26 marca 2019

Zgłaszanie wycieczek zagranicznych – przypomnienie o nowych regulacjach

Szanowni Państwo Dyrektorzy
publicznych przedszkoli, szkół i placówek
województwa warmińsko-mazurskiego

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi organizacji wycieczek szkolnych oraz błędami popełnianymi przez szkoły/placówki podczas wypełniania obowiązku informacyjnego wynikającego z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki przypominam:

– Dyrektor szkoły przekazując kartę wycieczki do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nie przekazuje listy uczniów biorących udział w wyjeździe.

– Rozporządzenie określa wzór karty wycieczki do stosowania. Należy więc dostosować przekazywaną przez szkołę/placówkę kartę wycieczki dotyczącą organizowanej wycieczki zagranicznej do obowiązującego wzoru.

– Lista uczestników, oraz inne dokumenty określone przepisami prawa pozostają w dokumentacji szkoły, które przetwarzane są zgodnie z zasadami określonymi w regulacjach wewnętrznych szkoły.

– Uczniowie będący obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej, podczas przekraczania granicy państwa oraz podczas pobytu na terytorium innych państw członkowskich Unii Europejskiej obowiązani są do posiadania dokumentu do tego ich uprawniającego, tj. paszportu lub dowodu osobistego.

– Uczniowie będący cudzoziemcami pochodzącymi z państw trzecich, uczestniczący w wycieczce zagranicznej do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej na zasadach określonych przez przepisy Unii Europejskiej, są objęci listą „lista podróżujących dla wycieczek w Unii Europejskiej” sporządzonej przez dyrektora szkoły – wzór listy podróżujących dla wycieczek w Unii Europejskiej stanowi załącznik do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 października 2014 r. w sprawie wzoru formularza listy podróżujących dla wycieczek w Unii Europejskiej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1476). Dane dotyczące cudzoziemców objętych „listą podróżujących dla wycieczek w Unii Europejskiej” oraz ich prawo do ponownego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdza, na wniosek dyrektora szkoły, wojewoda właściwy dla siedziby szkoły. Powyższe zasady obowiązują także osoby legitymujące się Kartą Polaka.

– Wzór zawiadomienia dotyczący wycieczek zagranicznych, udostępniony na stronie internetowej kuratorium oświaty w latach ubiegłych dotyczył zasad zgłaszania organizowania wycieczki zagranicznej w oparciu o stan prawny obowiązujący do dnia 1 czerwca 2018 r. i można było go stosować do dnia wejścia w życie nowych regulacji prawnych. Obecnie już nie obowiązuje.

– Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania wycieczki zagranicznej przez szkołę/placówkę w czasie roku szkolnego ma charakter informacyjny. Kurator oświaty nie wystawia dokumentów potwierdzających dokonania przez szkołę zawiadomienia.

– Nowe rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sposób jednoznaczny doprecyzowało, że krajoznawstwo i turystyka są organizowane w trakcie roku szkolnego, w szczególności w ramach odpowiednio zajęć dydaktyczno-wychowawczych lub opiekuńczych, z wyjątkiem okresu ferii letnich i zimowych oraz wiosennej i zimowej przerwy świątecznej. Taki zapis wyraźnie wyznacza zakres czasowy organizowanych wycieczek szkolnych.

Wzór aktualnie obowiązującej karty wycieczki wraz z podstawowymi informacjami na temat zgłaszania wyjazdu zagranicznego oraz obowiązujące akty prawne zamieszczone są na stronie internetowej kuratorium oświaty w zakładce: Rodzice i uczniowie-Wypoczynek-Wycieczki.

Proszę dokonywać zgłaszania wycieczek zagranicznych w oparciu o obowiązujący wzór karty wycieczki
i aktualnie obowiązujące regulacje prawne.

Wojciech Cybulski
Warmińsko-Mazurski Wicekurator Oświaty

Załączniki

Wzór karty wycieczki
Data: 2019-03-26, rozmiar: 17 KB

Ułatwienia dostępu