego 2018

Zjazd Tutorów Szkolnych

W dniu 2 marca 2018 r. odbędzie się Zjazd Tutorów Szkolnych, który jest specjalnym wydaniem wizyty studyjnej, które odbywają się w ramach Ogólnopolskiego Projektu “Wychować człowieka mądrego. Wprowadzenie modelu pracy wychowawczej i resocjalizacyjnej z zastosowaniem metody tutoringu szkolnego jako profilaktyki pozytywnej problemów w polskiej szkole”. Celem finansowanego w całości przez Ministerstwo Edukacji Narodowej programu „Wychować człowieka mądrego” jest wdrożenie nowoczesnych form pracy z uczniem, opartych na metodach tutoringu szkolnego.

W załącznikach program i karta zgłoszenia dla szkół (udział mogą wziąć też szkoły, nie będące beneficjentami projektu)

Osoba do kontaktu:
Specjalista ds. kontaktów ze szkołami projektu WCM
Dorota Cichecka
602 24 80 01

Załączniki

Program
Data: 2018-02-14, rozmiar: 768 KB
Karta zgłoszenia
Data: 2018-02-14, rozmiar: 16 KB
29 grudnia 2017

Nadanie tytułu honorowego Profesora Oświaty

I. Podstawa prawna:
– art. 9i ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 z późn. zm.),
– rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 września 2008 r. w sprawie Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty (t.j. Dz. U. Nr 163, poz. 1017).

II. Wymagane dokumenty:
– informacja o kandydacie wraz z uzasadnieniem, zawierająca opis dorobku zawodowego z uwzględnieniem kryteriów wymienionych w § 6 ww. rozporządzenia – w wersji papierowej oraz na nośniku elektronicznym (formularz nr 1),
– kopia aktu nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, a w przypadku dyrektora szkoły – przez organ prowadzący,
– zaświadczenie dyrektora szkoły/placówki, a w przypadku gdy kandydatem jest dyrektor szkoły/placówki – zaświadczenie organu prowadzącego – o aktualnym zatrudnieniu potwierdzającym okres pracy pedagogicznej oraz okres pracy na stanowisku nauczyciela dyplomowanego od dnia nadania stopnia awansu nauczyciela dyplomowanego,
– zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych (formularz nr 2).

III. Miejsce złożenia dokumentów:
– zgłoszenie wraz z uzasadnieniem w wersji papierowej i elektronicznej należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Profesor Oświaty” w Kuratorium Oświaty w Olsztynie, al. J. Piłsudskiego 7/9, 10-950 Olsztyn, za pośrednictwem poczty lub osobiście w pokoju nr 382 (sekretariat).

IV. Termin złożenia dokumentów:
– do dnia 2 lutego 2018 r. 

V. Informacje dodatkowe:

 1. tytuł honorowy profesora oświaty może być nadany nauczycielowi dyplomowanemu, posiadającemu co najmniej 20-letni okres pracy w zawodzie nauczyciela, w tym co najmniej 10-letni okres pracy jako nauczyciel dyplomowany oraz znaczący i uznany dorobek zawodowy, określony w § 6 ust. l i 2 ww. rozporządzenia,
 2. tytuł honorowy profesora oświaty nadaje Minister Edukacji Narodowej na wniosek Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty;
  Kapituła do Spraw Profesorów Oświaty ocenia dorobek zawodowy kandydata, biorąc pod uwagę w szczególności:
  1) jakość pracy prowadzonej z uczniami,
  2) pozytywne oddziaływanie na nauczycieli,
  3) wysoki poziom kultury pedagogicznej kandydata,
  Kapituła bierze także pod uwagę szczególne osiągnięcia kandydata związane z wykonywaniem zawodu nauczyciela, takie jak:
  1) opracowanie własnego programu wychowania przedszkolnego lub programu nauczania cieszącego się uznaniem nauczycieli,
  2) uznany dorobek zawodowy potwierdzony Medalem Komisji Edukacji Narodowej, nagrodami ministra, kuratora oświaty lub organów prowadzących szkoły i placówki,
  3) znaczący udział w przygotowaniu zawodowym przyszłych nauczycieli,
  4) publikacje dotyczące oświaty i problematyki edukacyjnej,
 3. wnioski do Kapituły o nadanie tytułu honorowego profesora oświaty składa Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty, po analizie zgłoszeń pod względem spełniania kryteriów formalnych, o których mowa w ustawie Karta Nauczyciela i wyżej przywołanym rozporządzeniu, z uwzględnieniem znaczącego i uznanego w środowisku oświatowym dorobku zawodowego kandydata,
 4. kandydata do tytułu honorowego profesora oświaty może zgłosić:
  1) dyrektor szkoły/placówki oświatowej,
  2) organ prowadzący szkołę,
  3) zainteresowany nauczyciel,
  4) inne podmioty działające na rzecz oświaty,
 5. nauczycielowi dyplomowanemu, który uzyskał tytuł honorowy profesora oświaty minister właściwy do spraw oświaty i wychowania wypłaca jednorazową gratyfikację pieniężną w wysokości 18 tys. zł (art. 31 ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela).

