Kategoria: Szkoły i placówki

13 listopada 2018

IV Kongres Polonistów i Bibliotekarzy

Szanowni Państwo nauczyciele języka polskiego oraz osoby zainteresowane kształceniem polonistycznym,

Informujemy, że w dniach 20-23 listopada 2019 r. na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu odbędzie się IV Kongres Dydaktyki Polonistycznej.

Szczegółowe informacje na temat IV Kongresu Dydaktyki Polonistycznej znajdziecie Państwo pod adresem www.kongresdydaktyki2019.pl

9 listopada 2018

Projekt „Dualny system kształcenia w branży motoryzacyjnej”

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół zawodowych
kształcących w zawodach branży motoryzacyjnej

Polska Izba Motoryzacji planuje realizację pilotażowego „Modelowego programu praktycznej nauki zawodu w zawodach branży motoryzacyjnej” w II półroczu r. szk. 2018/19 w ramach projektu „Dualny system kształcenia w branży motoryzacyjnej”.

Więcej informacji na stronie  pim.pl/dualny-system-ksztalcenia-w-branzy-motoryzacyjnej/ oraz w załącznikach.

Załączniki

8 listopada 2018

Modelowy Program Promocji i Profilaktyki dla szkół

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół,

uprzejmie informuję, że Minister Edukacji Narodowej wyłonił w ramach konkursu z Narodowego Programu Zdrowia realizatora zadania w zakresie zdrowia publicznego pn. Realizacja działań związanych z oceną skuteczności programu, w tym narzędzi edukacyjnych i profilaktycznych w szkołach i placówkach, które w 2017 r. brały udział w zadaniach realizowanych w ramach Szkolnego Systemu Wsparcia Zdrowia Psychicznego „Myślę pozytywnie”. Modelowy Program Promocji i Profilaktyki dla szkół.

Ankieter, w ramach przedmiotowego zadania będzie prowadził ewaluację, czyli ocenę dotychczasowych działań i możliwych postępów działań w ramach programu tworzącego szkolny system wsparcia zdrowia psychicznego „Myślę pozytywnie”. Państwa współpraca przyczyni się do oceny efektów realizacji tego programu oraz pogłębienia wiedzy na temat możliwości rozwoju szkolnego systemu wsparcia zdrowia psychicznego i ewentualnego wdrożenia go do rozwiązań systemowych.

W związku z powyższym zwracam się z uprzejmą prośbą o podjęcie współpracy z ankieterem wskazanym przez Centrum Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Przedsiębiorstwo Społeczne Sp. z o.o., Al. Marii Skłodowskiej-Curie 4 , 71-332 Szczecin oraz Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość ul. Lenartowicza 3-4, 71-445 Szczecin, którzy realizują zadanie do 31 grudnia 2018 r.

Wojciech Cybulski
Warmińsko-Mazurski Wicekurator Oświaty

8 listopada 2018

Konkurs poezji oraz quiz historyczny na 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę

„Myśmy wciąż do Niepodległej szli…” to konkurs poetycki oraz quiz historyczny ogłoszony na 100-lecie odzyskania niepodległości.

Niepodległość narodu jest dobrem wspólnym. Stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 r. jest okazją do świętowania wydarzeń z przeszłości, ale również zachętą do budowania wspólnej przyszłości.

Wszystkich uczniów zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie poetyckim oraz quizie wiedzy o Niepodległej. Pula nagród wynosi 50 000 zł. Na najlepszych czeka etap finałowy oraz gala wręczenia nagród w Bałtowskim Kompleksie Turystycznym.

Świętujmy razem!

Szczegóły dotyczące konkursu i quizu historycznego są dostępne na stronie www.doniepodleglej.pl

Oraz na oficjalnych profilach konkursów w mediach społecznościowych www.facebook.com/doniepodleglej/

Załączamy plakat informujący o realizowanym konkursie.

Załączniki

Plakat
Data: 2018-11-08, rozmiar: 12 MB
29 sierpnia 2018

Zmiany w aktach prawnych

Szanowni Państwo,

W najbliższym czasie wejdą w życie zmiany w następujących aktach prawnych:

 •  2018-09-01 – Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz.U. z 2017 r. poz. 622)
 • 2018-09-01 – Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2017 r. poz. 649)
 • 2018-09-01 – Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz.U. z 2017 r. poz. 860)
 • 2018-09-01 – Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2017 r. poz. 1591)
 • 2018-09-01 – Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1653)
 • 2018-09-01 – Ustawa o systemie informacji oświatowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 2159 t.j.)
 • 2018-09-01 – Ustawa o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203)
 • 2018-09-01 – Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 628)
 • 2018-09-01 – Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 t.j.)
 • 2018-09-01 – Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 939)
 • 2018-09-01 – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. poz. 967 t.j.)
 • 2018-09-01 – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996 t.j.)
 • 2018-09-01 – Ustawa o systemie oświaty (Dz.U. z 2018 r. poz. 1457 t.j.)
 • 2018-09-01 – Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1578)
 • 2018-09-01 – Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz.U. 2001 Nr 135, poz. 1516)
 • 2018-09-01 – Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowego zakresu danych gromadzonych w bazach danych oświatowych, zakresu danych identyfikujących podmioty prowadzące bazy danych oświatowych, terminów przekazywania danych między bazami danych oświatowych oraz wzorów wydruków zestawień zbiorczych (Dz.U. z 2012 r. poz. 957)

Załączniki

Prezentacja
Data: 2018-08-29, rozmiar: 2 MB