Kategoria: Nauczyciele

5 grudnia 2019

Godzina Kodowania

W dniach od 9 do 15 grudnia 2019 r. trwać będzie kolejny Tydzień Edukacji Informatycznej (Computer Science Education Week – CSEdWeek). Najpopularniejszą inicjatywą w ramach CSEdWeek jest Godzina Kodowania, która jest zarazem jedną z największych inicjatyw edukacyjnych na świecie. Hasło na ten rok brzmi: „Każdy uczeń powinien mieć możliwość nauki informatyki”.

Organizatorzy zachęcają szkoły do aktywnego włączenia się w Godzinę Kodowania. Zadanie jest łatwe do wykonania nawet dla początkujących! Dostępne są przewodniki uczestnictwa.

Więcej informacji: hourofcode.com/pl

2 grudnia 2019

Nadanie tytułu honorowego profesora oświaty

I. Podstawa prawna:

II. Wymagane dokumenty:

 • informacja o kandydacie do tytułu honorowego profesora oświaty wraz z uzasadnieniem, zawierająca opis dorobku zawodowego z uwzględnieniem kryteriów wymienionych w § 6 ww. rozporządzenia – w wersji papierowej oraz edytowalnej elektronicznej na płycie CD (formularz nr 1),
 • klauzula informacyjna – przetwarzanie danych osobowych w sprawach dotyczących nadania tytułu honorowego profesora oświaty (formularz nr 2),
 • kopia aktu nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły/placówki, a w przypadku dyrektora szkoły/placówki – przez organ prowadzący,
 • zaświadczenie dyrektora szkoły/placówki, a w przypadku gdy kandydatem jest dyrektor szkoły/placówki – zaświadczenie organu prowadzącego – o aktualnym zatrudnieniu oraz potwierdzające okres pracy pedagogicznej i okres pracy na stanowisku nauczyciela dyplomowanego od dnia nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

III. Miejsce złożenia dokumentów:

 • wyżej wymienione dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Profesor Oświaty” w Kuratorium Oświaty w Olsztynie, al. J. Piłsudskiego 7/9, 10-950 Olsztyn – za pośrednictwem poczty lub osobiście w pokoju nr 382 (sekretariat).

IV. Termin złożenia dokumentów:

 • do dnia 31 stycznia 2020 r. (decyduje data wpływu do Kuratorium Oświaty w Olsztynie).

V. Informacje dodatkowe:

 • tytuł honorowy profesora oświaty może być nadany nauczycielowi dyplomowanemu, posiadającemu co najmniej 20-letni okres pracy w zawodzie nauczyciela, w tym co najmniej 10-letni okres pracy jako nauczyciel dyplomowany oraz znaczący i uznany dorobek zawodowy (art. 9i ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela),
 • informacje o osiągnięciach kandydatów do tytułu honorowego profesora oświaty, mogą przedkładać sami kandydaci albo inne podmioty zgłaszające: dyrektorzy szkół/placówek oświatowych, organy prowadzące, inne podmioty działające na rzecz oświaty,
 • wnioski nauczycieli z województwa warmińsko-mazurskiego o nadanie tytułu honorowego profesora oświaty składa do Kapituły Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty,
 • Kapituła do Spraw Profesorów Oświaty ocenia dorobek zawodowy kandydata, biorąc pod uwagę w szczególności:
 1. jakość pracy prowadzonej z uczniami,
 2. pozytywne oddziaływanie na nauczycieli,
 3. wysoki poziom kultury pedagogicznej kandydata,

Kapituła bierze także pod uwagę szczególne osiągnięcia kandydata związane z wykonywaniem zawodu nauczyciela, takie jak:

 1. opracowanie własnego programu wychowania przedszkolnego lub programu nauczania cieszącego się uznaniem nauczycieli,
 2. uznany dorobek zawodowy potwierdzony Medalem Komisji Edukacji Narodowej, nagrodami ministra, kuratora oświaty lub organów prowadzących szkoły i placówki,
 3. znaczący udział w przygotowaniu zawodowym przyszłych nauczycieli,
 4. publikacje dotyczące oświaty i problematyki edukacyjnej (§ 6 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia w sprawie Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty),
 • Kapituła w terminie do dnia 1 lipca każdego roku przedstawia Ministrowi Edukacji Narodowej wnioski o nadanie tytułu honorowego profesora oświaty,
 • tytuł honorowy profesora oświaty nadaje Minister Edukacji Narodowej, na wniosek Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty,
 • nauczycielowi dyplomowanemu, który uzyskał tytuł honorowy profesora oświaty Minister Edukacji Narodowej wypłaca jednorazową gratyfikację pieniężną w wysokości 18 tys. zł (art. 31 ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela).

