Kategoria: Nauczyciele

19 lipca 2019

Konsultacje społeczne e-materiałów dydaktycznych – ORE

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie (www.ore.edu.pl) przedłuża do 25 lipca 2019 r. konsultacje społeczne nowo powstających e-materiałów dydaktycznych dla szkół kończących się egzaminem maturalnym:
– do przedmiotów humanistycznych (język polski, historia, filozofia, wiedza o społeczeństwie),
– do przedmiotów przyrodniczych (fizyka, chemia, biologia, geografia),
– do e-materiałów do matematyki i informatyki.

E-materiały dydaktyczne zostały opracowane przez beneficjentów konkursowych wybranych w konkursie organizowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Do końca 2020 r. powstanie ok. 10000 e-materiałów w zakresie podstawowym i rozszerzonym dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum do 10 przedmiotów kształcenia ogólnego (jęz. polski, filozofia, historia, wos, biologia, geografia, chemia, fizyka, matematyka i informatyka).

Materiały można opiniować z poziomu pojedynczego e-materiału umieszczonego na platformie epodreczniki po naciśnięciu przycisku „Zgłoś uwagi”.

Link do konsultacji społecznych: epodreczniki.pl

14 lutego 2019

Seminaria szkoleniowo-kontaktowe „Przedsiębiorczość z eTwinning”

Bezpłatne seminarium szkoleniowo-kontaktowe “Przedsiębiorczość z eTwinning” organizowane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w dniach:

– 1-2 marca 2019 r. w Gdańsku

– 22-23 marca 2019 r. w Szczecinie

 

Formularze: w załączaniu

Załączniki

14 lutego 2019

Konferencja Regionalna „Edukacja w informatyce” – Warszawa 11.03.2019

Organizatorem konferencji jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu Erasmus+.

Konferencja skierowana jest do dyrektorów szkół i nauczycieli każdego szczebla edukacyjnego, przedstawicieli Ośrodków Doskonalenia Nauczycieli oraz koordynatorów ds. innowacji w edukacji.

W czasie konferencji zostanie zaprezentowana jakościowa zmiana w edukacji, wynikającą z podstawy programowej w zakresie wykorzystania nowych technologii w nauczaniu. Uczestnicy będą mogli zapoznać się również z ofertą programów cyfryzacji dla szkół. Sesje tematyczne poświęcone będą praktycznemu wykorzystaniu nowych technologii w edukacji. Jedna z sesji odbędzie się w Mobilnym Centrum Edukacyjnym FRSE – nowoczesnej ciężarówce edukacyjnej i przestrzeni dydaktycznej dla nauczycieli.

Program i rejestracja: https://link.freshmail.mx/p/6bfx5vkn40/zg6mh6nq2w

15 stycznia 2019

Szkolenia i doradztwo dla pracowników systemu wspomagania szkoły w zakresie kompetencji kluczowych w województwie warmińsko-mazurskim

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek oraz Nauczyciele,

 

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej biuro w Bydgoszczy rozpoczęła realizację projektu szkoleniowo-doradczego w zakresie wspomagania szkół ukierunkowanego na rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów poprzez wdrożenie programów szkoleniowo-doradczych wraz z obudową metodyczną w ramach programu PO WER. Uczestnikami projektu mogą być:

 • pracownicy publicznych i niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli
 • pracownicy publicznych i niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych
 • pracownicy bibliotek pedagogicznych
 • nauczyciele będący doradcami metodycznymi
 • indywidualni specjaliści i trenerzy, rozumiani jako osoby świadczące usługi szkoleniowe i doradcze w obszarze oświaty, które mają potwierdzona współpracę z co najmniej jedną z ww. instytucji systemu wspomagania bądź deklarują nawiązanie takiej współpracy

 

Więcej informacji o projekcie oraz szczegóły rekrutacji znajdą Państwo na stronie projektu:

http://www.bydgoszcz-frdl.pl/projekty/wspomaganie-szkol

15 stycznia 2019

Konkurs Wiedzy o Życiu i Twórczości Poetyckiej Jacka Kaczmarskiego

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek oraz Nauczyciele,

Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana w Krakowie zaprasza uczniów szkół średnich z całej Polski do udziału w IX Konkursie Wiedzy o Życiu i Twórczości Poetyckiej Jacka Kaczmarskiego „Nic się nie kończy prostym tak lub nie”.

Szczegóły konkursu oraz regulamin znajdują się na stronie:
http://cmjordan.krakow.pl/konkursy/konkurs-wiedzy-o-zyciu-i-tworczosci-kaczmarskiego

18 grudnia 2018

Nadanie tytułu honorowego Profesora Oświaty

I. Podstawa prawna:

 • Art. 9i ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 967 z późn. zm.),
 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 września 2008 r. w sprawie Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty (t.j. Dz. U. Nr 163, poz. 1017).

