Kategoria: Praktyczna nauka zawodu organizowana za granicą

30 kwietnia 2021

Organizowanie praktycznej nauki zawodu za granicą – obowiązek informacyjny

Szanowni Państwo Dyrektorzy
szkół publicznych prowadzących kształcenie zawodowe
w technikach, branżowych szkołach I i II stopnia, szkołach policealnych
województwa warmińsko-mazurskiego

Przypomina się, że z dniem 1 września 2019 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2019 r. poz. 391), wydane na podstawie art. 120 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe.

Rozporządzenie w § 1 pkt 1) i 2) określa:

  1. warunki i tryb organizowania praktycznej nauki zawodu;
  2. zakres spraw określonych w umowie zawartej pomiędzy szkołą a podmiotem przyjmującym uczniów lub słuchaczy na praktyczną naukę zawodu;

Na podstawie § 7 ust. 5 ww. rozporządzenia dyrektor szkoły, zawierając umowę z podmiotem przyjmującym uczniów na praktyczną naukę zawodu, która organizowana będzie za granicą, przekazuje niezwłocznie organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny informację zawierającą:

  1. miejsce odbywania praktycznej nauki zawodu;
  2. określenie podmiotu, z którym została zawarta umowa;
  3. liczbę uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu na podstawie tej umowy;
  4. terminy, w jakich jest odbywana praktyczna nauka zawodu na podstawie tej umowy.

W związku z ww. obowiązkiem informacyjnym prosimy o zgłaszanie organizowania praktycznej nauki zawodu za granicą na załączonym formularzu.

Załączniki

Formularz
Data: 2021-04-30, rozmiar: 16 KB