Formularze do pobrania:

 • formularz nr 1 – informacja o kandydacie do tytułu honorowego profesora oświaty wraz z uzasadnieniem, zawierająca opis dorobku zawodowego z uwzględnieniem kryteriów wymienionych w § 6 rozporządzenia w sprawie Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty,
 • formularz nr 2 – klauzula informacyjna – przetwarzanie danych osobowych w sprawach dotyczących nadania tytułu honorowego profesora oświaty.

Załączniki

Formularz nr 1 - informacja o kandydacie
Data: 2019-12-02, rozmiar: 57 KB
Formularz nr 2 - klauzula informacyjna
Data: 2019-12-02, rozmiar: 22 KB
29 listopada 2019

Rekrutacja nauczycieli do pracy dydaktycznej za granicą

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą zaprasza nauczycieli polonistów, edukacji wczesnoszkolnej, wychowania przedszkolnego, historii, przyrody, chemii, matematyki i fizyki do wzięcia udziału w rekrutacji do pracy dydaktycznej za granicą na rok szkolny 2020/2021. Informacje nt. rekrutacji w załączeniu i na stronie internetowej www.orpeg.pl

Załączniki

Ogłoszenie o rekrutacji-na 2020-21
Data: 2019-11-29, rozmiar: 1 MB
28 października 2019

Szkolenia ORE „Rozwijanie kompetencji cyfrowych” oraz „Rozwijanie kreatywności i postaw proinnowacyjnych uczniów z wykorzystaniem nowych technologii”

Ośrodek Rozwoju Edukacji we współpracy z ekspertami OEIiZK (Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów) zaprasza nauczycieli, nauczycieli konsultantów, doradców metodycznych, specjalistów placówek doskonalenia nauczycieli do udziału w szkoleniach blended – learning:

 1. Szkolenie „Rozwijanie kompetencji cyfrowych”, przeznaczone dla nauczycieli przedmiotów humanistycznych i przyrodniczych. Jego głównym celem jest przekazanie umiejętności, dostarczenie szeregu narzędzi i wskazówek przydatnych do korzystania z e‑zasobów i technologii informacyjno-komunikacyjnych.
 2. Szkolenie „Rozwijanie kreatywności i postaw proinnowacyjnych uczniów z wykorzystaniem nowych technologii”, przeznaczone dla osób zainteresowanych tematyką proinnowacyjności w pracy dydaktycznej, z wykorzystaniem nowych technologii, uwzględniające wiek i etapy rozwojowe uczniów.

Terminy:

 • 25 października – 14 listopada 2019 r. – zajęcia na platformie e‑learningowej ORE
 • Część stacjonarna (w zależności od wyboru grupy), Centrum Szkoleniowe ORE w Sulejówku:
  16–17 listopada 2019 r.
  17–18 listopada 2019 r.
 • Zaliczenie kursu do 30 listopada 2019 r.

Zgłoszenia przyjmowane są do 25 października 2019 r., do godz. 12.00.

Szczegóły, zapisy oraz programy szkoleń dostępne na stronie:

Rozwijanie kompetencji cyfrowych – wykorzystanie e-zasobów w nauczaniu i uczeniu sięlink.

Rozwijanie kreatywności i postaw proinnowacyjnych uczniów z wykorzystaniem nowych technologiilink.

17 października 2019

Baza materiałów ORE dla nauczycieli

Ośrodek Rozwoju Edukacji przygotował bazę zawierającą publikacje dla dyrektorów szkół, nauczycieli i rodziców. Zawiera ona scenariusze, prezentacje, poradniki, programy nauczania, przykłady dobrych praktyk. Materiały dotyczą m.in. wychowania, profilaktyki, pracy z uczniem zdolnym, promocji zdrowia w szkole, resocjalizacji, kompetencji społecznych i obywatelskich oraz kształcenia zawodowego.

Dostęp do materiałów ułatwia wyszukiwarka. Wykaz publikacji znajduje się na stronie: www.ore.edu.pl

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do korzystania z zasobów ORE.

4 października 2019

Ogólnopolski Konkurs Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni

W hołdzie bohaterom podziemia antykomunistycznego Fundacja im. Kazimierza Wielkiego z Lublina organizuje Ogólnopolski Konkurs adresowany do uczniów wszystkich typów szkół pod nazwą:

Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni

Konkurs odbywa się pod Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy oraz pod Patronatem Honorowym Ministra Edukacji Narodowej.

Zadaniem ucznia przystępującego do konkursu jest przygotowanie pracy o Żołnierzach Wyklętych w jednej z trzech kategorii:

1) praca pisemna w formie wspomnień, eseju itp.,
2) praca multimedialna,
3) praca plastyczna.

Ocena pracy będzie dokonywana w dwóch grupach wiekowych: szkoła podstawowa i szkoły ponadpodstawowe.

Termin nadsyłania prac: 31 stycznia 2020 r.

