14 października 2022

Spotkanie Rady Dyrektorów Szkół Branżowych przy Warmińsko-Mazurskim Kuratorze Oświaty

11 października 2022 r. odbyło się pierwsze w tym roku szkolnym spotkanie Rady Dyrektorów Szkół Branżowych, działającej przy Warmińsko-Mazurskim Kuratorze Oświaty. Spotkanie otworzyła Pani Małgorzata Hochleitner – Dyrektor Wydziału Kształcenia, Wychowania i Opieki, zwracając uwagę na główny cel działalności Rady, którym jest organizacja współpracy z dyrektorami szkół branżowych z terenu województwa, a także inicjowanie działań informacyjno-promocyjnych z zakresu kształcenia zawodowego w środowisku pracodawców.

O znaczeniu szkolnictwa branżowego mówił w swoim wystąpieniu Pan Krzysztof Marek Nowacki – Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty, podkreślając wagę i znaczenie partnerstwa szkół i pracodawców dla kształcenia spójnego z potrzebami rozwijającej się gospodarki kraju. Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty podziękował Radzie Dyrektorów Szkół Branżowych za aktywne włączenie się do działań na rzecz poprawy wyników egzaminów maturalnych w technikach województwa warmińsko-mazurskiego. Następnie wręczył nominacje do Rady Dyrektorów Szkół Branżowych przy Warmińsko – Mazurskim Kuratorze Oświaty nowo powołanym dyrektorom.

W kolejnej części spotkania – Pani Renata Iłeczko starszy wizytator Kuratorium Oświaty – przedstawiła działania podjęte w poprzednim roku szkolnym, związane z wdrożeniem w technikach województwa warmińsko-mazurskiego 3-letnich programów poprawy efektywności kształcenia. W podsumowaniu zostały przedstawione także wyniki egzaminu maturalnego po dwóch latach wdrażanego programu.`

Dyrektor Zespołu Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie – Pan Grzegorz Górski – przedstawił działania podjęte przez szkołę i współpracującą z nią Spółkę Akcyjną ENERGA-OPERATOR S.A. w Olsztynie, jako efekt zorganizowanej 2 czerwca b.r. konferencji branżowej „Sektor Energetyczny w Polsce jako wyzwanie dla młodych pokoleń”.

Zasadniczą część spotkania poświęcono na wypracowanie propozycji działań, które Rada Dyrektorów będzie podejmowała w roku szkolnym 2022/2023 na rzecz podnoszenia jakości kształcenia oraz rozwijania i popularyzacji współpracy szkół z pracodawcami.