6 listopada 2015

Petycje

Składanie petycji – podstawowe informacje

Petycja może być złożona przez: osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów.

Petycja może być złożona w interesie:
– publicznym;
– podmiotu wnoszącego petycję;
– podmiotu trzeciego, za jego zgodą.

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

O tym, czy pismo jest petycją, decyduje treść żądania, a nie jego forma zewnętrzna.

Petycja powinna zawierać:
– oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;
– wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów;
– oznaczenie adresata petycji;
– wskazanie przedmiotu petycji.
Petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję, a jeżeli podmiotem wnoszącym petycję nie jest osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów – przez osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję.

Petycję składa się w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej:
– Drogą pisemną na adres:
Kuratorium Oświaty
Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9
10 – 959 Olsztyn
– Pocztą elektroniczną na adres: ko@ko.olsztyn.pl
– Drogą komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie e-PUAP (wymagane jest założenie profilu na platformie e-PUAP: https://epuap.gov.pl).

Podstawa prawna:
– art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.;
– ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach;
– ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego w zakresie nieuregulowanym przepisami ustawy o petycjach.

Ułatwienia dostępu