24 listopada 2017

Komunikat w sprawie ubezpieczeń od następstw nieszczęśliwych wypadków uczniów

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół i Placówek

W związku z napływającymi zarówno od rodziców, jak również od pracowników szkół i placówek sygnałami i wątpliwościami dotyczącymi ubezpieczenia uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków, uprzejmie przypominam, że umowa ubezpieczenia NNW dzieci i młodzieży szkolnej na terenie szkoły, jak również w przypadku organizowania imprez i wycieczek szkolnych w kraju, jest dobrowolną umową ubezpieczenia. Umowa ta może być zawierania wyłącznie z woli rodziców.

Zgodnie ze stanowiskiem Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków uczniów w rozumieniu ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (tj. Dz. U. 2016, poz. 2060 z późn. zm) – nie ma statusu ubezpieczenia obowiązkowego.

Przepisy dotyczące ubezpieczeń obowiązkowych w aktualnym stanie prawnym nie ustanawiają jakichkolwiek obowiązkowych ubezpieczeń związanych z działalnością szkół i placówek oświatowych w zakresie ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków z udziałem dzieci i młodzieży szkolnej, które to wypadki mogą mieć miejsce na terenie tychże placówek oświatowych. Brak obowiązku ubezpieczenia dzieci i młodzieży szkolnej od następstw nieszczęśliwych wypadków na terenie szkół i placówek oświatowych nie oznacza jednak, że takie ubezpieczenie nie jest możliwe. Zawarcie umowy ubezpieczenia będzie jednak zależało od woli rodziców uczniów lub też od woli samych pełnoletnich uczniów.

Ubezpieczenie uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) ma zatem charakter dobrowolny.

O przystąpieniu do tej formy ubezpieczenia, a także o wyborze towarzystwa ubezpieczeniowego decydują sami zainteresowani. Odmowa zawarcia umowy ubezpieczenia i płacenia składek z tytułu ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków nie może rodzić dla uczniów jakichkolwiek skutków ze strony szkoły.

Jednocześnie informuję, że żądanie przez dyrektorów szkół i placówek od rodziców pokrycia kosztów ubezpieczenia dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków (bezpośrednio lub za pośrednictwem szkoły), jak również żądanie jakichkolwiek oświadczeń w związku z odmową przez nich uiszczenia dobrowolnych ubezpieczeń, bądź brakiem takiego ubezpieczenia, jest niedopuszczalną praktyką.

W obecnym stanie prawnym jedynym obowiązkowym ubezpieczeniem NNW dzieci i młodzieży szkolnej jest ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia uczestnika wycieczki lub imprezy zagranicznej. Obowiązek taki wynika z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz.U.2001 Nr 135, poz. 1516), zmienionego w powyższym zakresie rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014 r.(Dz.U. 20104 poz. 1150).

Proszę zatem Państwa dyrektorów o przekazywanie rodzicom stosownych informacji dotyczących ww. ubezpieczeń uczniów – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty
Krzysztof Marek Nowacki

Ułatwienia dostępu