Kategoria: Opiniowanie sieci przedszkoli publicznych

19 stycznia 2023

Opiniowanie planu sieci przedszkoli publicznych

Podstawa prawna: art. 32 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

Ustalenie sieci prowadzonych przez gminę publicznych przedszkoli wraz z publicznymi innymi formami wychowania przedszkolnego, oddziałami przedszkolnymi zorganizowanymi w publicznych szkołach podstawowych następuje po uzyskaniu pozytywnej opinii Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty.

Sieć prowadzonych przez gminę publicznych przedszkoli wraz z publicznymi innymi formami wychowania przedszkolnego, oddziałami przedszkolnymi zorganizowanymi w publicznych szkołach podstawowych musi spełniać warunki określone w art. 32 ust. 3 ustawy – Prawo oświatowe.

Podstawą wyrażenia przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty opinii dotyczącej planu sieci prowadzonych przez gminę publicznych przedszkoli wraz z publicznymi innymi formami wychowania przedszkolnego, oddziałami przedszkolnymi zorganizowanymi w publicznych szkołach podstawowych, będzie projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci oraz następujące kryteria:

 1. Liczba dzieci zamieszkałych w gminie:
  • objętych obowiązkiem spełnienia rocznego przygotowania przedszkolnego (art. 31 ust. 4-5 Prawa oświatowego),
  • 3-5-letnich, posiadających prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego (art.31 ust. 6-7 Prawa oświatowego),
 2. Miejsce prowadzenia i liczba miejsc, którymi dysponują prowadzone przez gminę publiczne przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i inne formy wychowania przedszkolnego.
 3. W przypadku funkcjonowania w gminie przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych lub innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest podmiot inny niż gmina – miejsce ich prowadzenia wraz z liczbą miejsc, którymi dysponują oraz ich status publiczno-prawny.
 4. W przypadku, gdy droga dziecka z domu do miejsca, w którym zapewniono możliwość spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego lub korzystania z prawa do wychowania przedszkolnego dziecka pięcioletniego przekracza 3 km, informacja o:
  • organizacji bezpłatnego transportu i opieki tych dzieci,
  • zapewnieniu zwrotu kosztów przejazdu dziecka i opiekuna środkami komunikacji publicznej.
 5. W przypadku, gdy zmiana sieci następuje na skutek likwidacji publicznego przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, oddziału przedszkolnego zorganizowanego w publicznej szkole podstawowej, należy dołączyć uchwałę w sprawie likwidacji, z informacją czy nie została ona podjęta postępowaniem nadzorczym.

Ułatwienia dostępu