24 stycznia 2019

Szkolenia CKE kandydatów na egzaminatorów egzaminu ósmoklasisty

Szanowni Państwo,

informujemy, że komisje egzaminacyjne – zgodnie z art. 9c ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1457, ze zm.) – prowadzą szkolenia kandydatów na egzaminatorów egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki oraz języka angielskiego. Szkolenia te będą prowadzone do końca marca 2019 r.

Egzaminatorem egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu – zgodnie z art. 9c ust. 3 ww. ustawy – może zostać osoba, która:

1) posiada kwalifikacje wymagane do zajmowanego stanowiska nauczyciela w szkole, z zakresu której jest przeprowadzany egzamin ósmoklasisty;
2) posiada, uzyskany w okresie 6 lat przed złożeniem wniosku o wpis do ewidencji, co najmniej trzyletni staż pracy dydaktycznej w szkole publicznej, szkole niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, zakładzie kształcenia nauczycieli lub w szkole wyższej albo co najmniej trzyletni staż pracy na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w placówce doskonalenia nauczycieli, urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty lub innej jednostce sprawującej nadzór pedagogiczny;
3) spełnia warunki określone w art. 10 ust. 5 pkt 2-4a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. poz. 967);
4) ukończyła z wynikiem pozytywnym szkolenie dla kandydatów na egzaminatorów organizowane przez okręgową komisję egzaminacyjną, zakończone egzaminem ze znajomości zasad przeprowadzania, w szczególności oceniania, egzaminu ósmoklasisty.

Zapraszamy do składania do okręgowych komisji egzaminacyjnych wniosków, o których mowa w pkt 2) przywołanego wyżej przepisu.

Filmy dotyczące egzaminu ósmoklasisty dla szkół podstawowych w celu wykorzystania na lekcjach przedmiotowych lub wychowawczych.

Link do strony z filmami dotyczącymi egzaminu ósmoklasisty: www.youtube.com

Ułatwienia dostępu