 

Załączniki

29 grudnia 2017

Informacja w sprawie orderów i odznaczeń państwowych – 2018 r.

Szanowni Państwo
Marszałek Województwa Warmińsko – Mazurskiego,
Starostowie Powiatów, Prezydenci i Burmistrzowie Miast,
Wójtowie Gmin,
Dyrektorzy Szkół i Placówek
województwa warmińsko – mazurskiego

Informuję, że w 2018 roku termin składania wniosków o nadanie orderów i odznaczeń państwowych, które wręczane będą z okazji Dnia Edukacji Narodowej upływa 22 stycznia 2018 r.

Dostarczona do Kuratorium Oświaty w Olsztynie dokumentacja tej sprawy powinna składać się z:

 1. pisma przewodniego zawierającego nazwisko kandydata proponowanego do orderu lub odznaczenia, podpisanego przez dyrektora szkoły lub upoważnionego przedstawiciela organu prowadzącego (w przypadku, gdy wniosek dotyczy dyrektora);
 2. w przypadku Orderu Odrodzenia Polski i Krzyża Zasługi: wniosku dot. kandydata, przygotowanego na obowiązkowym druku w jednym obustronnie nadrukowanym egzemplarzu – załącznik nr 1 (wzór), w przypadku Medalu za Długoletnią Służbę – wniosku dot. kandydata, przygotowanego na obowiązkowym druku w jednym obustronnie nadrukowanym egzemplarzu – załącznik nr 2 (wzór),
 3. zapytania o udzielenie informacji o osobie wypełnionego w punktach od 1 do 11 oraz 12.1 – załącznik nr 3 (wzór),

Uwaga: prosimy samodzielnie nie zwracać się do KRK;

 1. oświadczenia kandydata o przyjęciu do wiadomości faktu złożenia wniosku oraz wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych załącznik nr 4.

Jednocześnie przypominam Państwu zasady przyznawania orderów i odznaczeń państwowych zgodnie z ustawą z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (t.j. Dz.U. z 2015 poz. 475 z późn. zm.):

 1. Order Odrodzenia Polski jest nadawany osobom, które zasłużyły się Polsce zwłaszcza poprzez: wybitne osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju działalności państwowej i publicznej, szczególne zasługi dla umacniania suwerenności i obronności kraju, szczególne zasługi dla rozwoju gospodarki narodowej, służby publicznej oraz wybitną twórczość naukową, literacką i artystyczną, wybitne zasługi dla rozwoju współpracy Rzeczypospolitej Polskiej z innymi państwami i narodami. Order Odrodzenia Polski dzieli się na pięć klas:
 • klasa I – Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski,
 • klasa II – Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski,
 • klasa III – Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski,
 • klasa IV – Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski,
 • klasa V – Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.
 1. Krzyż Zasługi jest nagrodą dla osób, które położyły zasługi dla Państwa lub obywateli, spełniając czyny przekraczające zakres ich zwykłych obowiązków, a przynoszące znaczną korzyść Państwu lub obywatelom. Może być nadany także za ofiarną działalność publiczną oraz ofiarne niesienie pomocy oraz działalność charytatywną. Krzyż Zasługi dzieli się na trzy stopnie:
 • I stopień – Złoty Krzyż Zasługi,
 • II stopień – Srebrny Krzyż Zasługi,
 • III stopień – Brązowy Krzyż Zasługi.
 1. Medal za Długoletnią Służbę jest nagrodą za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa.
  Medal ten dzieli się na trzy stopnie:
 • I stopień – Medal Złoty za Długoletnią Służbę (nadawany po 30 latach pracy zawodowej),
 • II stopień – Medal Srebrny za Długoletnią Służbę (nadawany po 20 latach pracy zawodowej),
 • III stopień – Medal Brązowy za Długoletnią Służbę (nadawany po 10 latach pracy zawodowej).