Adres: Fundacja im. Kazimierza Wielkiego, ul. Kurantowa 4/130, 20-836 Lublin

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: fkw.edu.pl

1 października 2019

Festiwal Orkiestr w Mundurach – 20. rocznica wstąpienia Polski do NATO

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele,

5 października 2019 r. w Warszawie na Stadionie PGE Narodowy odbędzie się Festiwal Orkiestr w Mundurach i największy w Polsce piknik wojska oraz służb podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Festiwal, organizowany w ramach obchodów 20-lecia Polski w NATO, będzie doskonałą okazją do wysłuchania koncertów w wykonaniu muzyków z orkiestr wojskowych, orkiestry Straży Granicznej, straży pożarnej oraz Policji. Od godz. 18.00 do 20.00 na Stadionie PGE Narodowym wybrzmiewać będą melodie pieśni patriotycznych, a także współczesny repertuar. Będzie Orkiestra Reprezentacyjna Wojsk Lądowych z Wrocławia, Marynarki Wojennej z Gdyni, Sił Powietrznych z Poznania oraz Orkiestra Reprezentacyjna Wojska Polskiego z Warszawy. Do wojskowych dołączą orkiestry MSWiA – Orkiestra Reprezentacyjna Straży Granicznej z Nowego Sącza, Orkiestra Reprezentacyjna Policji z Warszawy oraz Orkiestra Ochotniczej Straży Pożarnej z Nadarzyna. Wstęp bezpłatny.

Zachęcamy Państwa do udziału w tym wydarzeniu. Więcej informacji na ww. temat znajdziecie Państwo na stronie https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/festiwal-orkiestr-w-mundurach–juz-5-pazdziernika-na-pge-narodowym

17 września 2019

Szukamy Supernauczycieli – OSEhero, bohaterów nowych technologii w szkole

OSEhero to projekt, który ma na celu wspieranie oraz promocję aktywnych nauczycieli, a także rozwój nauczania z zastosowaniem nowoczesnych technologii. Osehero jako element programu OSE (Ogólnopolska Sieć Edukacyjna) jest realizowany przez NASK Państwowy Instytut Badawczy – ośrodek działający na rzecz rozwoju i bezpieczeństwa sieci teleinformatycznych.

OSEhero zainicjowali pedagodzy, entuzjaści, dla których szkoła jest miejscem budowania wiedzy i współdziałania uczniów.

NASK jest operatorem Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej – rządowego programu dla szkół. W ramach OSE do 2021 r. wszystkie szkoły w Polsce będą mogły uzyskać dostęp o najwyższej jakości do szerokopasmowego Internetu (usługi bezpłatne). Towarzyszące OSE usługi zapewniają uczniom bezpieczeństwo korzystania z Internetu oraz dostęp do stale rozbudowywanego zbioru treści i narzędzi edukacyjnych.

Zgłoszenie kandydatur do OSEhero na adres: osehero@nask.pl wraz z imieniem i nazwiskiem kandydata oraz uzasadnieniem swojego wyboru. Należy dodać nazwę i numer szkoły oraz miejscowość. Można dołączyć również zdjęcie lub film.

Więcej informacji: osehero.pl

W załączeniu – plakat

Załączniki

OSEhero_plakat
Data: 2019-09-17, rozmiar: 414 KB
17 września 2019

Zintegrowana Platforma Edukacyjna dostępna dla nauczycieli

Od września 2019 nauczyciele mają możliwość dostępu do Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej.

Do pracy z uczniami zostaje udostępnionych na platformie MEN epodreczniki.pl około 30 tys. e-materiałów edukacyjnych. W ten sposób wszystkie e-podręczniki i inne e-zasoby edukacyjne, powstałe w ramach wcześniejszych projektów unijnych, przeniesiono na zintegrowaną platformę edukacyjną epodreczniki.pl. Platforma umożliwia udostępnianie, ale także tworzenie e-zasobów.

Zintegrowana Platforma Edukacyjna składa się z 4 modułów:

 • portalu (z e-materiałami),
 • platformy LCMS (system zarządzania treściami edukacyjnymi),
 • edytora treści dla nauczycieli i uczniów,
 • edytora treści dla Beneficjentów projektów konkursowych.

Edytor ZPE jest prostym w obsłudze narzędziem do tworzenia treści edukacyjnych przystosowanych do urządzeń mobilnych. Czytelny interfejs umożliwia tworzenia kompletnych e-materiałów bez udziału programistów.

Podstawowe korzyści korzystania z platformy edukacyjnej:

 • umożliwienie tworzenia projektów w wieloosobowym zespole,
 • tworzenie i edytowanie grup uczniów przez nauczycieli,
 • dodawanie materiałów przyporządkowanych poszczególnym grupom,
 • dostęp dla uczniów do materiałów edukacyjnych przypisanych danej grupie.