17 kwietnia 2018

Konferencja „Edukacja włączająca w szkołach i placówkach oświatowych”

Konferencja „Edukacja włączająca w szkołach i placówkach oświatowych” odbyła się 12 kwietnia 2018 r. w Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Ełku. Jej celem było przedstawienie sposobów wdrażania edukacji włączającej w szkołach. Podczas wystąpień mówiono o funkcjonowaniu ucznia niepełnosprawnego oraz ze spektrum zaburzeń autystycznych w edukacji włączającej, a także organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w świetle obowiązujących przepisów prawa oświatowego.

Obecny na konferencji Warmińsko-Mazurski Wicekurator Oświaty Wojciech Cybulski podkreślił znaczenie realizacji kierunków polityki oświatowej państwa dla rozwoju szkół oraz rolę i znaczenie Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli jako placówki wspierającej dyrektorów i nauczycieli w realizacji priorytetów MEN.

Wicekurator zwrócił szczególną uwagę na wprowadzenie zmian w systemie kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zaznaczył, że główną ideą zmian jest ułatwienie uczniom funkcjonowania w grupie rówieśniczej oraz możliwe najszybsze włączenie ich w proces kształcenia. Temu ma służyć edukacja włączająca. Wprowadzone w przepisach zmiany działają na korzyść uczniów i ich rodziców, dając im większą elastyczność w doborze sposobu kształcenia.

Ułatwienia dostępu