18 października 2016

Porozumienie o współpracy pomiędzy Warmińsko-Mazurską Specjalną Strefą Ekonomiczną SA a Warm.-Maz. Kuratorem Oświaty

1) akty prawne dotyczące kształcenia zawodowego

2) podstawy programowe dla zawodów, ramowe plany nauczania dla zawodów, przykładowe programy nauczania

3) egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie

4) kształcenie ustawiczne (kwalifikacyjny kurs zawodowy, kurs umiejętności zawodowych, kurs kompetencji ogólnych, turnus dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników, kurs, inny niż wymienione powyżej, umożliwiający uzyskiwanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych)

5) mapa szkół zawodowych

6) doradztwo zawodowe

7) Procedura wprowadzania nowego zawodu – link wkrótce

8) młodociany pracownik (refundacja kosztów, zasady zatrudnienia młodocianych pracowników – Dział IX Kodeksu Pracy)

9) Przykłady dobrych praktyk – link wkrótce

10) Badania rynkowe (we współpracy z uczelniami wyższymi i WUP np. badanie zapotrzebowania na zawody w województwie warmińsko-mazurskim w roku 2017 – zawody deficytowe i w nadmiarze) – link wkrótce

11) Porozumienie o współpracy pomiędzy Warmińsko-Mazurska Specjalną Strefą Ekonomiczną SA oraz Warmińsko-Mazurskim Kuratorem Oświaty (treść porozumienia – skan do pobrania wkrótce) oraz
– regulamin
– strategia działania
– deklaracja przystąpienia do Klastra Edukacyjnego
– przykłady współpracy

12) Wykaz szkół i zakładów pracy, w których realizowane jest kształcenie praktyczne uczniów w ramach tej współpracy – link wkrótce.

Ułatwienia dostępu