II. Wymagane dokumenty:

 • informacja o kandydacie do tytułu honorowego profesora oświaty, zawierająca opis dorobku zawodowego z uwzględnieniem kryteriów wymienionych w § 6 ww. rozporządzenia – w wersji papierowej oraz na nośniku elektronicznym – w wersji edytowalnej (formularz nr 1),
 • kopia aktu nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, a w przypadku dyrektora szkoły – przez organ prowadzący,
 • zaświadczenie dyrektora szkoły/placówki, a w przypadku gdy kandydatem jest dyrektor szkoły/placówki – zaświadczenie organu prowadzącego – o aktualnym zatrudnieniu oraz potwierdzające okres pracy pedagogicznej i okres pracy na stanowisku nauczyciela dyplomowanego od dnia nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego,
 • klauzula informacyjna dotycząca nauczycieli składających informacje o osiągnięciach do uzyskania tytułu honorowego profesora oświaty (formularz nr 2),
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych (formularz nr 3).

III. Miejsce złożenia dokumentów:

 • informację o kandydacie do tytułu honorowego profesora oświaty, zawierającą opis dorobku zawodowego – w wersji papierowej i elektronicznej – należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Profesor Oświaty” w Kuratorium Oświaty w Olsztynie, al. J. Piłsudskiego 7/9, 10-950 Olsztyn, za pośrednictwem poczty lub osobiście w pokoju nr 382 (sekretariat).

IV. Termin złożenia dokumentów:

 • do dnia 31 stycznia 2019 r. (decyduje data wpływu do Kuratorium Oświaty w Olsztynie).

V. Informacje dodatkowe:

 • tytuł honorowy profesora oświaty może być nadany nauczycielowi dyplomowanemu, posiadającemu co najmniej 20-letni okres pracy w zawodzie nauczyciela, w tym co najmniej 10-letni okres pracy jako nauczyciel dyplomowany oraz znaczący i uznany dorobek zawodowy (art. 9i ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela),
 • informacje o osiągnięciach kandydatów do tytułu honorowego profesora oświaty, mogą przedkładać sami kandydaci albo inne podmioty zgłaszające: dyrektorzy szkół/placówek oświatowych, organy prowadzące, inne podmioty działające na rzecz oświaty,
 • wnioski nauczycieli z województwa warmińsko-mazurskiego o nadanie tytułu honorowego profesora oświaty składa do Kapituły Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty,
 • Kapituła do Spraw Profesorów Oświaty ocenia dorobek zawodowy kandydata, biorąc pod uwagę w szczególności:
 • jakość pracy prowadzonej z uczniami,
 • pozytywne oddziaływanie na nauczycieli,
 • wysoki poziom kultury pedagogicznej kandydata,

Kapituła bierze także pod uwagę szczególne osiągnięcia kandydata związane z wykonywaniem zawodu nauczyciela, takie jak:

 • opracowanie własnego programu wychowania przedszkolnego lub programu nauczania cieszącego się uznaniem nauczycieli,
 • uznany dorobek zawodowy potwierdzony Medalem Komisji Edukacji Narodowej, nagrodami ministra, kuratora oświaty lub organów prowadzących szkoły i placówki,
 • znaczący udział w przygotowaniu zawodowym przyszłych nauczycieli,
 • publikacje dotyczące oświaty i problematyki edukacyjnej ( 6 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia w sprawie Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty),
 • Kapituła w terminie do dnia 1 lipca każdego roku przedstawia Ministrowi Edukacji Narodowej wnioski o nadanie tytułu honorowego profesora oświaty,
 • tytuł honorowy profesora oświaty nadaje Minister Edukacji Narodowej, na wniosek Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty,
 • nauczycielowi dyplomowanemu, który uzyskał tytuł honorowy profesora oświaty Minister Edukacji Narodowej wypłaca jednorazową gratyfikację pieniężną w wysokości 18 tys. zł (art. 31 ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela).

Formularze do pobrania:

Załączniki

13 listopada 2018

IV Kongres Polonistów i Bibliotekarzy

Szanowni Państwo nauczyciele języka polskiego oraz osoby zainteresowane kształceniem polonistycznym,

Informujemy, że w dniach 20-23 listopada 2019 r. na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu odbędzie się IV Kongres Dydaktyki Polonistycznej.

Szczegółowe informacje na temat IV Kongresu Dydaktyki Polonistycznej znajdziecie Państwo pod adresem www.kongresdydaktyki2019.pl