W celu usprawnienia działań, zwracam się do Państwa – przedstawicieli organów prowadzących szkoły – z prośbą o umożliwienie dyrektorom szkół składania wypełnionych wniosków do Kuratorium Oświaty za Państwa pośrednictwem. Państwa Dyrektorów szkół proszę o składanie wypełnionych wniosków do Kuratorium Oświaty za pośrednictwem organów prowadzących, po uprzednim uzgodnieniu z nimi swojego zamiaru. W razie dużej liczby składanych wniosków z danego organu prowadzącego (więcej niż 10) prosimy o przekazywanie LISTY KANDYDATÓW do orderów i odznaczeń również drogą elektroniczną, na adres email: mpiskorska@ko.olsztyn.plzałącznik nr 5 (wzór).

Wnioski muszą być dostarczone do Kuratorium Oświaty w Olsztynieal. Piłsudskiego 7/9, 10 – 959 Olsztyn – nie później niż do dnia 22 stycznia 2018 r.
W razie przesyłania wniosków pocztą, decyduje data stempla pocztowego.

UWAGI FORMALNE

Uzasadnienia wniosków powinny prezentować konkretne, wybitne dokonania kandydatów, adekwatne do klasy wnioskowanego orderu i odznaczenia, mające miejsce po otrzymaniu ostatnio nadanego orderu lub odznaczenia. Prezentowane osiągnięcia powinny być określone w czasie, aby można było ocenić, czy miały one miejsce po, czy przed nadaniem ostatniego odznaczenia.

W przypadku wniosków o Medal za Długoletnią Służbę należy podać ogólny staż pracy kandydata i wymienić jego szczególne zasługi w zakresie wykonywanych obowiązków. W szczególności należy pamiętać o trójstopniowym podziale Medalu za Długoletnią Służbę i obowiązującej zasadzie, że wniosek o nadanie Medalu przedstawia się nie wcześniej niż po 30 latach pracy zawodowej osoby proponowanej do odznaczenia na I stopień, po 20 latach pracy zawodowej do odznaczenia na II stopień oraz po 10 latach pracy zawodowej do odznaczenia na III stopień. Komisja zwraca uwagę na bardzo częste błędy w tym obszarze, polegające m.in. na nieodpowiednim kwalifikowaniu stopnia Medalu w stosunku do stażu pracy danej osoby (np. przedkładanie wniosku o nadanie Medalu Srebrnego za Długoletnia Służbę osobie z 36 – letnim stażem pracy, itp.). Ponadto, Komisja zauważa także niepokojącą tendencję do ponownego przekazywania wniosków dla osób, które w danym roku nie otrzymały odznaczenia państwowego, zawierające identyczną treść, uzasadnienie, a nawet te same błędy.

W uzasadnieniu wniosku o nadanie Krzyża Zasługi trzeba wskazać szczególne zasługi wykraczające poza obowiązki służbowe.

Należy przestrzegać, aby informacje formalne odpowiadały informacjom zawartym w „Zapytaniu o udzielenie informacji o osobie” (tzw. KRS) – dotyczy to m.in. numeru PESEL, pisowni nazwisk, w tym przybranych, rodowych i nazwisk rodowych matek. Należy zwrócić uwagę, że miejsce zamieszkania (KRS) nie musi być takie jak miejsce zameldowania, o którym mowa we wniosku.

Nie należy zmieniać szerokości rubryk zawartych we wnioskach, ani ustalonego rozmiaru czcionki.

Jednostki organizacyjne sporządzające wnioski wpisują TAK do rubryki nr 13 tylko w przypadku posłów, senatorów oraz osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.

Wypełnianie poniżej wskazanych numerów rubryk należy do:

 1. jednostek organizacyjnych sporządzających wnioski – dot. rubryki nr 19 (lub nr 19 i 20 w przypadku Medalu za Długoletnią Służbę);
 2. organów uprawnionych do występowania do Prezydenta RP z wnioskami o nadanie orderów lub odznaczeń (np. MEN) – dot. rubryki nr 20 (lub nr 21 w przypadku Medalu za Długoletnią Służbę);
 3. organów wnioskujących – dot. rubryki nr 21 (lub nr 22 w przypadku Medalu za Długoletnią Służbę).

Ponadto, organ wypełniając wniosek, powinien wpisywać właściwe informacje do rubryki nr 15 (ordery i odznaczenia) i rubryki nr 17 (wyróżnienia i odznaki).

