21 maja 2019

Informacja MEN na temat posiłków uczniów w restauracjach szybkiej obsługi podczas wycieczek szkolnych

Szanowni Państwo Dyrektorzy
przedszkoli, szkół i placówek oświatowych
województwa warmińsko-mazurskiego

Informacja na temat posiłków uczniów w restauracjach szybkiej obsługi podczas wycieczek szkolnych    

W myśl zapisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej, w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki, organizowanie przez szkoły krajoznawstwa
i turystyki ma na celu:

1) poznanie kraju i jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii;
2) poszerzenie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego;
3) poznanie kultury i języka innych państw;
4) wspomaganie rodziny i szkoły w procesie wychowania;
5) upowszechnianie wśród młodzieży zasad ochrony środowiska naturalnego oraz wiedzy o składnikach i funkcjonowaniu rodzinnego środowiska przyrodniczego, a także umiejętności korzystania z zasobów przyrody;
6) upowszechnianie zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej oraz podnoszenie sprawności fizycznej,
7) poprawę stanu zdrowia dzieci i młodzieży pochodzących z terenów zagrożonych ekologicznie,
8) przeciwdziałanie zachowaniom ryzykownym, w szczególności w ramach profilaktyki uniwersalnej;
9) poznanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.) wskazuje, że: „nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską, z poszanowaniem godności osobistej ucznia” (art. 5).

W związku z powyższym, zwracam się do Państwa z prośbą o organizowanie wycieczek zgodnie z obowiązującymi przepisami, ograniczając do niezbędnego minimum możliwość korzystania przez dzieci
z punktów szybkiej obsługi, barów, restauracji, w których serwowane są posiłki typu fast food.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz.U. z 2016 r. poz. 1154) ograniczyło dostęp na terenie placówek oświatowych do środków spożywczych zawierających znaczne ilości składników wpływających na rozwój chorób cywilizacyjnych takich jak otyłość, cukrzyca, a także choroby nowotworowe.

Mając na uwadze fakt, że środowisko szkolne obok domu rodzinnego odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu właściwych postaw i zachowań dziecka, istotne jest aby utrwalane w tych środowiskach wzorce, również te dotyczące żywienia, były spójne i wartościowe oraz znalazły odzwierciedlenie w żywieniu oferowanym podczas wycieczek szkolnych, a więc poza placówką oświatową.

Krzysztof Marek Nowacki
Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty

Załączniki

List z Ministerstwa Edukacji Narodowej
Data: 2019-05-21, rozmiar: 85 KB

Ułatwienia dostępu