30 kwietnia 2024

Załączniki do umowy w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. – 2024 r.

Beneficjenci
Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0.
na lata 2021-2025 – Priorytet 3
edycja 2024

Integralną częścią umowy w sprawie udzielenia wsparcia finansowego w formie dotacji celowej na realizację działań w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” są załączniki:

  • Załącznik nr 1 – złożony przez organ prowadzący wniosek o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach Programu wraz z załącznikiem „Wykaz placówek wychowania przedszkolnego, szkół, bibliotek pedagogicznych wnioskujących o udzielenie wsparcia finansowego w latach 2022-2025 w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” – Priorytet 3”.
  • Załącznik nr 2 – Rozliczenie dotacji z dokładnością do groszy z poniesionych wydatków na dofinansowanie zadania.
  • Załącznik nr 3 – Sprawozdanie z realizacji Programu (Kierunek interwencji 3._sprawozdanie; Zbiorcze zestawienie finansowe).
  • Załącznik nr 4 – Zestawienie faktur (rachunków).
  • Załącznik nr 5 – Tabele monitoringowe oraz klauzula wnioskodawcy i klauzule beneficjentów.
  • Załączniki nr 2 i 4 podajemy poniżej, natomiast Załączniki nr 3 i 5 – w postaci formularzy publikowane są na stronie internetowej urzędu obsługującego Ministra Edukacji Narodowej.

W kwestiach wątpliwych odsyłamy do zakładki „Pytania i odpowiedzi” na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej – Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 – pytania i odpowiedzi – Ministerstwo Edukacji Narodowej – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Zachęcamy też do śledzenia informacji na stronie internetowej poświęconej Narodowemu Programowi Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025: NPRCz Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0

Organy prowadzące oraz prowadzone przez nie placówki wychowania przedszkolnego, szkoły i biblioteki pedagogiczne, które otrzymały wsparcie finansowe, zobowiązane są do umieszczenia na swoich stronach internetowych informacji o tym fakcie wraz z identyfikacją graficzną (logotypem) Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025. Zobligowane są także do umieszczenia w materiałach promocyjnych i informacyjnych dotyczących zadania właściwych logotypów oraz stempla na każdej dofinansowanej publikacji.

Materiały do pobrania:

UWAGA:

  1. Oryginał wydrukowanej i podpisanej Klauzuli informacyjnej dla Wnioskodawców Priorytetu 3 pozostaje w siedzibie organu prowadzącego w dokumentacji programu. Skan Klauzuli informacyjnej dla Wnioskodawców należy przesłać na adres e-mail: rsajkowski@ko.olsztyn.pl
  2. Klauzule informacyjne dla Beneficjentów w wersji papierowej prosimy przesłać na adres Kuratorium Oświaty w Olsztynie.

Kontakt:

Ryszard Sajkowski, wizytator
Tel. 89 52 32 533; e-mail: rsajkowski@ko.olsztyn.pl

Ułatwienia dostępu