17 listopada 2017

Wprowadzanie zmian w statucie szkoły

Szanowni Państwo
Marszałek Województwa,
Prezydenci i Burmistrzowie Miast, Wójtowie Gmin,
Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych
województwa warmińsko-mazurskiego

Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty uprzejmie przypomina, że 30 listopada 2017 r. upływa termin, w którym zachowują moc dotychczasowe statuty przedszkoli, sześcioletnich szkół podstawowych, szkół specjalnych przysposabiających do pracy, zasadniczych szkół zawodowych i szkół policealnych (art. 322 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe; Dz. U. z 2017 r., poz. 60 z późn. zm.).

Zwracam także uwagę, że zgodnie z art. 322 ust. 6 i 7 ww. ustawy, statuty szkół podstawowych, liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia, w których są prowadzone klasy dotychczasowego gimnazjum, powinny zawierać postanowienia dotyczące tych klas, natomiast statuty branżowych szkół I stopnia, w których są prowadzone klasy dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej, powinny zawierać postanowienia dotyczące tych klas.

Ponadto przypominam, że zgodnie z art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 ze zm.) to rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły albo jego zmian i przedstawia do uchwalenia radzie szkoły. Uchwalanie statutu należy natomiast do kompetencji rady szkoły lub rady pedagogicznej (w szkołach, w których rada szkoły nie została powołana) – art. 80 ust. 2 pkt 1 i art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 ze zm.).

Jednocześnie wyjaśniam, że przekształcenia szkół wynikające z zapisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe nie stanowią zakładania szkół w rozumieniu art. 88 ust. 7 i 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 ze zm.). Oznacza to, że nie wymagają przesyłania statutów właściwemu kuratorowi oświaty.

Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty
Krzysztof Marek Nowacki

Ułatwienia dostępu