W sprawach związanych z prawidłowym wypełnianiem wniosków proszę kontaktować się z Magdaleną Piskorską (Kuratorium Oświaty w Olsztynie Wydział Administracyjno – Prawny), tel. 89 5232 316

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (t.j. Dz.U. z 2015 poz. 475 z późn. zm.),
 2. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz. U. z 2004 r. Nr 277, 2743, z późn. zm.),
 3. Ustawa z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 678 z późn. zm.)
 4. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych na podstawie danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1025 z późn. zm.).

Załączniki

Załącznik nr 5 - wzór
Data: 2017-12-29, rozmiar: 188 KB
Załącznik nr 5
Data: 2017-12-29, rozmiar: 24 KB
Załącznik nr 2 - wzór
Data: 2017-12-29, rozmiar: 385 KB
Załącznik nr 2
Data: 2017-12-29, rozmiar: 64 KB
Załącznik nr 3 - wzór
Data: 2017-12-29, rozmiar: 319 KB
Załącznik nr 3
Data: 2017-12-29, rozmiar: 54 KB
Załącznik nr 4 - oświadczenie
Data: 2017-12-29, rozmiar: 27 KB
Załącznik nr 1
Data: 2017-12-29, rozmiar: 57 KB
Załącznik nr 1 - wzór
Data: 2017-12-29, rozmiar: 386 KB
5 października 2017

Medale Komisji Edukacji Narodowej 2017 rok

Szanowni Państwo,

informuję, że decyzją Ministra Edukacji Narodowej w 2017 r. za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania Medal Komisji Edukacji Narodowej przyznano 234 nauczycielom z województwa warmińsko-mazurskiego: (więcej…)

3 października 2017

Nagrody Ministra Edukacji Narodowej przyznane nauczycielom w 2017 r.

Szanowni Państwo,

informuję, że Decyzją nr 15 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 września 2017 r. w uznaniu szczególnych zasług w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej nauczycielom z województwa warmińsko – mazurskiego przyznanych zostało 26 nagród.

Serdecznie gratuluję Państwu osiągnięć i życzę kolejnych sukcesów.

Lp. Nazwisko Imię
1. BOĆ Mirosław
2. BONISŁAWSKI Dariusz Piotr
3. CZARNECKA Maria
4. CZERWIŃSKA – KOPCIŃSKA Anna
5. DZIUBA Barbara
6. EJSMONT Barbara
7. FRĄCKIEWICZ-SCHIBOWSKA Elżbieta
8. HARYŃSKI Jakub Jacek
9. JANICKA Ewa
10. JANKOWSKA Katarzyna Beata
11. KAMIŃSKA Wiesława
12. KOTOŃSKA Anna
13. MALKIEWICZ Mariola Małgorzata
14. MICHALEWICZ Ewa
15. MORSKA Janina
16. NOSOWICZ Ewa
17. OBRYCKA Anna
18. OKINCZYC Ewa
19. OŁYŃSKI Waldemar
20. SIERGIEJ Małgorzata
21. SPIKERT Agnieszka
22. STĘPIEŃ Danuta
23. SZELĄG Anna Maria
24. WERNICKA Joanna
25. WITKOWSKA Karolina Zofia
26. ŻYLIŃSKA Joanna

   Warmińsko – Mazurski
        Kurator Oświaty
 Krzysztof Marek Nowacki

6 września 2017

Oferta edukacyjna Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Olsztynie 2017/2018

Olsztyńska Delegatura Instytutu Pamięci Narodowej opracowała ofertę edukacyjną na nowy rok szkolnym 2017/2018. Zawiera ona propozycje bezpłatnych wykładów tematycznych i okolicznościowych przeprowadzanych w placówkach, a także lekcje i warsztaty archiwalne organizowane w Delegaturze, prezentacje wystaw przygotowanych przez pracowników Instytutu oraz warsztaty dla nauczycieli, tematyczne bloki lekcji historii, turnieje historycznych gier planszowych, konkursy historyczne, rajdy terenowe, olsztyńska “Debata oksfordzka IPN” oraz wiele innych nowych propozycji. Zachęcamy nauczycieli do korzystania z tej propozycji i do rozbudzenia w młodzieży pasji historycznych.

Szczegółowe informacje dotyczące oferty dostępne są na stronie internetowej olsztyńskiej Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej: http://bialystok.ipn.gov.pl/pl1/aktualnosci/41373,Oferta-edukacyjna-Delegatury-IPN-w-Olsztynie-20172018.html