1 września 2014

Rok szkolny 2014 / 2015

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2014/2015

Plan nadzoru pedagogicznego Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2014 / 2015 – korekta (aktualizacja 11 grudnia 2014 r.)

Plan nadzoru pedagogicznego Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2014 / 2015 (aktualizacja 11 grudnia 2014 r.)

Arkusze kontroli zatwierdzone przez Ministra Edukacji Narodowej w roku szkolnym 2014/15

Wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez W-MKO w roku szkolnym 2014 / 2015

Materiały adresowane do rodziców, dyrektorów szkół, kadry pedagogicznej, organów prowadzących:

1) Wspieranie rozwoju dziecka młodszego na pierwszym i kolejnych etapach edukacyjnych w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego

2) Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych w zakresie umiejętności określonych w podstawie programowej, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności w zakresie matematyki

3) Profilaktyka agresji i przemocy w szkole

4) Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych

5) Rola dyrektora w ewaluacji – o związku ewaluacji ze wspomaganiem rozwoju szkół i placówek

Ułatwienia dostępu